Услуги - 297639-2019

27/06/2019    S122

Люксембург-Люксембург: Преустройство на съвещателната зала на сградата Пристройка C на Съда на Европейския съюз — 4ти етаж

2019/S 122-297639

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: Service du courrier officiel
Град: Luxembourg
код NUTS: LU LUXEMBOURG
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: AO-UGB@curia.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://curia.europa.eu
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Преустройство на съвещателната зала на сградата Пристройка C на Съда на Европейския съюз — 4ти етаж

Референтен номер: COJ-PROC-18/009
II.1.2)Основен CPV код
71000000 Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Съдът на Европейския съюз възнамерява да извърши реконструкция в съвещателната зала на сграда Пристройка C на комплекса си от сгради, на 4тия етаж, по-конкретно изработването на конферентна маса за около 65 души и промяна на настоящата система за осветление (изменение на полилея + добавяне на нов полилей).

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 253 405.56 EUR
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Изработването на конферентна маса по размер

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71000000 Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU LUXEMBOURG
Основно място на изпълнение:

Люксембург.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изработването на 2 конферентни маси с общ капацитет 65 души и шкаф за книги съгласно разпоредбите на тръжните и технически спецификации, приложени към тях.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Виж ценовия списък, приложен към тръжните спецификации.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Промяна на настоящата система за осветление (изменение на полилея + добавяне на нов полилей)

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71314100 Инженерни услуги, свързани с електрически системи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU LUXEMBOURG
Основно място на изпълнение:

Люксембург.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предоставяне на услуги по преустройство на съвещателната зала на 4-тия етаж на сграда Пристройка C на комплекса й от сгради, по-конкретно изменението на настоящия полилей и създаването на нов полилей, съгласно разпоредбите на тръжните и технически спецификации, приложени към тях.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 249-575303
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: COJ-PROC-18/009
Обособена позиция №: 1
Наименование:

Изработването на конферентна маса по размер

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
22/05/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: SARL Fortune
Град: Loisy
код NUTS: FR FRANCE
Пощенски код: 54700
Държава: Франция
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 190 907.00 EUR
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: COJ-PROC-18/009
Обособена позиция №: 2
Наименование:

Промяна на настоящата система за осветление (изменение на полилея + добавяне на нов полилей)

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
22/05/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Veolia Luxembourg SA
Град: Livange
код NUTS: LU LUXEMBOURG
Пощенски код: L-3378
Държава: Люксембург
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 62 498.56 EUR
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители
Дял: 50 %

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
20/06/2019