Tjenesteydelser - 301739-2019

28/06/2019    S123    Tjenesteydelser - Koncession for tjenesteydelser - Koncessionstildelingsprocedure 

Danmark-København: Servering i restauranter

2019/S 123-301739

Koncessionsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/23/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Folketinget
CVR-nummer: 55494312
Postadresse: Christiansborg Slot 1
By: København K
NUTS-kode: DK011
Postnummer: 1218
Land: Danmark
Kontaktperson: Britt Engdal Hansen
E-mail: Britt.Engdal@ft.dk
Telefon: +45 33373713

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ft.dk

I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=242006&B=KA
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Ansøgninger eller, i givet fald, bud skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=242006&B=KA
Ansøgninger eller, i givet fald, bud skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Koncessionsaftale vedrørende Folketingets Tårnrestaurant

II.1.2)Hoved-CPV-kode
55310000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Folketinget konkurrenceudsætter driften af Folketingets Tårnrestaurant. Tårnrestauranten er placeret i et smukt og særegent lokale lige under Christiansborgs tårn. Restauranten, der har offentlig adgang, er ca. 160 m2 og rummer ca. 100 siddepladser. Driften forventes igangsat i efteråret 2019. Se nærmere herom i udbudsmaterialet.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 80 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Denne koncession er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
55400000
55510000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

København K, Christiansborg Slot

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Tårnrestauranten skal være et sted, hvor den professionelle tilgang til opgaven sikrer måltider af høj kvalitet baseret på friske og sunde kvalitetsråvarer og med en indbydende præsentation. Tårnrestauranten skal sikre et varieret sortiment af mad og drikke samt priser der kan tilgodese et bredt kundeklientel.

De potentielle gæster i Tårnrestauranten vil fortrinsvis være offentlige gæster i Tårnet samt i mindre omfang Folketingets medlemmer og ansatte. Da Tårnrestauranten er en del af Folketingets område, skal gæster til Tårnrestauranten gennemgå samme adgangskontrol som andre gæster til Folketinget, idet der gælder særlige krav vedrørende sikkerhed i Folketinget.

Forpagteren skal sikre, at der til enhver tid er tilstrækkeligt og kvalificeret personale og ledelsesressourcer i restauranten, der med et stærkt engagement har et ønske om at drive udviklingen af forretningen og sørge for at kvalitet og service er i top.

Folketinget forestår indkøb af større inventar, og Folketinget stiller lokalerne til rådighed for Forpagter mod en fast månedlig forpagtningsafgift. Der henvises til udbudsmaterialet for nærmere uddybning af betingelserne herfor. Der kan ikke stilles fuldt produktionskøkken til rådighed, hvilket der skal tages højde for ved tilrettelæggelsen.

Tårnrestauranten skal som udgangspunkt holde åbent året rundt alle ugens dage undtaget mandage, hvor der holdes lukket. Der henvises til udbudsmaterialet for nærmer oplysninger om krav til åbningstider.

Ordregiver forbeholder sig retten til at forhandle med tilbudsgiverne, såfremt det viser sig hensigtsmæssigt eller nødvendigt.

II.2.5)Tildelingskriterier
Koncessionen tildeles på grundlag af de kriterier, der er anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Koncessionens varighed
Varighed i måneder: 60
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier, angivelse af oplysninger og den krævede dokumentation:

Tilbudsgiver skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

— Tilbudsgivers samlede årsomsætning i det seneste disponible årsregnskabsår,

— Tilbudsgivers soliditetsgrad i det seneste disponible årsregnskabsår.

Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, kan ordregiver kræve, at tilbudsgiver og de pågældende enheder hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

Omsætning i det seneste år: Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i det seneste disponible årsregnskab, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i seneste disponible årsregnskab afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Soliditetsgrad: Erklæring om virksomhedens egenkapital og aktiver i det seneste disponible årsregnskab, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret, hvis tallene for egenkapital og aktiver foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i seneste disponible årsregnskab afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

1) Omsætning: Som mindstekrav kræves en omsætning på 10 000 000 DKK inden for restaurationsbranchen i det seneste disponible årsregnskab.

Såfremt Tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som tilbudsgiverens og disse andre enheders samlede omsætning i det seneste disponible årsregnskab. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i det seneste disponible årsregnskab. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B;

2) Soliditetsgrad: Som mindstekrav kræves en soliditetsgrad på 25% i det seneste disponible årsregnskab.

Soliditetsgraden beregnes som virksomhedens samlede egenkapital i forhold til virksomhedens samlede aktiver, udregnet i procent. Soliditetsgraden udregnes således som (samlede egenkapital/samlede aktiver) x 100 = soliditetsgrad. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, beregnes soliditetsgraden som tilbudsgivers og disse andre enheders samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier, angivelse af oplysninger og den krævede dokumentation:

Tilbudsgiver skal indgive ESPD med angivelse af følgende oplysninger:

En liste over de betydeligste sammenlignelige tjenesteydelser, som Tilbudsgiver har udført i løbet af de seneste 3 år.

Kun referencer, der vedrører ydelser, som er udført på tidspunktet for tilbudsafgivelse, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, om mindstekravene til teknisk og faglig kapacitet er opfyldt, jf. nedenfor. Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelserne, der allerede er udført på tilbudstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en klar beskrivelse af, hvilke af de i udbudsbekendtgørelsens punkt II.1.4) og II.2.4), anførte ydelser, leverancen vedrørte, samt tilbudsgivers rolle(r) i udførelsen af leverancen. Endvidere bedes referencen indeholde den økonomiske værdi af leverancen (beløb), dato for leverancen samt navn på kunden (modtager).

Ved angivelse af dato for leverancen bedes tilbudsgiver angive datoen for leverancens påbegyndelse og afslutning.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder mindstekrav til egnethed i relation til teknisk og faglig kapacitet.

Tilbudsgiver vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte tilbudsgiver eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav kræves 1 reference fra sammenlignelige tjenesteydelser med cafe- eller restaurantdrift.

Ved ”sammenlignelige tjenesteydelser” forstås cafe- eller restaurantdrift i et omfang og med en kompleksitet på niveau med eller højere end Tårnrestauranten.

Ved ”sammenlignelige tjenesteydelser” vil Folketinget ikke lægge vægt på, at der er sket udførelse af café- eller restaurantdrift under skærpede sikkerhedsforhold, som der er gældende for Tårnet.

III.1.5)Oplysninger om reserverede koncessioner
III.2)Betingelser vedrørende koncessionen
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Betingelser for udførelse af koncessionen:

I kontrakten er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, og som formuleret i OECD's retningslinjer for Multinationale virksomheder, inddraget i relevant omfang. Se nærmere herom i udbudsmaterialets bilag 6.

Der gælder særlige sikkerhedsregler i forbindelse med forpagtningen af Folketingets Tårnrestaurant. Kontrakten indeholder bl.a. krav om, at relevante medarbejdere, der varetager opgaver i forbindelse med opfyldelsen af Kontrakten, skal kunne sikkerhedsgodkendes. Se nærmere om retningslinjer for sikkerhed i hovedkontrakten og bilag 5.

Der er tale om en koncessionsaftale, hvor forpagters betaling til Folketinget delvist er afhængigt af aktivitetsniveauet i restauranten.

Kontrakten indeholder krav om at forpagter overtager den hidtidige forpagters produktionsudstyr mod betaling. Tilsvarende vil forpagter ved ophør være berettiget til at afhænde produktionsudstyr.

III.2.3)Oplysninger om personale med ansvar for udførelse af koncessionen

Del IV: Procedure

IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Tidsfrist for indgivelse af ansøgninger eller modtagelse af tilbud
Dato: 13/08/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i punkt I.3). For at få adgang til udbudsmaterialet, skal tilbudsgiver være registreret eller registrere sig som bruger.

Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål skal stilles senest den 5.8.2019. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest 6 dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret. Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail dksupport@eu-supply.com eller telefon, (+45) 70 20 80 14.

Tilbudsgiver skal sammen med sit tilbud indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Tilbudsgiveren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151-152, jf. § 153.

Yderligere oplysninger:

I relation til punkt II.2.6) bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum for kontraktens fulde løbetid. Skønnet er baseret på den historiske omsætning.

Der vil være mulighed for at besigtige Tårnrestauranten. Besigtigelsen finder sted den 4.7.2019, kl. 11:00 på Christiansborg slot, 1240 København K og mødestedet er indgangen i Kongeporten. Tilbudsgivere, der ønsker at deltage i besigtigelsen, bedes senest 3 dage inden besigtigelsen tilmelde sig med angivelse af firmatilknytning og antal deltagere via det elektroniske udbudssystem. Ordregiver kan reducere antallet af deltagere pr. firma. Besigtigelsen er arrangeret for, at tilbudsgiver får mulighed for at få et nøjere kendskab til tårnrestauranten lokaler inden afgivelse af tilbud. I forbindelse med tilbudsafgivelse skal tilbudsgiver dog lægge de i udbudsmaterialet anførte skriftlige oplysninger til grund. Tilbudsgiverne kan under besigtigelsen stille spørgsmål, der har umiddelbar tilknytning til det besete, og som ikke er af væsentlig betydning for udbuddet. Andre spørgsmål vil skulle stilles skriftligt. Ordregiver vil udarbejde et kort referat fra besigtigelsen, som vil blive offentliggjort via det elektroniske udbudssystem.

Ordregiver forbeholder sig muligheden for at anvende principperne i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis tilbuddet er ufuldstændigt eller fejlbehæftet, eller der mangler specifikke dokumenter.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/06/2019