Usługi - 300449-2019

28/06/2019    S123

Polska-Kraków: Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

2019/S 123-300449

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
Adres pocztowy: Al. Jana Pawła II 39
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-969
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marek Golonka
E-mail: info@muzeumlotnictwa.pl
Tel.: +48 126424070
Faks: +48 126424070
Adresy internetowe:
Główny adres: www.muzeumlotnictwa.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.muzeumlotnictwa.pl/ogloszenia/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zaprojektowanie i wykonanie (dostawę) następujących wystaw: „Skrzydła i Ludzie XX w” „Swego nie znacie – magazyny historii” Metamuzeum” „Silnikownia” „Archeologia lotnicza”

Numer referencyjny: : DA.24-06/19
II.1.2)Główny kod CPV
79956000 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem postępowania jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie: zaprojektowania i wykonania (dostawy) następujących wystaw: „Skrzydła i Ludzie XX w” w hangarze głównym, „Swego nie znacie – magazyny historii” w budynku garażowym nr 1, „Metamuzeum” w budynku garażowym nr 1, „Silnikownia” w budynku garażowym nr 1 oraz wystawa pn. „Archeologia lotnicza” w budynku spadochroniarnia w ramach programu kulturowego pn. „Skrzydła i Ludzie XX wieku” wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich na Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39154000 Sprzęt wystawowy
32322000 Urządzenia multimedialne
32321300 Materiały audiowizualne
31500000 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
31611000 Zestawy instalacji elektrycznej
32417000 Sieci multimedialne
39150000 Różne meble i wyposażenie
48780000 Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem, przechowywaniem i zawartością
51110000 Usługi instalowania sprzętu elektrycznego
71314100 Usługi elektryczne
72212783 Usługi opracowywania oprogramowania do zarządzania zawartością
79932000 Usługi projektowania wnętrz
79934000 Usługi projektowania mebli
79930000 Specjalne usługi projektowe
92110000 Produkcja filmów kinowych i wideo oraz podobne usługi
92312000 Usługi artystyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
II.2.4)Opis zamówienia:

4.3. Zamawiający informuje, iż niezbędnym dla realizacji scenariusza ekspozycji stałych i programu kulturowego, jako podstawy do wykonania, objętych zakresem przedmiotu zamówienia jest zapoznanie się i wykorzystanie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia tj. Zadania Inwestycyjnego, który stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ, czyli: dokumentacja projektowa oraz zarys scenariusza ekspozycji opracowany przez Muzeum Lotnictwa Polskiego oraz biuro projektowe Group AV Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 88 lok. 315, 00-992 Warszawa, dostępnymi pod następującym adresem internetowym: https://drive.google.com/drive/folders/1G8R1hCP9fe3I0Q_Xqsd-1xHq3iKZ5L-y?usp=sharing

4. Zamówienie swoim zakresem obejmuje opracowanie projektów szczegółowych, w tym projektu architektury wnętrz z aranżacją ekspozycji oraz identyfikacji wizualnej oraz wykonanie na ich podstawie uszczegółowionej koncepcji scenariusza, opracowanie i zakup wraz z dostawą urządzeń audiowizualnych i teletechnicznych, oświetlenia, instalacji ekspozycyjnych wraz z ich instalacją, uruchomieniem oraz przetestowaniem oprogramowania do zarządzania treścią, jak również samym sprzętem i urządzeniami audiowizualnymi, teletechnicznymi, oświetleniem, oraz instalacjami ekspozycyjnymi, wykonanie dokumentacji powykonawczej, udzielenie gwarancji i rękojmi: na okres nie krótszy niż 24 miesiące od dnia ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia, serwis w okresie gwarancji, przeniesienie autorskich praw majątkowych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: kwalifikacje osób kluczowych dla realizacji zadania / Waga: 15
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 29/02/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynieryjnych dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie”. w ramach działania Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wykonawca najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium w wysokości: 55 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100 groszy), wadium w formie pieniężnej na konto zamawiającego nr 08 1020 2906 0000 1502 0019 9232.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa szczegółowych wymogów.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia jest nie mniejsza niż 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn.: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w całym okresie swojej działalności wykonali:

a) co najmniej jedno zamówienie polegające na zaprojektowaniu wystawy w obiekcie kubaturowym o powierzchni wystawy nie mniejszej niż 750 m2, zawierającej: szczegółowe treści i narrację wystawy, rozmieszczenie eksponatów i pozostałych elementów ilustracyjnych, a także szczegółowe scenariusze: filmów, animacji i prezentacji multimedialnych,

b) co najmniej jedno zamówienie polegające na opracowaniu scenariusza wystawy o powierzchni wystawy nie mniejszej niż 750 m2, zawierającego: szczegółowe treści i narrację wystawy, rozmieszczenie eksponatów i pozostałych elementów ilustracyjnych, a także szczegółowe scenariusze: filmów, animacji, prezentacji multimedialnych,

c) co najmniej jedno zamówienie obejmujące swoim zakresem wykonanie wystawy o powierzchni wystawy nie mniejszej niż 750 m2, obejmującej wykonanie, dostawę i montaż elementów scenograficznych, dostawę wraz z uruchomieniem sprzętu i urządzeń audiowizualnych oraz dostawę i montaż oświetlenia ekspozycyjnego, o wartości zamówienia co najmniej 400 000,00 PLN netto,

d) co najmniej jedno zamówienie polegające na przygotowaniu dla potrzeb ekspozycji kontentu multimedialnego (animacji, prezentacji i filmów) o wartości co najmniej 40 000,00 PLN netto,

e) co najmniej jedno zamówienie obejmujące swoim zakresem dostawę i uruchomienie oprogramowania do zarządzania treścią i urządzeniami AV, o wartości co najmniej 40 000,00 PLN netto.

2. dysponuje lub będzie dysponował na dzień udzielenia zamówienia, tj. zawarcia umowy osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, a także niezbędne do zakresu wykonywanych przez nie czynności, tj.:

a) Osobą odpowiedzialną za koordynację prac w ramach zamówienia – kierownika projektu posiadającą odpowiednie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika projektu nad realizacją wystaw (w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert), które swoim zakresem obejmowały co najmniej zaprojektowanie, dostawę i montaż scenografii, stanowisk interaktywnych systemu zarządzania produkcji aplikacji do stanowisk multimedialnych dla jednej wystawy o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 PLN brutto,

b) Osobą odpowiedzialną za przygotowanie scenariusza ekspozycji - posiadającą odpowiednie wykształcenie – mgr, absolwent studiów wyższych z zakresu: historia lub filologia polska lub kulturoznawstwo oraz doświadczenie tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert opracowała lub brała udział, jako współautor, w opracowaniu scenariusza przynajmniej jednej wystawy o powierzchni wystawy nie mniejszej niż 750 m2,

c) Osobą odpowiedzialną za opracowanie projektu aranżacji i scenografii, posiadającą odpowiednie doświadczenie tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert opracowała lub brała udział, jako współautor, w opracowaniu co najmniej jednego projektu aranżacji i scenografii wystawy o powierzchni wystawy nie mniejszej niż 750 m2;

d) Osobą odpowiedzialną za grafikę dla kontentów multimedialnych – posiadającą odpowiednie doświadczenie tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert wykonała nie mniej niż 3 animacje,

e) Osobą odpowiedzialną za grafikę 3D grafik – posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie wykonywania projektów grafik i rekonstrukcji obiektów historycznych w technologii 3D,

f) Osobą odpowiedzialną za montaż i uruchomienie sprzętu i urządzeń AV - posiadającą odpowiednie doświadczenie tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej raz nadzorowała montaż i uruchomienie sprzętu i urządzeń oraz systemów audiowizualnych,

Ciąg dalszy w polu VI.3

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 8 do SIWZ

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/07/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 31/07/2019
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Muzeum Lotnictwa Polskiego, Al. Jana Pawła II 39, 31-864 Kraków, POLSKA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/AplikacjaSzyfrowanie.aspx i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

g) Osobą odpowiedzialną za projektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej – posiadającą odpowiednie uprawnienia do projektowania i do kierowania robotami określone przepisami Prawa Budowlanego, rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz.U. nr. 83 poz. 578/ lub uprawnienia budowlane równorzędne wydane przed wejściem w życie w/w rozporządzenia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie umożliwiającym prawidłowe wykonanie zamówienia oraz doświadczenie w kierowaniu co najmniej dwoma robotami budowlanymi w zakresie instalacji elektrycznych.

h) Osobą odpowiedzialną za projektowanie i wykonanie instalacji teletechnicznych – posiadającą odpowiednie uprawnienia do projektowania i do kierowania robotami określone przepisami Prawa Budowlanego, rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz.U. nr 83 poz. 578 / lub uprawnienia budowlane równorzędne wydane przed wejściem w życie w/w rozporządzenia w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie, projektowania i kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną, w odniesieniu do obiektu budowlanego, takiego jak lokalne linie i instalacje, umożliwiającym prawidłowe wykonanie zamówienia oraz doświadczenie w kierowaniu co najmniej dwoma robotami budowlanymi w zakresie instalacji teletechnicznych).

i) Architektem oprogramowania – posiadającym doświadczenie w projektowaniu co najmniej 2 zintegrowanych systemów zarządzania treściami multimedialnymi,

j) Specjalistą ds. spraw historii najnowszej i historii wojskowości – posiadającym stopień magistra historii i w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, opracował samodzielnie lub we współpracy (jest autorem lub współautorem) co najmniej dwóch publikacji z zakresu historii najnowszej i historii wojskowości.

k) Osobą pełniącą funkcję projektanta w branży konstrukcyjno – budowlanej, posiadającą wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjnej bez ograniczeń oraz wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, jako projektant w specjalności konstrukcyjnej, oraz posiadającą doświadczenie w kierowaniu co najmniej dwoma robotami budowlanymi w zakresie swojej specjalności).

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień podobnych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegającą na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia publicznego, udzieli wyłonionemu w tym postępowaniu Wykonawcy, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, w zakresie do 20 % wartości szacunkowej zamówienia na warunkach przewidzianych w umowie dla postępowania dla zamówienia podstawowego. Zakres prac podobnych (powtarzających) może obejmować w szczególności zaprojektowanie i wykonanie (dostawy) wystaw: stałych i czasowych, plenerowych i przeznaczonych (i dostosowanych) do udostępniania w pomieszczeniach ekspozycyjnych siedziby Zamawiającego - o tematyce związanej z lotnictwem, (z elementami: aranżacji, narracji, multimedialnymi, interaktywnymi) organizowanych na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 Pzp

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławczaul
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom i innym podmiotom jeżeli mają lub mieli oni interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych pod warunkiem, że dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni jeśli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, treści postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Odwołanie wnosi się w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

11. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub części.

12. Pozostałe regulacje dot. środków ochrony prawnej zostały określone w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/06/2019