Dostawy - 270167-2018

23/06/2018    S119

Polska-Warszawa: Sprzęt telewizyjny i audiowizualny

2018/S 119-270167

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
Adres pocztowy: ul. Miodowa 22/24
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-246
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: p. Kanclerz Beata Szczucińska
E-mail: international@at.edu.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.at.edu.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.at.edu.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa profesjonalnego wyposażenia elektroakustycznego, audio-video, systemu komunikacji wewnętrznej (interkom) i mediaserwera – 6 części zamówienia

Numer referencyjny: JRP.POIIS.26.4.2018
II.1.2)Główny kod CPV
32320000 Sprzęt telewizyjny i audiowizualny
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

5.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa profesjonalnego wyposażenia elektroakustycznego, audio-video, systemu komunikacji wewnętrznej (interkom) i mediaserwera, zgodnie z poniższym zestawieniem:

1) Część 1 zamówienia – dostawa sprzętu elektroakustycznego – system mikrofonów bezprzewodowych,

2) Część 2 zamówienia – dostawa sprzętu elektroakustycznego – konsolety foniczne i monitory odsłuchowe,

3) Część 3 zamówienia – dostawa sprzętu elektroakustycznego – mikrofony i akcesoria,

4) Część 4 zamówienia – dostawa sprzętu audio-video,

5) Część 5 zamówienia – dostawa systemu komunikacji wewnętrznej (interkom),

6) Część 6 zamówienia – dostawa mediaserwera.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu elektroakustycznego – system mikrofonów bezprzewodowych

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32340000 Mikrofony i głośniki
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa sprzętu elektroakustycznego – system mikrofonów bezprzewodowych

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 14/08/2018
Koniec: 30/09/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.08.01.00-00-1003/17
II.2.14)Informacje dodatkowe

Uwaga do sekcji II.2.7: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie maksymalnie do dnia 30.9. 2018 r.

Zamawiający wymaga, aby ewentualny niezbędny montaż sprzętu odbywał się wyłącznie w okresie do 30.10. 2018 r.

Termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu elektroakustycznego – konsolety foniczne i monitory odsłuchowe

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32330000 Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa sprzętu elektroakustycznego – konsolety foniczne i monitory odsłuchowe

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 14/08/2018
Koniec: 30/09/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.08.01.00-00-1003/17
II.2.14)Informacje dodatkowe

Uwaga do sekcji II.2.7: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie maksymalnie do dnia 30.9.2018 r.

Zamawiający wymaga, aby ewentualny niezbędny montaż sprzętu odbywał się wyłącznie w okresie do 30 .10. 2018 r.

Termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu elektroakustycznego – mikrofony i akcesoria

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32340000 Mikrofony i głośniki
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa sprzętu elektroakustycznego – mikrofony i akcesoria

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 14/08/2018
Koniec: 30/09/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.08.01.00-00-1003/17
II.2.14)Informacje dodatkowe

Uwaga do sekcji II.2.7: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie maksymalnie do dnia 30.9.2018 r.

Zamawiający wymaga, aby ewentualny niezbędny montaż sprzętu odbywał się wyłącznie w okresie do 30.10.2018 r.

Termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu audio-video

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32330000 Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo
32320000 Sprzęt telewizyjny i audiowizualny
32323300 Urządzenia wideo
32321200 Urządzenia audiowizualne
32333200 Kamery wideo
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa sprzętu audio-video

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 14/08/2018
Koniec: 30/09/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.08.01.00-00-1003/17
II.2.14)Informacje dodatkowe

Uwaga do sekcji II.2.7: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie maksymalnie do dnia 30.9.2018 r.

Zamawiający wymaga, aby ewentualny niezbędny montaż sprzętu odbywał się wyłącznie w okresie do 30 .10.2018 r.

Termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa systemu komunikacji wewnętrznej (interkom)

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32360000 Urządzenia komunikacji wewnętrznej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa systemu komunikacji wewnętrznej (interkom)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 14/08/2018
Koniec: 30/09/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.08.01.00-00-1003/17
II.2.14)Informacje dodatkowe

Uwaga do sekcji II.2.7: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie maksymalnie do dnia 30 września 2018 r.

Zamawiający wymaga, aby ewentualny niezbędny montaż sprzętu odbywał się wyłącznie w okresie do 30 .10.2018 r.

Termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert.

Zaleca się dokonanie wizji lokalnej Teatru Collegium Nobilium Akademii Teatralnej.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa mediaserwera

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48822000 Serwery komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa systemu komunikacji wewnętrznej (interkom)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 14/08/2018
Koniec: 30/09/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.08.01.00-00-1003/17
II.2.14)Informacje dodatkowe

Uwaga do sekcji II.2.7: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie maksymalnie do dnia 30.9.2018 r.

Zamawiający wymaga, aby ewentualny niezbędny montaż sprzętu odbywał się wyłącznie w okresie do 30.10.2018 r.

Termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa warunku

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunku

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający nie określa warunku

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Własność urządzenia przechodzi na Zamawiającego w chwili dostarczenia i wniesienia oraz podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że dostarczony przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, bez śladów uszkodzenia, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, nieużywany, nie powystawowy, nieregenerowany, kompletny, oznakowany znakiem CE (lub równoważnym znakiem jakości gwarantującym minimum bezpieczeństwo użytkowania, ochronę zdrowia i ochronę środowiska, oraz wskazaniem zagrożeń jak w dla znaku CE), oraz musi posiadać niezbędne instrukcje i być objęty gwarancją.

Wykonawca w okresie trwania umowy zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż wysokość wynagrodzenia brutto

Wykonawca zobowiązany jest do organizacji sesji szkoleniowej dla wskazanych pracowników Zamawiającego

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/07/2018
Czas lokalny: 12:45
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 30/07/2018
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Miodowa 22/24, 00-246 Warszawa w pok. nr 012

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Nie dotyczy

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Uwagi do sekcji IV.2.6.: Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

3. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę:

a) w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

b) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego [...],

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego [...],

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego [...],

d) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu

Ubiegania się o zamówienia publiczne;

5. Zamawiający żąda wniesienia wadium (w kwocie odrębnej dla każdej części zamówienia) oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy (w wysokości 2 %).

6. W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, z tym że jednolity dokument (JEDZ) należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7. Zamawiający jest administratorem danych osobowych w niniejszym postępowaniu względem osób fizycznych. Dokładne informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: 02-676
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: Postępu 17a
Państwo: Polska

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 22.5.1. i 22.5.2. IDW wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/06/2018