Služby - 297639-2019

27/06/2019    S122

Luxembursko-Luxemburg: Práce na obnove rozhodovacej miestnosti vedľajšej budovy C Súdneho dvora Európskej únie — 4. poschodie

2019/S 122-297639

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Súdny dvor Európskej únie
Poštová adresa: Service du courrier officiel
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: AO-UGB@curia.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://curia.europa.eu

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Práce na obnove rozhodovacej miestnosti vedľajšej budovy C Súdneho dvora Európskej únie — 4. poschodie

Referenčné číslo: COJ-PROC-18/009
II.1.2)Hlavný kód CPV
71000000 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Súdny dvor plánuje uskutočniť práce na obnove rozhodovacej miestnosti vedľajšej budovy C komplexu budov, na 4. poschodí, konkrétnejšie realizáciu konferenčného stola pre približne 65 osôb a úpravu súčasného systému osvetlenia (úprava lustra + pridanie nového lustra).

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 253 405.56 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Realizácia konferenčného stola na mieru

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
71000000 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Luxemburg.

II.2.4)Opis obstarávania:

Realizácia 2 konferenčných stolov so spojenou kapacitou 65 osôb a skrinkou na knihy v súlade s ustanoveniami priložených špecifikácií obstarávania a technických špecifikácií.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:

Pozri prílohu o cene v špecifikáciách obstarávania.

II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Úprava súčasného systému osvetlenia (úprava lustra + pridanie nového lustra)

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
71314100 Služby súvisiace s elektrinou
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Luxemburg.

II.2.4)Opis obstarávania:

Poskytovanie služieb týkajúcich sa prác na obnove rozhodovacej miestnosti na 4. poschodí vedľajšej budovy C komplexu budov, konkrétnejšie úprava súčasného lustra a realizácia nového lustra v súlade s ustanoveniami uvedenými v priložených špecifikáciách obstarávania a technických špecifikáciách.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2018/S 249-575303
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: COJ-PROC-18/009
Časť č.: 1
Názov:

Realizácia konferenčného stola na mieru

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
22/05/2019
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: SARL Fortune
Mesto/obec: Loisy
Kód NUTS: FR FRANCE
PSČ: 54700
Štát: Francúzsko
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: 190 907.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: COJ-PROC-18/009
Časť č.: 2
Názov:

Úprava súčasného systému osvetlenia (úprava lustra + pridanie nového lustra)

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
22/05/2019
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Veolia Luxembourg SA
Mesto/obec: Livange
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
PSČ: L-3378
Štát: Luxembursko
Dodávateľom je MSP: nie
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: 62 498.56 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok
Hodnota alebo podiel zákazky s pravdepodobným subdodávateľským plnením tretími stranami
Podiel: 50 %

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd Európskej únie
Poštová adresa: Rue Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
20/06/2019