Tjenesteydelser - 305856-2019

02/07/2019    S125

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2019/S 125-305856

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: KOMBIT A/S
CVR-nummer: 2452452345
Postadresse: Halfdansgade 8
By: København S
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Kim Hans Christian Larsen
E-mail: xkhl@kombit.dk
Telefon: +45 33349400
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.kombit.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/128748
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=234112&B=KOMBIT
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=234112&B=KOMBIT
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: KOMBIT fungerer som indkøbscentral og indkøber it-ydelser med danske kommuner som den primære målgruppe.

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udvikling, drift, vedligehold og videreudvikling af Social Pension

Sagsnr.: Social Pension Kommune
II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omhandler udvikling, drift, vedligehold og videreudvikling af en it-løsning, til understøttelse af kommunernes myndighedsopgave indenfor området af Social Pension. It-løsningen og dens formål er nærmere beskrevet i punkt II.2.4). KOMBIT har valgt ikke at opdele kontrakten i flere delkontrakter, jf. punkt II.1.6). Baggrunden herfor er, at det er fundet hensigtsmæssigt, at den leverandør, som leverer systemet, også efterfølgende driftsafvikler og vedligeholder systemet, fordi den pågældende leverandør har betydeligt større indsigt i den udviklede løsning. Derudover forventes der et tæt samarbejde mellem leverandør og KOMBIT, og en opdeling i flere delkontrakter vil skabe en væsentlig større risiko i forhold til ansvarsfordelingen mellem leverandørerne. Endvidere taler økonomiske hensyn for en samlet kontrakt, da der forventes at være besparelser ved selve udbudsprocessen samt ved den efterfølgende kontraktstyring.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 200 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
72230000 Udvikling af kundespecificeret programmel
72240000 Systemanalyse og programmering
72250000 System- og supporttjenester
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Hovedudførelsessted:

København S

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

KOMBIT ønsker på vegne af alle landets kommuner (herefter benævnt Anvenderne) at indgå en kontrakt om udvikling, drift, vedligehold og videreudvikling af Social Pension Kommune.

Der henvises generelt til Kontraktens bilag 2 for en mere detaljeret gennemgang af baggrund og formål for indkøb af Social Pension Kommune.

Opgaverne indenfor social pension er delt mellem Udbetaling Danmark og kommunerne. I dag benytter både Udbetaling Danmark og landets 98 kommuner den samme it-løsning, KMD Social Pension, til håndtering af opgaverne. Fremadrettet skal der være 2 selvstændige løsninger til henholdsvis Udbetaling Danmark og til kommunerne. Af hensyn til opgavevaretagelsen vil der dog være tætte integrationer mellem de 2 løsninger.

Inden udgangen af 2020 har Udbetaling Danmark ibrugtaget en ny løsning, der kan erstatte deres behov, hvorved de ophører med at bruge KMD Social Pension. KOMBIT har i samarbejde med KMD på denne baggrund ombygget den resterende del af KMD Social Pension til at integrere med Udbetaling Danmarks nye løsning, så kommunerne fortsat kan udføre deres arbejdsopgaver i en midlertidig periode, indtil den nye it-understøttelse er udviklet.

Det er en grundlæggende målsætning med kontrakten, at der frembringes en ny it-understøttelse af Anvendernes brug af den nuværende it-løsning, den såkaldte Basisløsning, som gør det muligt for Anvenderne at udfase KMD Social Pension. Anvenderne ønsker det nye Social Pensionssystem frembragt og idriftsat så hurtigt som muligt – under hensyntagen til behovet for en stabil overgang og drift af det nye it-system for Anvenderne.

Ansøger skal være opmærksom på, at der i forbindelse med udviklingen af Social Pension skal ske en udfasning og datakonvertering fra den nuværende løsning.

Videreudviklingen af Social Pension Kommune efter realiseringen af Basisløsningen er en kontinuerlig proces, hvor de mange behov fra Anvendere skal dækkes. Fra Basisløsningen frem mod Fuld løsning vil der blive tale om massiv videreudvikling. Ansøger må derfor forvente, at videreudviklingsopgaven stiller store krav til et agilt og professionelt leveranceforløb med hyppige mindre releases fremfor færre og store releases.

Kontrakten indeholder en tredeling af driftsopgaverne i henholdsvis Infrastrukturdrift, Applikationsdrift og Applikationsvedligehold. Opdelingen er et led i KOMBITs driftsstrategi og skal sikre, at KOMBIT i kontraktperioden kan opsige dele af driftsleverancen.

Der er i udbudsmaterialet indsat et evalueringsteknisk maksimum for kontraktens værdi på 170 000 000 DKK, som dog ikke afspejler kontraktens egentlige værdi, men kun den evalueringsmæssige værdi. Kontraktens værdi forventes i henhold til punkt II.2.6 at være 200 000 000 DKK

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 200 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 gange med maks. 2 år pr. forlængelse.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Der henvises til udbudsbetingelserne.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontrakten indeholder optioner på forlængelse af kontrakten. Optioner på forlængelse af kontrakten fremgår af pkt. II.2.7.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøger skal udfylde et ESPD, som udfyldes EU-Supply. Hvis ansøger er et konsortium, skal hver deltager i konsortiet udfylde et ESPD. Der henvises i øvrigt til udbudsbetingelserne.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøgerne skal i ESPD'et del IV.B, ”Gennemsnitlig årsomsætning” og ”Finansielle nøgletal” oplyse følgende økonomiske nøgletal for de 3 seneste disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår ansøgeren blev etableret eller startede sin virksomhed:

— Gennemsnitlig årsomsætning for de seneste 3 afsluttede regnskabsår,

— Gennemsnitlig egenkapital for de seneste 3 afsluttede regnskabsår,

— Gennemsnitlig EBITDA (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortisation) for de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— Ansøgers gennemsnitlige omsætning beregnet på grundlag af de seneste 3 afsluttede regnskabsår skal være på mindst 60 000 000 DKK,

— Ansøgers gennemsnitlige egenkapital beregnet på grundlag af de seneste 3 afsluttede regnskabsår skal være på mindst 20 000 000 DKK,

— Ansøgers EBITDA (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortisation) skal samlet set i de seneste 3 afsluttede regnskabsår være positiv.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

— I hvilket omfang referencen omfatter erfaring med agil udvikling,

— I hvilket omfang referencen omfatter erfaring med lignende integrations tunge it-systemer, med mange eksterne afhængigheder,

— I hvilket omfang referencen omhandler erfaring med parallel udvikling både internt og med andre leverandører,

— I hvilket omfang referencen omfatter erfaring med forvaltning af lovbaserede løsninger,

— I hvilket omfang referencen omfatter erfaring med sammenligneligt komplekst samarbejde med et stort antal interessenter, herunder kommuner eller lignende,

— I hvilket omfang referencen omfatter erfaring med sikker drift, vedligeholdelse og videreudvikling af lignende systemer/tjenesteydelser,

— I hvilket omfang referencen omfatter erfaring med udfasning af et eksisterende it-system, herunder datakonvertering fra det eksisterende it-system.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der er ingen mindstekrav til den tekniske og faglige kvalitet.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Fremgår af udbudsmaterialet.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/08/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 29/08/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbudsbetingelserne indeholder retningslinjer for ansøgning om prækvalifikation samt udbuddet generelt.

For at modtage yderligere information om dette udbud, og for at kunne afgive ansøgning om prækvalifikation, skal ansøgere registrere sig på EU-Supply via følgende hjemmeside: https://www.eu-supply.com/kombit.asp

Det bemærkes, at ansøger alene kan indgive én ansøgning om prækvalifikation. Ansøgning om prækvalifikation skal afgives på https://www.eu-supply.com/kombit.asp

Udbudsmaterialet findes på https://www.eu-supply.com/kombit.asp under det konkrete udbud under ”Dokumenter”.

Det bemærkes, at ansøger skal anvende den vedlagte ESPD i forhold til afgivelse af oplysninger og dokumentation i relation til pkt. III.1.1), III.1.2) og III.1.3).

Ad spørgsmål og svar under prækvalifikationen: Adgangen til at stille spørgsmål i prækvalifikationsfasen vil være begrænset til spørgsmål, der er direkte relevante i forbindelse med udarbejdelsen af ansøgningen, dvs. spørgsmål angående forhold, som har betydning for vurderingen af, om en virksomhed har interesse i at ansøge om prækvalifikation. Spørgsmål, der har direkte betydning for tilbudsafgivelsen, vil først blive besvaret i tilbudsfasen. Spørgsmål skal stilles via EU-Supply. Svar offentliggøres ligeledes via EU-Supply.

Ad pkt. II.1.3 og IV.1.3) Kontrakten indeholder visse elementer af en rammeaftale. KOMBIT har på den baggrund foretaget en vurdering og konstateret, at den anslåede værdi af den offentlige kontrakt væsentligt overstiger Rammeaftalen, hvorfor kontrakten udbydes som en offentlig tjenesteydelseskontrakt.

Ad pkt. II.1.5 og II.2.6) Opgørelsen af kontraktens værdi udgør et skøn og er derfor forbundet med en vis usikkerhed. KOMBIT anslår, at kontraktens værdi vil udgøre 200 000 000 DKK.

Ad pkt. II.2.7) Den anførte kontraktlængde regnes fra tidspunktet for driftskontraktens

Ikrafttræden.

Ad pkt. IV.2.4) Ansøgning og tilbud, inklusive bilag, skal afleveres på dansk. Dokumentation af programmel, herunder eksisterende teknisk standard dokumentation som ikke forefindes på dansk kan afleveres på engelsk. Brugerdokumentation skal dog afleveres på dansk.

KOMBIT forventer, at der afholdes 1 forhandlingsrunde. KOMBIT forbeholder sig dog retten til at tildele kontrakten på baggrund af det foreløbige indledende tilbud uden gennemførelse af forhandlinger, ligesom KOMBIT forbeholder sig ret til at afholde yderligere forhandlingsrunder. KOMBIT vil ikke begrænse antallet af deltagere undervejs. Der ydes ikke vederlag for forhandlingen.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud (Lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6,2016 med senere ændringer) gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt en underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret.

Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk/
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/06/2019