Diensten - 30065-2018

23/01/2018    S15    Europese Commissie - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

België-Brussel: Bijstand bij de ontwikkeling en exploitatie van een samenwerkingsplatform voor het Europees burgerinitiatief — Pilotproject

2018/S 015-030065

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Europese Commissie, Secretariat General
Rue de la Loi 200 BERL 07/085
Brussel
1049
België
Contactpersoon: SG.C.4
Telefoon: +32 22999089
E-mail: SG-C4-ECI-STUDY@ec.europa.eu
NUTS-code: BE100

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/index_en.htm

Adres van het kopersprofiel: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bijstand bij de ontwikkeling en exploitatie van een samenwerkingsplatform voor het Europees burgerinitiatief — Pilotproject

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79140000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Overeenkomstig een verzoek van het Europees Parlement heeft het secretariaat-generaal van de Europese

Commissie („de Commissie”) de specifieke taak om een pilotproject ten uitvoer te leggen met als titel „Nieuwe technologieën

en ICT-tools voor de tenuitvoerlegging en vereenvoudiging van

Europese burgerinitiatieven (EBI)”.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 337 503.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79112100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00
Voornaamste plaats van uitvoering:

extern, kantoren van de contractant.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Overeenkomstig een verzoek van het Europees Parlement heeft het secretariaat-generaal van de Europese Commissie („de Commissie”) de specifieke taak om een pilotproject ten uitvoer te leggen met als titel „Nieuwe technologieën en ICT-tools voor de tenuitvoerlegging en vereenvoudiging van Europese burgerinitiatieven (EBI)”.

In dit verband moet de Commissie een onlinesamenwerkingsplatform oprichten over het Europees burgerinitiatief dat bijstand en advies verleent inzake de uitwerking van initiatieven. Het platform moet burgers die interesse hebben om een EBI op te starten helpen bij het vinden van partners in Europa voor de oprichting van het vereiste organisatiecomité, het formuleren van de inhoud van hun initiatief in samenwerking met meer ervaren deelnemers, het voorbereiden van campagnes, het zoeken naar financiering, het trekken van lessen uit de beste werkwijzen van andere organisatoren en het uitwisselen van ervaringen. De Commissie zal voorzien in de IT-infrastructuur voor het platform en zal deze ter beschikking stellen. Deze oproep tot inschrijving behelst de voorbereiding van de inhoud voor de lancering van het platform, het beheer en de promotie van het platform, evenals de bijdrage tot de verdere ontwikkeling ervan.

Het platform moet een nieuws- en discussieforum omvatten, d.w.z. onlinediscussie en blogartikelen over EBI-onderwerpen met het oog op de bevordering van de interactie tussen leden van de EBI-gemeenschap, informatie en de uitwisseling van beste praktijken, identificatie van partners enz.

Het platform moet tevens voorzien in een helpdesk, die moet bestaan uit 2 onderdelen, namelijk: 1) een leerruimte met begeleidingsmateriaal en een onlinecursus over relevante aspecten inzake de levenscyclus van een EBI; en 2) een mechanisme voor vragen en rechtstreekse ondersteuning (in het kader waarvan verzoeken rechtstreeks worden behandeld door de externe partner of door de Commissie naargelang de aard en omvang ervan).

Het pilotproject moet worden opgezet en uitgevoerd gedurende een looptijd van 12 maanden, waarbij het platform naar verwachting in het voorjaar van 2018 zal worden gelanceerd.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: kwaliteit van de voorgestelde strategieën en methodologie / Weging: 30 %
Kwaliteitscriterium - Naam: organisatie van het werk en de middelen / Weging: 18 %
Kwaliteitscriterium - Naam: maatregelen op het gebied van kwaliteitscontrole / Weging: 12 %
Prijs - Weging: 40 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: Pilotproject „Nieuwe technologieën en ICT-tools voor de tenuitvoerlegging en vereenvoudiging van Europese burgerinitiatieven (EBI)”.
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 194-397378
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging
De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: PO/SG/C4-01/2017
Benaming:

Bijstand bij de ontwikkeling en exploitatie van een samenwerkingsplatform voor het Europees burgerinitiatief — Pilotproject

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/12/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
European Service Network S.A.
Galerie Ravenstein 4
Brussels
1000
België
NUTS-code: BE100
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Consultores de Automatizacion y Robotica SA
Carretera Asua 6
Getxo
48930
Spanje
NUTS-code: ES213
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
European Citizen Action Service AISBL
Avenue de la Toison d'Or 77
Brussels
1060
België
NUTS-code: BE100
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 350 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 337 503.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Gerecht
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luxemburg
Telefoon: +352 4303-1
E-mail: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu

Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

eventuele opmerkingen in verband met de gunningsprocedure mogen worden verstuurd naar de aanbestedende dienst vermeld in I.1.

Indien u van mening bent dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur, dan mag u binnen 2 jaar na de datum waarop u de desbetreffende feiten, waarop deze klacht is gebaseerd, te weten bent gekomen een klacht indienen bij de Europese Ombudsman (ga naar http://www.ombudsman.europa.eu). Dergelijke klacht leidt niet tot een opschorting van de termijn voor het instellen van een beroep, noch tot de opening van een nieuwe termijn voor het instellen van een beroep.

Binnen 2 maanden na de kennisgeving van het gunningsbesluit kan een beroep worden ingesteld bij de dienst vermeld in VI.4.1.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/01/2018