TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Dostawy - 30287-2018

23/01/2018    S15    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Lublin: Pakiety oprogramowania informatycznego

2018/S 015-030287

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Sąd Apelacyjny w Lublinie
Zp 2130-10/18
ul. Obrońców Pokoju 1
Lublin
20-950
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Orkiszewska
Tel.: +48 814523377
E-mail: anna.orkiszewska@lublin.sa.gov.pl
Faks: +48 814523454
Kod NUTS: PL814

Adresy internetowe:

Główny adres: www.lublin.sa.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.lublin.sa.gov.pl/13,zamowienia-publiczne.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Sąd powszechny
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: wymiar sprawiedliwości

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji oprogramowania Microsoft lub produktów równoważnych na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji lubelskiej

Numer referencyjny: Zp 2130-10/18
II.1.2)Główny kod CPV
48517000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji oprogramowania (produktów) oraz usług stowarzyszonych, zgodnie z warunkami bezterminowych umów ramowych: MBSA oraz MPSA, realizowane przez cały okres realizacji Umowy przez podmiot posiadający status Licensing Solution Provider (LSP). W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych, przedmiot zamówienia powinien być realizowany przez cały okres realizacji Umowy przez podmiot posiadający autoryzację producenta do sprzedaży rozwiązań równoważnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ. Wykaz orientacyjnych Produktów oraz ich ilości stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę produktów i usług stowarzyszonych równoważnych do określonych w Załączniku Nr 2 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48600000
48500000
48620000
72000000
72267000
72220000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar apelacji lubelskiej.

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji oprogramowania (produktów) oraz usług stowarzyszonych, zgodnie z warunkami bezterminowych umów ramowych: MBSA oraz MPSA, realizowane przez cały okres realizacji Umowy przez podmiot posiadający status Licensing Solution Provider (LSP). W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych, przedmiot zamówienia powinien być realizowany przez cały okres realizacji Umowy przez podmiot posiadający autoryzację producenta do sprzedaży rozwiązań równoważnych.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ.

3) Wykaz orientacyjnych Produktów oraz ich ilości stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ.

4) Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę produktów i usług stowarzyszonych równoważnych do określonych w Załączniku Nr 2 do SIWZ. W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje produkty i/lub usługi równoważne, zobowiązany jest wskazać ich równoważność stosunku do przedmiotu zamówienia opisanego w Załączniku Nr 2 do SIWZ.

5) Istotne dla stron postanowienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w wysokości 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wpłaty pieniężne wadium należy dokonywać na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie, ul. Dolna 3-go Maja 3 nr: 34 1130 1017 0021 1002 7290 0004 (dokumentacja zamówienia – SIWZ).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie wyznacza i nie opisuje szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie wyznacza i nie opisuje szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie wyznacza i nie opisuje szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 4 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/03/2018
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 30/04/2018
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 02/03/2018
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Otwarcie jest jawne i nastąpi w dniu 2.3. 2018 r. o godz. 10:30 w siedzibie Sądu Apelacyjnego w Lublinie, ul. Obrońców Pokoju 1 w sali konferencyjnej na I piętrze.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy. Pozostałe informacje dot. podstaw wykluczenia zamieszczona są w dokumentacji zamówienia (SIWZ). Na podstawie art. 24aa ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert na podstawie kryteriów oceny ofert opisanych w Rozdziale XIII, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz czy oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie przesłanek wynikających z art. 89 ust. 1 ustawy. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają złożyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia zostały zwarte w Rozdziale VI dokumentacji zamówienia (SIWZ).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. Środkami ochrony prawnej, które mogą być wnoszone w niniejszym postępowaniu są: odwołanie i skarga do sądu. W zakresie, w jakim ustawa nie stanowi inaczej, środki ochrony prawnej określone są w Kodeksie postępowania cywilnego.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/01/2018