Строителство - 238175-2019

22/05/2019    S98    Строителство - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Варна: Строителни и монтажни работи

2019/S 098-238175

Обявление за поръчка – комунални услуги

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ДП „Пристанищна инфраструктура“, клон ТП „Пристанище Варна“
Национален регистрационен номер: 130316140
Пощенски адрес: пл. „Славейков“ № 1
Град: Варна
код NUTS: BG331 Варна
Пощенски код: 9000
Държава: България
Лице за контакт: Добрил Добрев
Електронна поща: dobril.dobrev@bgports.bg
Телефон: +359 52684613
Факс: +359 52655902

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.bgports.bg

Адрес на профила на купувача: http://bgports.bg/bg/zop/298

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: www.bgports.bg
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.6)Основна дейност
Пристанищни дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Възстановяване на проектните параметри на настилки 3 и 4 к. м., пристанище Варна-запад

II.1.2)Основен CPV код
45000000 Строителни и монтажни работи
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на настоящата обществена поръчка включва:

— геодезическо заснимане и вертикално планиране,

— демонтаж на отводнителни решетки — 1 040 м,

— натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище,

— почистване на наноси от отводнителни галерии и извозване на сметище — 312 м3,

— демонтаж, натоварване и извозване на депо до 3 000 м на ст. бетонови панели с приблизителни размери 190/370/20 см — 1 296 бр.,

— повдигане на стени на отводнителна галерия до проектно ниво, вкл. кофраж, монтаж на арм. заготовка и дюбелиране, полагане на бетон С12/15, С 30/37 и декофриране — 800 м,

— изграждане на нова отводнителна галерия, вкл. кофраж, монтаж на арм. заготовка и дюбелиране, полагане на бетон С12/15, С 30/37 и декофриране — 240 м,

— доставка и полагане на стоманобетонови плочи 0.45/1.00/0.15 метра за отводнителните галерии — 1 040 бр.,

— разбиване на стоманобетонови елементи с багер с хидрочук, натоварване и извозване на депо до 3 000 м, вкл. разриване с булдозер — 250 м3 и др.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45000000 Строителни и монтажни работи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331 Варна
Основно място на изпълнение:

Пристанище Варна-запад

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на настоящата обществена поръчка включва:

— геодезическо заснимане и вертикално планиране,

— демонтаж на отводнителни решетки — 1 040 м,

— натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище,

— почистване на наноси от отводнителни галерии и извозване на сметище — 312 м3,

— демонтаж, натоварване и извозване на депо до 3 000 м на ст. бетонови панели с приблизителни размери 190/370/20 см — 1 296 бр.,

— повдигане на стени на отводнителна галерия до проектно ниво, вкл. кофраж, монтаж на арм. заготовка и дюбелиране, полагане на бетон С12/15, С 30/37 и декофриране — 800 м,

— изграждане на нова отводнителна галерия, вкл. кофраж, монтаж на арм. заготовка и дюбелиране, полагане на бетон С12/15, С 30/37 и декофриране — 240 м,

— доставка и полагане на стоманобетонови плочи 0.45/1.00/0.15 метра за отводнителните галерии — 1 040 бр.,

— разбиване на стоманобетонови елементи с багер с хидрочук, натоварване и извозване на депо до 3 000 м, вкл. разриване с булдозер — 250 м3,

— машинен изкоп земни маси с извозване на депо до 3 000 м, вкл. разриване с булдозер — 9 865 м3,

— изграждане на улични ревизионни шахти — 10 бр.,

— полагане на геотекстил — 8 324 м2,

— полагане на геоклетъчна перфорирана система — 8 324 м2 за стабилизиране на земната основа,

— полагане и уплътняване на трошено каменни фракции — 10 356 м3,

— полагане на полиетилен — 43 995 м2,

— направа на кофраж и декофраж за полета — 1 597 м2,

— полагане на армировка №10 през 20 см двойна скара — 644 178 кг,

— полагане на XPS 2 см. за фуги — 1 597 м2,

— монтаж на метални дюбели ф32 — 50 см, 3 бр./м — 19 733 бр.,

— монтаж на гофрирана тръба ф32 — 50 см, 3 бр./м — 4 933 м,

— направа на бетонова настилка с бетон С30/37 с дебелина 20 см — 8 799 м3,

— обработка на бетонова повърхност с топинг и ротационни пердашки и четки — 43 995 м2,

— направа на дилатационни фуги — 8 285 м,

— направа на привидни фуги — 7 503 м,

— лабораторни проби — 20 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Срок за изпълнение на поръчката / Тежест: 20
Критерий за качество - Име: Организация и технология за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката / Тежест: 20
Цена - Тежест: 60
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4 000 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 120
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участникът да има право да осъществява строителство — ІI група, I категория строежи или сходно на предмета на поръчката строителство.

Минимално изискване:

Участниците следва да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи по чл. 137 от ЗУТ — ІI група, I категория съгласно Правилника за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС).

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участниците трябва да имат застраховка „Професионална отговорност“ (чл. 61, ал. 1, т. 2 от ЗОП). Участникът трябва да прилага внедрена и сертифицирана система за управление на качеството съгласно стандарта EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, в чиито обхват е включен предметът на поръчката — СМР.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът следва да притежава и да поддържа за целия период на изпълнение на договора валидна застраховка за „Професионална отговорност в строителството“, която да обхваща категорията строеж съобразно предмета на поръчката, по смисъла на чл. 171 от ЗУТ. Участникът трябва да прилага внедрена и сертифицирана система за управление на качеството съгласно стандарта EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, в чиито обхват е включен предметът на поръчката – СМР.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът следва да има опит в строително-монтажни работи с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 5 години от датата на подаване на заявлението или на офертата. Под „дейности с предмет, сходни с тези на поръчката“ са договорите за изграждане и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на стоманобетонови настилки „тежък тип“ (без в това число да са включени договори, имащи характер на осъществяване на текущи ремонти). Лицата от ръководения състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката. Участникът следва да разполагат със собствени или наети инструменти, съоръжения и техническо оборудване за изпълнение на поръчката.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят поставя изискване за обем на извършените дейности по строителство, както следва: „строително-монтажни работи за изграждане и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на стоманобетонови настилки „тежък тип“ (без в това число да са включени договори, имащи характер на осъществяване на текущи ремонти), с площ не по-малко от 25 000,00 кв. м. Лицата от ръководения състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката са, както следва:

1. 1 (един) брой ръководител на екипа за изпълнение на СМР:

— професионална област (квалификация): строителен инженер ТС/ССС/ПГС/пътен инженер „бакалавър“ или еквивалент (в случай че образованието е придобито в друга държава),

— опит: като ръководител на строителни обекти сходни на предмета на поръчката минимум 3 години.

Горепосоченият ръководител следва да ръководи цялостното изпълнение на обекта, ръководи и координира всички дейности по изпълнението на строителството.

2. 1 (един) брой технически ръководител за изпълнение на СМР:

— професионална област (квалификация): минимум диплома за средно образование в областта на строителството,

— опит: като технически ръководител на строителни обекти сходни на предмета на поръчката минимум 3 години.

3. 1 (един) брой отговорник по контрола на качеството:

— професионална област (квалификация): минимум средно специално техническо образование и да притежава удостоверение или сертификат за система за управление на качеството в строителството или еквивалент,

4.1 (един) брой координатор по безопасност и здраве:

— професионална област (квалификация): минимум средно образование в областта на строителството и да притежава валидно удостоверение за завършен курс за КБЗ в строителството или еквивалентно.

Участникът трябва да разполага най-малко със следните инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката:

— булдозер — минимум 1 бр.,

— вибрационен валяк 9 тона — минимум 2 бр.,

— верижен багер — минимум 2 бр.,

— комбиниран багер — минимум 1 бр.,

— бетоновоз — минимум 6 бр.,

— водоноска — минимум 1 бр.,

— автокран — минимум 1 бр.,

— грейдер — минимум 1 бр.,

— товарен автомобил — тип самосвал — минимум 10 бр.,

— мини челен товарач — минимум 2 бр.

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

Не е приложимо

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:
III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
III.1.8)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:

Не се изисква обединенията да имат определена правна форма, за да участват в поръчката или за да бъде сключен договор с тях за изпълнението ѝ.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 18/06/2019
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 19/06/2019
Местно време: 11:00
Място:

пл. „Славейков“ № 1 — административна сграда на клон ТП „Пристанище Варна“

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно част 6, глава 27, чл. 197 от ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
17/05/2019