Služby - 30065-2018

23/01/2018    S15    Evropská komise - Služby - Oznámení o zadání zakázky - Otevřené řízení 

Belgie-Brussel: Podpora vývoje a provozu platformy spolupráce v rámci evropské občanské iniciativy – pilotní projekt

2018/S 015-030065

Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Výsledky zadávacího řízení

Služby

Legal Basis:

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Evropská komise, Secretariat General
Rue de la Loi 200 BERL 07/085
Brussel
1049
Belgie
Kontaktní osoba: SG.C.4
Tel.: +32 22999089
E-mail: SG-C4-ECI-STUDY@ec.europa.eu
Kód NUTS: BE100

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/index_en.htm

Adresa profilu zadavatele: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Podpora vývoje a provozu platformy spolupráce v rámci evropské občanské iniciativy – pilotní projekt

II.1.2)Hlavní kód CPV
79140000
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

V souladu s žádostí Evropského parlamentu připadl generálnímu sekretariátu Evropské

komise („Komise“) konkrétní úkol provést pilotní projekt s názvem „Nové technologie

a nástroje informační a komunikační technologie (IKT) pro realizaci a zjednodušování

evropských občanských iniciativ (ECI)“.

II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 337 503.00 EUR
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79112100
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Mimo prostory veřejného zadavatele, v prostorách zhotovitele.

II.2.4)Popis zakázky:

V souladu s žádostí Evropského parlamentu připadl generálnímu sekretariátu Evropské komise („Komise“) konkrétní úkol provést pilotní projekt s názvem „Nové technologie a nástroje informační a komunikační technologie (IKT) pro realizaci a zjednodušování evropských občanských iniciativ (ECI)“.

V této souvislosti naváže Komise na on-line platformu spolupráce ve věcech ECI, která nabízí podporu a poradenství při přípravě iniciativ. Tato platforma bude pomáhat občanům, kteří budou mít zájem o založení evropské občanské iniciativy, nalézt v Evropě partnery, s nimiž vytvoří požadovaný výbor organizátorů, dále formulovat ve spolupráci se zkušenějšími účastníky obsah své iniciativy, připravit kampaň, zajistit financování, seznámit se u jiných organizátorů s osvědčenými postupy a vyměnit si s nimi své zkušenosti. Komise vybuduje IT infrastrukturu platformy a nabídne ji k dispozici. Příprava obsahu pro spuštění platformy, provozování a propagace platformy, stejně jako přispívání k jejímu dalšímu rozvoji jsou předmětem této výzvy k podání nabídek.

V rámci platformy bude poskytnuto zpravodajské a diskusní fórum; tj. on-line diskuze a blogové články o tématech ECI s cílem podpořit interakci členů společenství evropských občanských iniciativ, výměnu informací a osvědčených postupů, identifikaci partnerů atd.

Tato platforma bude dále poskytovat služby helpdesku, který se bude skládat ze 2 složek, tj.: 1) vzdělávacího prostoru, v němž budou poskytovány informační materiály a on-line kurz o příslušných hlediscích životního cyklu evropských občanských iniciativ, a 2) mechanismu průzkumů a přímé podpory (v jehož kontextu by byly řešeny žádosti přímo prostřednictvím externího partnera nebo Komise v závislosti na jejich povaze a rozsahu).

Pilotní projekt má být vytvořen a realizován v období 12 měsíců, s tím, že spuštění provozu platformy se očekává na jaře roku 2018.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Kritérium kvality - Název: Kvalita navrhovaných strategií a metodiky / Váha: 30 %
Kritérium kvality - Název: Organizace práce a zdrojů / Váha: 18 %
Kritérium kvality - Název: Opatření týkající se kontroly kvality / Váha: 12 %
Cena - Váha: 40 %
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt: Pilotní projekt „Nové technologie a nástroje informační a komunikační technologie (IKT) pro realizaci a zjednodušování evropských občanských iniciativ (ECI)“.
II.2.14)Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2017/S 194-397378
IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému
IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení
Veřejný zadavatel nebude zadávat žádné další zakázky na základě výše uvedeného předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: PO/SG/C4-01/2017
Název:

Podpora vývoje a provozu platformy spolupráce v rámci evropské občanské iniciativy – pilotní projekt

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
18/12/2017
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 3
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
European Service Network SA
Galerie Ravenstein 4
Brussels
1000
Belgie
Kód NUTS: BE100
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Consultores de Automatizacion y Robotica SA
Carretera Asua 6
Getxo
48930
Španělsko
Kód NUTS: ES213
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
European Citizen Action Service AISBL
Avenue de la Toison d'Or 77
Brussels
1060
Belgie
Kód NUTS: BE100
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 350 000.00 EUR
Konečná hodnota zakázky/položky: 337 503.00 EUR
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Tribunál
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Lucembursko
Tel.: +352 4303-1
E-mail: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Veškeré připomínky týkající se zadávacího řízení můžete předložit veřejnému zadavateli uvedenému v bodě I.1.

Pokud si myslíte, že došlo k nesprávnému administrativnímu postupu, můžete podat stížnost evropskému veřejnému ochránci práv ve lhůtě 2 let od data, kdy jste se dozvěděli o skutečnostech, na nichž se stížnost zakládá (viz http://www.ombudsman.europa.eu). Taková stížnost nebude mít za následek ani pozastavení lhůty, ani započetí nové lhůty pro podání odvolání.

Ve lhůtě 2 měsíců od oznámení rozhodnutí o zadání zakázky můžete podat odvolání k orgánu uvedenému v bodě VI.4.1.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
11/01/2018