Usługi - 231009-2018

30/05/2018    S101

Polska-Olesno: Usługi związane z odpadami

2018/S 101-231009

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Olesno
Adres pocztowy: ul. Pieloka 21
Miejscowość: Olesno
Kod NUTS: PL524 Not specified
Kod pocztowy: 46-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Kamil Brzęczek
E-mail: zamowienia@olesno.pl
Tel.: +48 343509172
Faks: +48 343597283
Adresy internetowe:
Główny adres: http://olesno.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://olesno.biuletyn.info.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Uprzątnięcie terenu inwestycji, usunięcie przedmiotów bezpośrednio kolidujących z planowaną rozbudową PSZOK materiału o charakterze zbelowanym odpadów

Numer referencyjny: Nr IX.271.38.2018
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest uprzątnięcie terenu inwestycji (usunięcie przedmiotów bezpośrednio kolidujących z planowaną rozbudową PSZOK, tj. materiału o charakterze zbelowanym odpadów). Zakres zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów wytworzonych po sortowaniu odpadów komunalnych na terenie instalacji do tego przeznaczonej, poprzez ich przetwarzanie (w tym o kodzie 19 12 10, 19 12 12). Załadunek odpadów odbywać się będzie na terenie składowiska odpadów komunalnych w Świerczu ul. Leśna, 46–300 Świercze. Ilość odpadów jaką zamawiający przeznacza do zagospodarowania wykonawcy to około 850 Mg. Odpady zmagazynowane są w dwóch postaciach: w postaci sprasowanej wiązanej drutem stalowym, w postaci sprasowanej w rękawie foliowym.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000 Usługi transportu odpadów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524 Not specified
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Olesno.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest uprzątnięcie terenu inwestycji (usunięcie przedmiotów bezpośrednio kolidujących z planowaną rozbudową PSZOK, tj. materiału o charakterze zbelowanym odpadów).

Zakres zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów wytworzonych po sortowaniu odpadów komunalnych na terenie instalacji do tego przeznaczonej, poprzez ich przetwarzanie (w tym o kodzie 19 12 10, 19 12 12).

Załadunek odpadów odbywać się będzie na terenie składowiska odpadów komunalnych w Świerczu ul. Leśna, 46–300 Świercze.

Odpady będą odbierane transportem Wykonawcy oraz na jego koszt i ryzyko.

Ważenie odpadów ma odbywać się dwukrotnie: kontrolnie na wadze Zamawiającego znajdującej się na składowisku odpadów w Świerczu i docelowo na legalizowanej wadze oraz będzie dokumentowane kwitem wagowym potwierdzonym przez Wykonawcę; na podstawie kwitu wagowego Zamawiający wystawiał będzie kartę przekazania odpadu, którą potwierdzi Wykonawca w ciągu 7 dni. Dokumenty te stanowić będą podstawę do określania ilości odebranych odpadów pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

W chwili przekazania odpadów przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, na Wykonawcę przechodzi ryzyko utraty w trakcie ich rozładunku, magazynowania i przetwarzania oraz za należyte postępowanie z nimi i za skutki z tego wynikające.

Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu podpisanej zbiorczej karty przekazania odpadu [KPO], obejmującej odpady przekazane przez Zamawiającego w okresie jednego miesiąca kalendarzowego, w terminie 7 dni od daty doręczenia mu jej przez Zamawiającego.

Wykonawca będzie zobowiązany do wskazania instalacji, do której trafią odpady (należy podać nazwę i adres instalacji).

Ilość odpadów jaką zamawiający przeznacza do zagospodarowania wykonawcy to około 850 Mg.

Odpady zmagazynowane są w dwóch postaciach:

W postaci sprasowanej wiązanej drutem stalowym.

W postaci sprasowanej w rękawie foliowym.

Opis odpadów.

Odpady zmagazynowane są na terenie nieczynnego/zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Świerczu gdzie obecnie funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Zmagazynowane odpady kolidują z planowaną rozbudową PSZOK.

Usunięcie w/w odpadów polegać ma na wywiezieniu ich z w/w terenu składowania oraz ich zagospodarowanie z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa m.in.:

Ustawa z dnia 27.4.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz U. z 2018 r. poz. 21).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30.4.2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. z 2013 r. poz. 523).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16.7.2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz.U. z 2015 r. poz. 1277).

Szczegółową analizę zmagazynowanych odpadów określa opracowanie tj. „Opinia dotycząca zagospodarowania odpadów zmagazynowanych na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Świerczu”, stanowiąca załącznik do specyfikacji.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp,

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa ustawy Pzp.

Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę - Zamawiający wymaga, aby osoby skierowane przez Wykonawcę i Podwykonawcę/ów do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności wykonujące wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie, zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Kryterium środowiskowe / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodne z treścią załącznika do SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:

Wykonawca udowodni, że posiada,

a) aktualną decyzję w zakresie transportu odpadów (z wyszczególnieniem odpadów komunalnych, kod odpadu 19 12 10, 19 12 12);

b) aktualną decyzję w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (z wyszczególnieniem odpadów komunalnych, kod odpadu 19 12 10, 19 12 12).

Uwaga:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony jeśli przynajmniej jeden z wykonawców spełni w całości wymagany warunek samodzielnie.

W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada takiej decyzji, powinien dołączyć do oferty decyzję firmy (Podwykonawcy) na transport oraz odzysk lub unieszkodliwianie przedmiotowego odpadu oraz umowę z tą firmą (Podwykonawcą).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:

Wykonawca udowodni, że wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów wytworzonych po sortowaniu odpadów komunalnych, oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.

W przypadku Wykonawców, którzy realizowali zamówienia za wynagrodzeniem innym niż w polskich złotych, Zamawiający przeliczy wartość tych zamówień po średnim kursie złotego w oparciu o NBP z dnia wszczęcia postępowania.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Określone w projekcie umowy stanowiący załącznik do SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/07/2018
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 03/09/2018
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 06/07/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Siedziba Zamawiającego, Urząd Miejski w Oleśnie, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21, pokój nr 114.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne. Członek komisji przetargowej przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej protokół z otwarcia ofert zawierający informacje określone w art. 86 ustawy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

W związku z ograniczeniem liczby znaków w poszczególnych sekcjach niniejszego ogłoszenia szczegółowy zakres zamówienia został określony w SIWZ.

Wraz z ofertą wykonawca składa:

—Jednolity Europejski Dokument Zamówienia,

— Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli wykonawca wniesie wadium w innej formie niż pieniądz,

— Dokumenty z których wynika prawo podpisania oferty (jeśli dotyczy), ewentualne pełnomocnictwo (jeśli dotyczy),

— Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega wykonawca (jeśli dotyczy).

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego, na potwierdzenie nie podleganiu wykluczeniu:

— informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

— oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

— oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentu, o których mowa w powyżej (informacja z KRK), składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dok. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem ter. składania ofert. Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w powyżej, składa dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dok., zastępuje się go dok. zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dok. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminem składania ofert.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/05/2018