Roba - 241802-2016

Prikaži smanjeni prikaz

14/07/2016    S134

Hrvatska-Zagreb: Strojevi za zemljane radove i iskopavanje te pripadajući dijelovi

2016/S 134-241802

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Nacionalni registracijski broj: 85828625994
Poštanska adresa: Radnička cesta 80
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Samostalni odjel za nabavu
Na pažnju (osoba za kontakt): Helena Svirčević, Željka Abramović, Dražen Babić
E-pošta: nabava@fzoeu.hrhelena.svircevic@fzoeu.hrdrazen.babic@fzoeu.hr
Telefaks: +385 15391820

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2016%2fS+003-0015480

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.3)Glavna djelatnost
Okoliš
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave
Nabava opreme za projekt Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Roba
Kupnja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Grad Pula.

NUTS kod HR HRVATSKA

II.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
II.1.4)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Nabava opreme za projekt Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun.
II.1.5)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

43200000 Strojevi za zemljane radove i iskopavanje te pripadajući dijelovi, 43414000 Drobilice

II.1.6)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.2)Konačna ukupna vrijednost ugovora
II.2.1)Konačna ukupna vrijednost ugovora
Vrijednost: 7 195 125,19 HRK
S PDV-om. Stopa PDV-a (%) 25

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provedena je elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj
E-VV-3/2015/R6
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor

Poziv na nadmetanje

Broj objave u SLEU: 2016/S 001-000293 od 2.1.2016

Odjeljak V.: Sklapanje ugovora

Ugovor br.: 47285 Grupa br: 1 - Naziv grupe: Grupa 1 – Dozer gusjeničar, bager utovarivač i hidraulični bager
V.1)Datum sklapanja ugovora :
29.6.2016
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 3
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: Komop d. o. o.
Nacionalni registracijski broj: 34604587904
Poštanska adresa: Kovinska 21
Mjesto: Zagreb – Podsused
Poštanski broj: 10090
Država: Hrvatska
Telefon: +385 14825990
Telefaks: +385 14825997

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 4 200 000 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 4 742 903,94 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 4
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 53365 Grupa br: 2 - Naziv grupe: Grupa 2 – Mobilna drobilica
V.1)Datum sklapanja ugovora :
8.6.2016
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: O-K-Teh d. o. o.
Nacionalni registracijski broj: 37322381288
Poštanska adresa: Vučak 16a
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10090
Država: Hrvatska
E-pošta: goran.medjimurec@o-k-teh.hr
Telefon: +385 16157767
Telefaks: +358 16157770

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 2 200 000 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 2 452 221,25 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 4
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o fondovima Europske unije
VI.2)Dodatni podaci:
VI.3)Žalbeni postupak
VI.3.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Nacionalni registracijski broj: 95857869241
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.3.2)Podnošenje žalbe
VI.3.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.4)Datum slanja ove objave:
12.7.2016