S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Ured za publikacije EU-a ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Roba - 241802-2016

Prikaži smanjeni prikaz

14/07/2016    S134    Roba - Obavijest o sklopljenim ugovorima - Otvoreni postupak 

Hrvatska-Zagreb: Strojevi za zemljane radove i iskopavanje te pripadajući dijelovi

2016/S 134-241802

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Nacionalni registracijski broj: 85828625994
Poštanska adresa: Radnička cesta 80
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Samostalni odjel za nabavu
Na pažnju (osoba za kontakt): Helena Svirčević, Željka Abramović, Dražen Babić
E-pošta: nabava@fzoeu.hrhelena.svircevic@fzoeu.hrdrazen.babic@fzoeu.hr
Telefaks: +385 15391820

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2016%2fS+003-0015480

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.3)Glavna djelatnost
Okoliš
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave
Nabava opreme za projekt Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Roba
Kupnja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Grad Pula.

NUTS kod HR

II.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
II.1.4)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Nabava opreme za projekt Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun.
II.1.5)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

43200000, 43414000

II.1.6)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.2)Konačna ukupna vrijednost ugovora
II.2.1)Konačna ukupna vrijednost ugovora
Vrijednost: 7 195 125,19 HRK
S PDV-om. Stopa PDV-a (%) 25

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provedena je elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj
E-VV-3/2015/R6
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor

Poziv na nadmetanje

Broj objave u SLEU: 2016/S 001-000293 od 2.1.2016

Odjeljak V.: Sklapanje ugovora

Ugovor br.: 47285 Grupa br: 1 - Naziv grupe: Grupa 1 – Dozer gusjeničar, bager utovarivač i hidraulični bager
V.1)Datum sklapanja ugovora :
29.6.2016
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 3
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: Komop d. o. o.
Nacionalni registracijski broj: 34604587904
Poštanska adresa: Kovinska 21
Mjesto: Zagreb – Podsused
Poštanski broj: 10090
Država: Hrvatska
Telefon: +385 14825990
Telefaks: +385 14825997

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 4 200 000 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 4 742 903,94 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 4
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 53365 Grupa br: 2 - Naziv grupe: Grupa 2 – Mobilna drobilica
V.1)Datum sklapanja ugovora :
8.6.2016
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: O-K-Teh d. o. o.
Nacionalni registracijski broj: 37322381288
Poštanska adresa: Vučak 16a
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10090
Država: Hrvatska
E-pošta: goran.medjimurec@o-k-teh.hr
Telefon: +385 16157767
Telefaks: +358 16157770

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 2 200 000 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 2 452 221,25 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 4
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o fondovima Europske unije
VI.2)Dodatni podaci:
VI.3)Žalbeni postupak
VI.3.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Nacionalni registracijski broj: 95857869241
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.3.2)Podnošenje žalbe
VI.3.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.4)Datum slanja ove objave:
12.7.2016