Услуги - 277468-2019

14/06/2019    S113

България-Карнобат: Услуги, свързани с предпазването от природни рискове или опасности

2019/S 113-277468

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ЮИДП ДП, ТП „ДГС Карнобат“
Национален регистрационен номер: 2016176540260
Пощенски адрес: ул. „Москва“ № 1
Град: Карнобат
код NUTS: BG341 Бургас
Пощенски код: 8400
Държава: България
Лице за контакт: Наталия Недева-Чалъкова
Електронна поща: dgskarnobat@uidp-sliven.com
Телефон: +359 886504042
Факс: +359 55922159

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.dgskarnobat@uidp-sliven.com

Адрес на профила на купувача: http://dgskarnobat.uidp-sliven.com/procedures/3186

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.uidp-sliven.com/procedures/3186
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Друг тип: териториално поделение на търговско предприятие по чл. 62, ал. 3 от ТЗ
I.5)Основна дейност
Друга дейност: стопанисване на горите — управление, възпроизводство, ползване и опазване, съгласно Закона за горите

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Възлагане на механизиране поддръжка на съществуващи минерализовани ивици и противопожарни лесокултурни прегради на територията на ТП „ДГС Карнобат“

II.1.2)Основен CPV код
90721800 Услуги, свързани с предпазването от природни рискове или опасности - FB04
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Възлагане на механизиране поддръжка на съществуващи минерализовани ивици и противопожарни лесокултурни прегради на територията на ТП „ДГС Карнобат“ съобразно одобрената техническа спецификация

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3 530.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
90721800 Услуги, свързани с предпазването от природни рискове или опасности - FB04
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341 Бургас
Основно място на изпълнение:

Териториалният обхват на ТП „ДГС Карнобат“

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Възлагане на механизирана поддръжка на съществуващи минерализовани ивици и противопожарни лесокултурни прегради съобразно приложената техническа спецификация

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3 530.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват всички български или чуждестранни физически и/или юридически лица, включително техни обединения и всички други образувания, които имат право да изпълняват дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка — открита процедура, съгласно законодателството на държавата, в която са установени и за които не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1—5 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и чл. 107, т. 4 от ЗОП. В случай че участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението сключват договор. Договорът за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка следва да бъде представен в оригинал или заверено копие, като в текста задължително да се съдържа посочване на възложителя и процедурата, за която се обединяват партньорите в него. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Възложителят има изискване за създаване на юридическо лице, в случай че избраният за изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица. Всеки участник може да представи само 1 оферта.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се изисква доказване на икономическо и финансово състояние

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Минимално изискване се декларира с ЕЕДОП и се доказва според разпоредбите на ЗОП.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Да притежава следните технически възможности за извършване на услугата, а именно по отношение на техниката — техника, която да е пригодена за работа в ГТ — минимум 1 брой булдозер или трактори от класа на С130, Т130 и други с наличие на булдозерно устройство. Механизираната техника трябва да е регистрирана по реда на Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника и да е преминала технически преглед съгласно правното предписание на чл. 232, т. 2 от ЗГ, който да е в сила към датата на провеждане на процедурата. По отношение на техническия персонал — минимум 1 (един) водач на булдозер или тракторист, в зависимост от посочената в офертата му механизирана техника, назначен на трудов договор. Работникът следва да притежава необходимата квалификация и правоспособност за работа със съответната техника.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Да притежава следните технически възможности за извършване на услугата, а именно по отношение на техниката — техника, която да е пригодена за работа в ГТ — минимум 1 брой булдозер или трактори от класа на С130, Т130 и други с наличие на булдозерно устройство. Механизираната техника трябва да е регистрирана по реда на Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника и да е преминала технически преглед съгласно правното предписание на чл. 232, т. 2 от ЗГ, който да е в сила към датата на провеждане на процедурата. По отношение на техническия персонал — минимум 1 (един) водач на булдозер или тракторист, в зависимост от посочената в офертата му механизирана техника, назначен на трудов договор. Работникът следва да притежава необходимата квалификация и правоспособност за работа със съответната техника.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

В откритата процедура може да участва участник, който отговаря на изискванията на чл. 10 от ЗОП и условията поставени от възложителя. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП, както и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРС). Гаранциите за изпълнение на поръчката, определена съгласно чл. 111, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП, е парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, по избор на кандидата. Поръчката следва да бъде изпълнена в съответствие с одобрената техническа спецификация за обекта и посочените в нея параметри.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 18/07/2019
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 19/07/2019
Местно време: 10:00
Място:

Административната сграда на ТП „ДГС Каронбат“, гр. Карнобат, ул. „Москва“ № 1

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Действията на комисията по отваряне на офертите са публични и на тях могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Упълномощените представители представят документ, удостоверяващ представителната им власт.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалбата се подава до комисията за защита на конкуренцията с копие до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва. Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалбата може да се подава в 10-дневен срок от: изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
11/06/2019