Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от днес, 2.11.2022 г. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ

Строителство - 302024-2019

01/07/2019    S124

България-Костинброд: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация

2019/S 124-302024

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Общена Костинброд
Национален регистрационен номер: 000776363
Пощенски адрес: ул. „Охрид“ № 1
Град: Костинброд
код NUTS: BG412 София
Пощенски код: 2230
Държава: България
Лице за контакт: Снежа Трендафилова — директор на дирекция „Обществени поръчки и оперативни програми и проекти“ и главен юрисконсулт или инж. Теодора Гогова — заместник-кмет
Електронна поща: kostinbrod.bg@gmail.com
Телефон: +359 72168712
Факс: +359 72168777
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.kostinbrod.bg
Адрес на профила на купувача: http://kostinbrod.bg/archives/19667
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Строителство на обекти „Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на селата Драговищица и Голяновци, община Костинброд“

Референтен номер: ОП 2018-11
II.1.2)Основен CPV код
45231300 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Строителство на обекти „Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на селата Драговищица и Голяновци, община Костинброд“, подробно индивидуализирани в техническите спецификации в том II — книга II от документация и проектната документация.

Предметът е разделен на:

Обособена позиция 1 включва частична подмяна на улична водопроводна мрежа на село Драговищица без клонове:

— гл. кл. от 161d до 164d с DN 125 PN 10, L=334 m,

— клон 22 от 111d до 141d c DN90 PN10, L=294 m,

— клон 30 от 115d до 114 c DN90 PN10, L =107 m,

— клон 33 от 111d до 116d c DN90 PN10, L=202 m,

— клон 34 от 121d до 117d c DN 90 PN10, L=251 m.

Обособена позиция 2. включва цялостна подмяна на улична водопроводна мрежа в село Голянци.

Обособена позиция 3 включва:

— изграждане на довеждащ водопровод до село Голяновци,

— ремонт на помпена станция за село Драговищица и село Голяновци,

0151 ремонт на напорен резервоар 500 m3.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 3 925 761.05 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Частична подмяна на улична водопроводна мрежа на село Драговищица, община Костинброд

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45231300 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София
Основно място на изпълнение:

Село Драговищица, общ. Костинброд, обл. Софийска

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изпълнение на подмяна на водопроводна мрежа в село Драговищица съгласно работния проект, от който са изключени следните клонове: частична подмяна на улична водопроводна мрежа на село Драговищица без клонове: гл. кл. от 161d до 164d с DN 125 PN 10, L=334 m; клон 22 от 111d до 141d c DN90 PN10, L =294 m; клон 30 от 115d до 114 c DN90 PN10, L =107 m; клон 33 от 111d до 116d c DN90 PN10, L=202 m; клон 34 от 121d до 117d c DN 90 PN10, L=251m, в съответствие с техническите спецификации и проектната документация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

За обособената позиция няма осигурено финансиране и се предвижда изпълнение и плащане по договора при отложено изпълнение при условията на чл. 114 от ЗОП.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Цялостна подмяна на улична водопроводна мрежа в село Голянци, община Костинброд

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45231300 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София
Основно място на изпълнение:

Община Костинброд, обл. Софийска

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Цялостна подмяна на улична водопроводна мрежа в село Голянци, община Костинброд в обхват на техническите спецификации и проектната документация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

За обособената позиция няма осигурено финансиране и се предвижда изпълнение и плащане по договора при отложено изпълнение при условията на чл. 114 от ЗОП.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Изграждане на довеждащ водопровод до село Голяновци, ремонт на помпена станция и напорен резервоар 500 m3 за село Драговищица и село Голяновци, община Костинброд

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45231300 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София
Основно място на изпълнение:

Община Костинброд, обл. Софийска

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изграждане на довеждащ водопровод до село Голяновци, ремонт на помпена станция и напорен резервоар 500 m3 за село Драговищица и село Голяновци, община Костинброд.

Обособената позиция включва изграждане на довеждащ водопровод до село Голяновци, ремонт на помпена станция за село Драговищица и село Голяновци, ремонт на напорен резервоар 500 m3 в съответствие с техническите спецификации и проектната документация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

За обособената позиция няма осигурено финансиране и се предвижда изпълнение и плащане по договора при отложено изпълнение при условията на чл. 114 от ЗОП.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 243-554032
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 92
Обособена позиция №: 1
Наименование:

Частична подмяна на улична водопроводна мрежа на село Драговищица, община Костинброд

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
21/06/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 2
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Юнайтед Пропърти Груп“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 203634531
Пощенски адрес: район „Оборище“, ул. „Московска“ № 23, ет. 1, ап. 1
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: upgeood@gmail.com
Телефон: +359 24440677
Факс: +359 24410677
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 2 450 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 2 447 863.74 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 93
Обособена позиция №: 2
Наименование:

Цялостна подмяна на улична водопроводна мрежа в село Голянци, община Костинброд

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
21/06/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 2
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Юнайтед Пропърти Груп“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 203634531
Пощенски адрес: район „Оборище“, ул. „Московска“ № 23, ет. 1, ап. 1
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: upgeood@gmail.com
Телефон: +359 24440677
Факс: +359 24410677
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 1 500 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 1 477 897.31 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Обособена позиция №: 3
Наименование:

Изграждане на довеждащ водопровод до село Голяновци, ремонт на помпена станция и напорен резервоар 500 m3 за село Драговищица и село Голяновци, община Костинброд

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Участници в процедурата:

1. „Юнайтед Пропърти Груп“ ЕООД, ЕИК: 203634531;

2. „Монимекс“ ЕООД, ЕИК: 831768842.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да подаде всяко лице от кръга на посочените в чл. 198, ал. 1, т. 3 от ЗОП в 10-дневен срок от уведомяването за съответното действие, а ако лицето не е уведомено — от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие, на основание чл. 197, ал. 2 от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията с копие до въложителя. Съгласно чл. 225, ал. 1 от ЗОП в 2-месечен срок от публикуване на обявлението за възложена поръчка в РОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Дирекция „Обществени поръчки и оперативни програми и проекти“ при община Костинброд
Пощенски адрес: ул. „Охрид“ № 1
Град: Костинброд
Пощенски код: 2230
Държава: България
Електронна поща: kostinbrod.bg@gmai.com
Телефон: +359 72168712
Факс: +359 72168777
Интернет адрес: http://kostinbrod.bg/archives/19667
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
26/06/2019