Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Dostawy - 270167-2018

23/06/2018    S119

Polska-Warszawa: Sprzęt telewizyjny i audiowizualny

2018/S 119-270167

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
Adres pocztowy: ul. Miodowa 22/24
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-246
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: p. Kanclerz Beata Szczucińska
E-mail: international@at.edu.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.at.edu.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.at.edu.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa profesjonalnego wyposażenia elektroakustycznego, audio-video, systemu komunikacji wewnętrznej (interkom) i mediaserwera – 6 części zamówienia

Numer referencyjny: JRP.POIIS.26.4.2018
II.1.2)Główny kod CPV
32320000 Sprzęt telewizyjny i audiowizualny
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

5.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa profesjonalnego wyposażenia elektroakustycznego, audio-video, systemu komunikacji wewnętrznej (interkom) i mediaserwera, zgodnie z poniższym zestawieniem:

1) Część 1 zamówienia – dostawa sprzętu elektroakustycznego – system mikrofonów bezprzewodowych,

2) Część 2 zamówienia – dostawa sprzętu elektroakustycznego – konsolety foniczne i monitory odsłuchowe,

3) Część 3 zamówienia – dostawa sprzętu elektroakustycznego – mikrofony i akcesoria,

4) Część 4 zamówienia – dostawa sprzętu audio-video,

5) Część 5 zamówienia – dostawa systemu komunikacji wewnętrznej (interkom),

6) Część 6 zamówienia – dostawa mediaserwera.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu elektroakustycznego – system mikrofonów bezprzewodowych

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32340000 Mikrofony i głośniki
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa sprzętu elektroakustycznego – system mikrofonów bezprzewodowych

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 14/08/2018
Koniec: 30/09/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.08.01.00-00-1003/17
II.2.14)Informacje dodatkowe

Uwaga do sekcji II.2.7: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie maksymalnie do dnia 30.9. 2018 r.

Zamawiający wymaga, aby ewentualny niezbędny montaż sprzętu odbywał się wyłącznie w okresie do 30.10. 2018 r.

Termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu elektroakustycznego – konsolety foniczne i monitory odsłuchowe

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32330000 Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa sprzętu elektroakustycznego – konsolety foniczne i monitory odsłuchowe

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 14/08/2018
Koniec: 30/09/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.08.01.00-00-1003/17
II.2.14)Informacje dodatkowe

Uwaga do sekcji II.2.7: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie maksymalnie do dnia 30.9.2018 r.

Zamawiający wymaga, aby ewentualny niezbędny montaż sprzętu odbywał się wyłącznie w okresie do 30 .10. 2018 r.

Termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu elektroakustycznego – mikrofony i akcesoria

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32340000 Mikrofony i głośniki
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa sprzętu elektroakustycznego – mikrofony i akcesoria

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 14/08/2018
Koniec: 30/09/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.08.01.00-00-1003/17
II.2.14)Informacje dodatkowe

Uwaga do sekcji II.2.7: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie maksymalnie do dnia 30.9.2018 r.

Zamawiający wymaga, aby ewentualny niezbędny montaż sprzętu odbywał się wyłącznie w okresie do 30.10.2018 r.

Termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu audio-video

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32330000 Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo
32320000 Sprzęt telewizyjny i audiowizualny
32323300 Urządzenia wideo
32321200 Urządzenia audiowizualne
32333200 Kamery wideo
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa sprzętu audio-video

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 14/08/2018
Koniec: 30/09/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.08.01.00-00-1003/17
II.2.14)Informacje dodatkowe

Uwaga do sekcji II.2.7: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie maksymalnie do dnia 30.9.2018 r.

Zamawiający wymaga, aby ewentualny niezbędny montaż sprzętu odbywał się wyłącznie w okresie do 30 .10.2018 r.

Termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa systemu komunikacji wewnętrznej (interkom)

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32360000 Urządzenia komunikacji wewnętrznej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa systemu komunikacji wewnętrznej (interkom)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 14/08/2018
Koniec: 30/09/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.08.01.00-00-1003/17
II.2.14)Informacje dodatkowe

Uwaga do sekcji II.2.7: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie maksymalnie do dnia 30 września 2018 r.

Zamawiający wymaga, aby ewentualny niezbędny montaż sprzętu odbywał się wyłącznie w okresie do 30 .10.2018 r.

Termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert.

Zaleca się dokonanie wizji lokalnej Teatru Collegium Nobilium Akademii Teatralnej.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa mediaserwera

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48822000 Serwery komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa systemu komunikacji wewnętrznej (interkom)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 14/08/2018
Koniec: 30/09/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.08.01.00-00-1003/17
II.2.14)Informacje dodatkowe

Uwaga do sekcji II.2.7: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie maksymalnie do dnia 30.9.2018 r.

Zamawiający wymaga, aby ewentualny niezbędny montaż sprzętu odbywał się wyłącznie w okresie do 30.10.2018 r.

Termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa warunku

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunku

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający nie określa warunku

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Własność urządzenia przechodzi na Zamawiającego w chwili dostarczenia i wniesienia oraz podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że dostarczony przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, bez śladów uszkodzenia, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, nieużywany, nie powystawowy, nieregenerowany, kompletny, oznakowany znakiem CE (lub równoważnym znakiem jakości gwarantującym minimum bezpieczeństwo użytkowania, ochronę zdrowia i ochronę środowiska, oraz wskazaniem zagrożeń jak w dla znaku CE), oraz musi posiadać niezbędne instrukcje i być objęty gwarancją.

Wykonawca w okresie trwania umowy zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż wysokość wynagrodzenia brutto

Wykonawca zobowiązany jest do organizacji sesji szkoleniowej dla wskazanych pracowników Zamawiającego

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/07/2018
Czas lokalny: 12:45
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 30/07/2018
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Miodowa 22/24, 00-246 Warszawa w pok. nr 012

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Nie dotyczy

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Uwagi do sekcji IV.2.6.: Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

3. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę:

a) w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

b) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego [...],

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego [...],

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego [...],

d) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu

Ubiegania się o zamówienia publiczne;

5. Zamawiający żąda wniesienia wadium (w kwocie odrębnej dla każdej części zamówienia) oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy (w wysokości 2 %).

6. W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, z tym że jednolity dokument (JEDZ) należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7. Zamawiający jest administratorem danych osobowych w niniejszym postępowaniu względem osób fizycznych. Dokładne informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: 02-676
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: Postępu 17a
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 22.5.1. i 22.5.2. IDW wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/06/2018