Tjänster - 253098-2018

13/06/2018    S111    - - Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Sverige-Umeå: Passagerartransport på väg för särskilda ändamål

2018/S 111-253098

Meddelande om upphandling

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Umeå
212000-2627
Upphandlingsbyrån
Umeå
901 84
Sverige
Telefon: +46 90161573
E-post: anders.blom@umea.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://wwww.umea.se/

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/umea/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=36937
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/umea/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=36937
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Skolskjutsar Robertsfors

Referensnummer: 18072
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
60130000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Avtalet omfattar skolskjutsar från elevers hem i Robertsfors kommun eller en plats i närheten, till och från grundskolor och gymnasieskolor, samt till och från hållplats för kollektivtrafik. Finns linjetrafik ska den nyttjas i första hand. Omfattningen varierar över tiden och är beroende av, antalet elever med behov av skolskjuts, samt omfattningen av kollektivtrafik.

Skolskjutsar ska kunna utföras under hela dagen på skoldagar samt under skolloven för elever som har lovskola. Skolskjutsar under skoldagen sker mellan skolor, för klasser som har lektioner på annan skola. Skolskjutsar omfattar även friluftsdagar och studieresor i kommunen och utanför, samt skolskjuts till simskola i Robertsfors ca. 2 veckor under sommarlovet.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
60130000
60120000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Avtalet omfattar skolskjutsar från elevers hem i Robertsfors kommun eller en plats i närheten, till och från grundskolor och gymnasieskolor, samt till och från hållplats för kollektivtrafik. Finns linjetrafik ska den nyttjas i första hand.

Omfattningen varierar över tiden och är beroende av, antalet elever med behov av skolskjuts, samt omfattningen av kollektivtrafik.

Skolskjutsar ska kunna utföras under hela dagen på skoldagar samt under skolloven för elever som har lovskola.

Skolskjutsar under skoldagen sker mellan skolor, för klasser som har lektioner på annan skola. Skolskjutsar omfattar även friluftsdagar och studieresor i kommunen och utanför, samt skolskjuts till simskola i Robertsfors ca. 2 veckor under sommarlovet.

Under avtalsperioden kan förändringar komma att ske beroende på omständigheter såsom myndighetsbeslut, ändrade regler för skolskjutstrafik eller politiska beslut avseende övergång till kollektivtrafik.

Vid dessa förändringar av omfattningen i uppdraget, kan endera parten påkalla omförhandling av avtalet.

Förändringar av antal skolor och elever ska kunna göras utan inverkan på det ekonomiska innehållet i ingånget avtal.

De bifogade dokumenten angående skolskjutsarna, är de skjutsar som gäller för närvarande och vid vårterminsstart kommer en genomgång att ske med leverantören.

Säljaren ska följa trafikverkets föreskrifter om skolskjutsning TSVFS 1988:17 med ändringar.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/01/2019
Slut: 31/12/2021
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Möjlighet till ett års förlängning.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 17/07/2018
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 14/03/2019
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 18/07/2018
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Umeå
Box 193
Umeå
901 05
Sverige
Telefon: +46 90-177400
E-post: forvaltningsratteniumea@dom.se
Fax: +46 90-137588

Internetadress: http://www.forvaltningsratteniumea.domstol.se

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
12/06/2018