Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от 2.11.2022 г. насам. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ.

Услуги - 277468-2019

14/06/2019    S113

България-Карнобат: Услуги, свързани с предпазването от природни рискове или опасности

2019/S 113-277468

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ЮИДП ДП, ТП „ДГС Карнобат“
Национален регистрационен номер: 2016176540260
Пощенски адрес: ул. „Москва“ № 1
Град: Карнобат
код NUTS: BG341 Бургас
Пощенски код: 8400
Държава: България
Лице за контакт: Наталия Недева-Чалъкова
Електронна поща: dgskarnobat@uidp-sliven.com
Телефон: +359 886504042
Факс: +359 55922159
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.dgskarnobat@uidp-sliven.com
Адрес на профила на купувача: http://dgskarnobat.uidp-sliven.com/procedures/3186
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.uidp-sliven.com/procedures/3186
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Друг тип: териториално поделение на търговско предприятие по чл. 62, ал. 3 от ТЗ
I.5)Основна дейност
Друга дейност: стопанисване на горите — управление, възпроизводство, ползване и опазване, съгласно Закона за горите

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Възлагане на механизиране поддръжка на съществуващи минерализовани ивици и противопожарни лесокултурни прегради на територията на ТП „ДГС Карнобат“

II.1.2)Основен CPV код
90721800 Услуги, свързани с предпазването от природни рискове или опасности - FB04
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Възлагане на механизиране поддръжка на съществуващи минерализовани ивици и противопожарни лесокултурни прегради на територията на ТП „ДГС Карнобат“ съобразно одобрената техническа спецификация

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3 530.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
90721800 Услуги, свързани с предпазването от природни рискове или опасности - FB04
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341 Бургас
Основно място на изпълнение:

Териториалният обхват на ТП „ДГС Карнобат“

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Възлагане на механизирана поддръжка на съществуващи минерализовани ивици и противопожарни лесокултурни прегради съобразно приложената техническа спецификация

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3 530.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват всички български или чуждестранни физически и/или юридически лица, включително техни обединения и всички други образувания, които имат право да изпълняват дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка — открита процедура, съгласно законодателството на държавата, в която са установени и за които не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1—5 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и чл. 107, т. 4 от ЗОП. В случай че участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението сключват договор. Договорът за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка следва да бъде представен в оригинал или заверено копие, като в текста задължително да се съдържа посочване на възложителя и процедурата, за която се обединяват партньорите в него. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Възложителят има изискване за създаване на юридическо лице, в случай че избраният за изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица. Всеки участник може да представи само 1 оферта.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се изисква доказване на икономическо и финансово състояние

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Минимално изискване се декларира с ЕЕДОП и се доказва според разпоредбите на ЗОП.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Да притежава следните технически възможности за извършване на услугата, а именно по отношение на техниката — техника, която да е пригодена за работа в ГТ — минимум 1 брой булдозер или трактори от класа на С130, Т130 и други с наличие на булдозерно устройство. Механизираната техника трябва да е регистрирана по реда на Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника и да е преминала технически преглед съгласно правното предписание на чл. 232, т. 2 от ЗГ, който да е в сила към датата на провеждане на процедурата. По отношение на техническия персонал — минимум 1 (един) водач на булдозер или тракторист, в зависимост от посочената в офертата му механизирана техника, назначен на трудов договор. Работникът следва да притежава необходимата квалификация и правоспособност за работа със съответната техника.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Да притежава следните технически възможности за извършване на услугата, а именно по отношение на техниката — техника, която да е пригодена за работа в ГТ — минимум 1 брой булдозер или трактори от класа на С130, Т130 и други с наличие на булдозерно устройство. Механизираната техника трябва да е регистрирана по реда на Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника и да е преминала технически преглед съгласно правното предписание на чл. 232, т. 2 от ЗГ, който да е в сила към датата на провеждане на процедурата. По отношение на техническия персонал — минимум 1 (един) водач на булдозер или тракторист, в зависимост от посочената в офертата му механизирана техника, назначен на трудов договор. Работникът следва да притежава необходимата квалификация и правоспособност за работа със съответната техника.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

В откритата процедура може да участва участник, който отговаря на изискванията на чл. 10 от ЗОП и условията поставени от възложителя. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП, както и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРС). Гаранциите за изпълнение на поръчката, определена съгласно чл. 111, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП, е парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, по избор на кандидата. Поръчката следва да бъде изпълнена в съответствие с одобрената техническа спецификация за обекта и посочените в нея параметри.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 18/07/2019
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 19/07/2019
Местно време: 10:00
Място:

Административната сграда на ТП „ДГС Каронбат“, гр. Карнобат, ул. „Москва“ № 1

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Действията на комисията по отваряне на офертите са публични и на тях могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Упълномощените представители представят документ, удостоверяващ представителната им власт.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалбата се подава до комисията за защита на конкуренцията с копие до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва. Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалбата може да се подава в 10-дневен срок от: изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
11/06/2019