Доставки - 310585-2018

18/07/2018    S136

България-Мездра: Превозни средства с висока проходимост

2018/S 136-310585

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Мездра
Национален регистрационен номер: 000193371
Пощенски адрес: ул. „Христо Ботев“ № 27
Град: Мездра
код NUTS: BG313 Враца
Пощенски код: 3100
Държава: България
Лице за контакт: инж. Розалина Георгиева
Електронна поща: rozalinageorgieva.mezdra@gmail.com
Телефон: +359 35991092116
Факс: +359 35991092523
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://mezdra.bg/
Адрес на профила на купувача: http://eop.mezdra.bg/?p=1194
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://eop.mezdra.bg/?p=1194
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на високопроходим автомобил с товарен отсек, втора употреба

II.1.2)Основен CPV код
34113200 Превозни средства с висока проходимост
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на 1 (един) брой високопроходим автомобил с товарен отсек, втора употреба.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 12 500.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34113200 Превозни средства с висока проходимост
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG313 Враца
Основно място на изпълнение:

гр. Мездра

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на 1 брой високопроходим автомобил с товарен отсек — втора употреба

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Срок за доставка / Тежест: 30
Цена - Тежест: 70
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 12 500.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 60
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се изисква.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участниците следва да са изпълнили през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, най-малко 1 доставка, която е идентична или сходна с предмета и обема на обществената поръчка.

Под „доставка, идентична или сходна“ с предмета на поръчката, следва да се разбира извършване на доставка на поне 1 високопроходим автомобил.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участниците следва да са изпълнили през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, най-малко 1 доставка, която е идентична или сходна с предмета и обема на обществената поръчка.

Обстоятелството се удостоверява в част IV, раздел В, т. 1б) от ЕЕДОП с посочване на информация за доставките с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се доказва със списък на доставките, сходни или еднакви с предмета на поръчката, за последните 3 (три) години, считано до датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за изпълнението им

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Освен на основанията по чл. 54 от ЗОП възложителят отстранява от процедурата:

— участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията,

— участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката,

— участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3—5 от ЗОП,

— участници, които са свързани лица.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 20/08/2018
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 21/08/2018
Местно време: 11:00
Място:

Заседателна зала — Община Мездра

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техните упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията може да бъде под формата на:

— парична сума, преведена по банкова сметка на възложителя: IBAN: BG82STSA93003325414500, BIС: STSABGSF, „Банка ДСК“ АД, или

— безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена в полза на възложителя, със срок на валидност не по-малък от 30 дни след изтичане срока на договора, или

— застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Забележка:

Когато участникът, определен за изпълнител, избере да представи гаранция изпълнение под формата на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, то застраховката следва да отговаря на следните изисквания:

— застрахователната сума по застраховката следва да бъде равна на 3 % (три процента) от стойността на договора без ДДС,

— застраховката трябва да бъде сключена за конкретния договор и в полза на община Мездра,

— застрахователната премия трябва да е платима еднократно,

— със срок на валидност най-малко 30 дни след срока на изпълнение на договора.

Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора. Когато гаранцията е представена под формата на парична сума или банкова гаранция, то тогава тя може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице — гарант. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. Участникът, определен за изпълнител на обществена поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора, или застрахователната полица преди подписването на договора за възлагане на обществената поръчка. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.

Забележка:

Участникът/изпълнителят трябва да предвидят и заплатят таксите по откриване и обслужване на гаранциите, така че размерът на получената от възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в процедурата/договора размер.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
16/07/2018