Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy.

Usługi - 273830-2018

26/06/2018    S120

Polska-Gostynin: Usługi związane z odpadami

2018/S 120-273830

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasta Gostynina
Krajowy numer identyfikacyjny: 611015431
Adres pocztowy: Rynek 26
Miejscowość: Gostynin
Kod NUTS: PL923 Not specified
Kod pocztowy: 09-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Dębowska
E-mail: i.debowska@gostynin.pl
Tel.: +48 242360737
Faks: +48 242360712
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gostynin.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.umgostynin.bip.org.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych o kodzie 16 81 01* z nieruchomości położonej przy ulicy Ziejkowej w Gostyninie

Numer referencyjny: ZP. 271.1.18.2018
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia obejmuje usługę odbioru i zagospodarowania odpadów niebezpiecznych o kodzie 16 81 01*(odpady wykazujące właściwości niebezpieczne), z terenu nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 279/17 położonej w Gostyninie przy ulicy Ziejkowej.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL923 Not specified
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gostynin

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Przedmiot zamówienia obejmuje usługę odbioru i zagospodarowania odpadów niebezpiecznych o kodzie 16 81 01* (odpady wykazujące właściwości niebezpieczne), z terenu nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 279/17 położonej w Gostyninie przy ulicy Ziejkowej, w ilości szacunkowej ok. 700 Mg.

2) Zamówienie realizowane jest w ramach wykonania zastępczego, prowadzonego na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. (t.j. Dz.U. z dnia 2017 r., poz.1201 ze zm.).

3) Ilość odpadów niebezpiecznych objętych zamówieniem ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie.

4) Zamawiający zaleca Wykonawcy przed złożeniem oferty do dokonania we własnym zakresie i na własny koszt wizji lokalnej w celu samodzielnego oszacowania ilości i rodzaju odpadów.

5) Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp i możliwość korzystania z terenu prac tj. działki oznaczonej nr ew. 279/17, na czas realizacji zamówienia.

6) Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie 7 tygodni od dnia przekazania terenu.

7) W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu przed dostępem osób trzecich, załadunku, przygotowania do transportu, transportu do miejsca unieszkodliwienia oraz unieszkodliwiania odpadów przez termiczne przekształcenie w spalarni odpadów.

8) Z chwilą przejęcia odpadów z terenu prac Wykonawca staje się posiadaczem odpadów oraz przejmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich stan i bezpieczeństwo podczas transportu i dalszego gospodarowania – podstawa prawna art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 14.12.2012 r. – o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.).

9) Zamawiający zapewnia sobie prawo nadzoru i kontrolowania działań Wykonawcy na każdym etapie realizacji zamówienia.

10) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował sprawnym technicznie taborem samochodowym, tj. pojazdami posiadającymi wymagane dopuszczenia w zakresie transportu odpadów, zapewniającymi sposób transportu zabezpieczający m.in. przed mieszaniem się odpadów różnego rodzaju, rozprzestrzenianiem się odpadów oraz przed przenikaniem zanieczyszczeń z odpadów do środowiska.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 49
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada:

a) zezwolenie na transport odpadów objętych zamówieniem oraz odpadów wytworzonych w trakcie realizacji zamówienia,

b) zezwolenie na przetwarzanie odpadów objętych zamówieniem oraz odpadów wytworzonych w trakcie realizacji zamówienia,

W celu potwierdzenia spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa nw. dokumenty (numeracja zgodna z SIWZ)

5. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

1) decyzję zezwalającą na transport odpadów objętych zamówieniem oraz odpadów wytworzonych w trakcie realizacji zamówienia,

2) decyzję zezwalającą na przetwarzanie odpadów objętych zamówieniem oraz odpadów wytworzonych w trakcie realizacji zamówienia,

6. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć fakultatywnie – odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy (Zamawiający dopuszcza możliwość samodzielnego pozyskania ww. odpisów z rejestrów publicznych).

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument, o którym mowa w pkt 6:

1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

2) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa pkt 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) należycie wykonał co najmniej 1 usługę odbioru i zagospodarowania odpadów niebezpiecznych w ilości co najmniej 200 mG, odpowiadającą zakresem usłudze objętej zamówieniem (załadunek, transport, unieszkodliwienie poprzez termiczne przetworzenie odpadów niebezpiecznych), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie,

b) skierował do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności osoby odpowiedzialne za świadczenie usług, tj.:

• doradcę w zakresie ADR (przewozu towarów niebezpiecznych) z odpowiednim aktualnym zaświadczeniem ADR o ukończeniu kursu,

• co najmniej 3 osoby biorące udział w realizacji zamówienia posiadającymi co najmniej 3-letnie doświadczenie w realizacji usług odbioru i zagospodarowania odpadów niebezpiecznych.

(numeracja zgodna z SIWZ)

5. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

3) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzających, że Wykonawca wykonał co najmniej 1 usługę odbioru i zagospodarowania odpadów niebezpiecznych w ilości co najmniej 200 mG, odpowiadającą zakresem usłudze objętej zamówieniem (załadunek, transport, unieszkodliwienie poprzez termiczne przetworzenie odpadów niebezpiecznych), wraz z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

4) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, tj.:

a) doradcę w zakresie ADR (przewozu towarów niebezpiecznych) z odpowiednim aktualnym zaświadczeniem ADR o ukończeniu kursu,

b) co najmniej 3 osoby biorące udział w realizacji zamówienia posiadającymi co najmniej trzyletnie doświadczenie w realizacji usług odbioru i zagospodarowania odpadów niebezpiecznych,

Wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) należycie wykonał co najmniej jedną usługę odbioru i zagospodarowania odpadów niebezpiecznych w ilości co najmniej 200 mG, odpowiadającą zakresem usłudze objętej zamówieniem (załadunek, transport, unieszkodliwienie poprzez termiczne przetworzenie odpadów niebezpiecznych), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie,

b) skierował do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności osoby odpowiedzialne za świadczenie usług, tj.:

• doradcę w zakresie ADR (przewozu towarów niebezpiecznych) z odpowiednim aktualnym zaświadczeniem ADR o ukończeniu kursu,

• co najmniej 3 osoby biorące udział w realizacji zamówienia posiadającymi co najmniej 3-letnie doświadczenie w realizacji usług odbioru i zagospodarowania odpadów niebezpiecznych.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

W dniu 21 czerwca br. okazało się, że na terenie nielegalnego składowiska odpadów niebezpiecznych mogło dojść do wycieku składowanych substancji. W toku akcji ratowniczej przeprowadzonej przez odpowiednie służby podjęto decyzję o wyznaczeniu strefy bezpiecznej wokół miejsca nagromadzenia odpadów oraz o ewakuacji mieszkańców pobliskiej posesji i sąsiadujących zakładów. Następnie dokonano neutralizacji wycieków oraz zabezpieczono pojemniki przed dalszym rozszczelnieniem.

Pismem z dnia 22.6.2018 r. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska stwierdził, że dalsze magazynowanie odpadów niebezpiecznych jest poważnym zagrożeniem dla środowiska, zdrowia i życia ludzi. Pojawiające się wycieki świadczą o rozszczelnianiu się pojemników i uwalnianiu do środowiska niebezpiecznych substancji, co może stanowić początek katastrofy ekologicznej. Inspektor nakazał natychmiastowe działania w kierunku usunięcia zmagazynowanych odpadów i przekazania ich do unieszkodliwienia.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/07/2018
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 10/07/2018
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

Urząd Miasta Gostynina – ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin, pok. 304

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100 złotych). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

(numeracja zgodna z SIWZ)

1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – w formie Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia przesłanego w formie elektronicznej.

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, zgodnie z art. 22 a ustawy w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, wraz z ofertą składa także odrębne Jednolite europejskie dokumenty zamówienia dotyczące tych podmiotów.

3. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacja z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.

Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy w przypadku gdy:

1) nastąpi ustawowa zmiana stawki podatku od towarów i usług;

2) nastąpią zmiany treści przepisów prawa dot. realizowanego przedmiotu zamówienia, mające wpływ na jego realizację;

3) zajdzie konieczność zmiany okresu realizacji umowy.

3. Warunkiem wprowadzenia zmian jest uprzednie poinformowanie na piśmie drugiej strony o ujawnionych okolicznościach (wraz z uzasadnieniem) powodujących konieczność zmian w umowie oraz podpisanie przez Strony aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:

W sprawach merytorycznych (w zakresie przedmiotu zamówienia):

— Małgorzata Woźnicka, Izabela Chmiel vel Chmielecka – Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa (24) 236-07-42, (24) 236-07-41.

W zakresie SIWZ:

— Iwona Dębowska – Wydział Zamówień Publicznych (24) 236-07-37.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/06/2018