Usługi - 30766-2018

23/01/2018    S15

Polska-Wrocław: Pakiety oprogramowania medycznego

2018/S 015-030766

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Podróżnicza 26/28
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 53-208
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Arkadiusz Strzałkowski
E-mail: euslugi@spzoz.wroc.pl
Tel.: +48 713631223
Faks: +48 713160001

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.spzoz.wroc.pl/bip

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.spzoz.wroc.pl/bip
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Rozbudowa oprogramowania medycznego pod wzglądem EDM oraz e-usług wraz dostawą szybkich skanerów oraz opieką serwisową we Wrocławskim Centrum Zdrowia SP ZOZ”

Numer referencyjny: WCZ-SI/542/01/2018
II.1.2)Główny kod CPV
48180000 Pakiety oprogramowania medycznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa oprogramowania medycznego pod wzglądem EDM oraz e-usług wraz dostawą szybkich skanerów oraz opieką serwisową we Wrocławskim Centrum Zdrowia SP ZOZ. Zakres zamówienie obejmuje między innymi:

• Wykonanie integracji podpisów elektronicznych z programem medycznym.

• Dostawę urządzeń do skanowania i integracji z programem medycznym – sztuk 9.

• Wdrożenie systemu wysyłki wyników badań.

• Wdrożenie e-usługi – czat i konsultacje z lekarzem.

• Wdrożenie e-usługi – wizyta recepturowa.

• Wdrożenie e-usługi – prezentacja badań obrazowych.

• Przygotowanie systemu do komunikacji z platformą krajową P1.

• Przeprowadzenie szklenia z zakresu wdrożonych e-usługi, systemu wysyłki i obsługi skanerów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi część II SIWZ – OPZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wrocław.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa oprogramowania medycznego pod wzglądem EDM oraz e-usług wraz dostawą szybkich skanerów oraz opieką serwisową we Wrocławskim Centrum Zdrowia SP ZOZ. Zakres zamówienie obejmuje między innymi:

• Wykonanie integracji podpisów elektronicznych z programem medycznym.

• Dostawę urządzeń do skanowania i integracji z programem medycznym – sztuk 9.

• Wdrożenie systemu wysyłki wyników badań.

• Wdrożenie e-usługi – czat i konsultacje z lekarzem.

• Wdrożenie e-usługi – wizyta recepturowa.

• Wdrożenie e-usługi – prezentacja badań obrazowych.

• Przygotowanie systemu do komunikacji z platformą krajową P1.

• Przeprowadzenie szklenia z zakresu wdrożonych e-usługi, systemu wysyłki i obsługi skanerów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi część II SIWZ – OPZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPDS.02.01.02-02-0001/16.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełnienia przedmiotowego warunku.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełnienia przedmiotowego warunku.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następujący-mi osobami:

1. Kierownikiem zespołu Wykonawcy (1 osoba)

2. Ekspertem w zakresie programowania (minimum 1 osoba)

Zamawiający nie wymaga zatrudnienia wyżej wymienionych osób na umowę o pracę.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Projekt umowy stanowi załącznik nr III do SIWZ – PU.

Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy określa projekt umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/03/2018
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 02/03/2018
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

Miejsce:

W siedzibie Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ, ul. Podróżnicza 26/28, 53-208 Wrocław, sala konferencyjna pok. nr 6 (parter).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się:

1. w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/01/2018