Tjenesteydelser - 315034-2019

Vis forkortet udgave

Denne bekendtgørelse er blevet annulleret af:  617064-2019
05/07/2019    S128    Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling 

Danmark-Frederiksberg: Telefon- og datatransmissionstjenester

2019/S 128-315034

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2009/81/EF

Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Rigspolitiet v/ Center for Beredskabskommunikation
CVR-nummer: 17143611
Postadresse: Nimbusparken 24, 4.
By: Frederiksberg
Postnummer: 2000
Land: Danmark
Kontaktperson: Henrik Fredskild og Anastassia Bang
Att: Henrik Fredskild og Anastassia Bang
Mailadresse: kos-cfb@politi.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed / ordregiveren: http://www.sikkerhedsnet.dk

Elektronisk adgang til oplysninger: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=244954&B=KA

Elektronisk indsendelse af bud og ansøgninger om deltagelse: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=244954&B=KA

Yderligere oplysninger fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.3)Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Nyt radiokommunikationssystem til Grønlands Politi
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 11: Teletjenester

NUTS-kode DK0 DANMARK

II.1.3)Oplysninger om rammeaftale
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:
Baggrund og formål:
Rigspolitiet, v. Center for Beredskabskommunikation, ønsker at indkøbe et radiokommunikationssystem til Grønlands politi.
Grønlands Politi anvender i dag et analogt radiosystem, hvor der kun er mulighed for lokal kommunikation via en repeater indenfor en by eller bygd, eller direkte mellem radioerne når de er udenfor dækning af repeateren. Der er i dag ingen mulighed for at kommunikere fra vagtcentralen i Nuuk og ud til de øvrige byer og bygder via radiosystemet. Der er endvidere kun dækning i de byer og bygder hvor der er en fast tilstedeværelse af politiet. I nogle tilfælde er der, på grund af terrænforhold, ikke dækning i den lufthavn der findes i tilknytning til de byer, hvor der er fast tilstedeværelse af politiet.
Grønlands Politi har derfor brug for et nyt radiobaseret kommunikationssystem, der understøtter push-to-talk (PTT) kommunikation, og giver væsentlig bedre dækning end det nuværende system, således at der er dækning i alle byer med flere end 100 indbyggere og deres tilhørende lufthavne.
Kommunikationssystemet kan baseres på et dedikeret system med egne frekvenser, eller det kan baseres på et system, der anvender push-to-talk over mobilt bredbånd.
Udover politiets analoge radiosystem eksisterer der ligeledes et mobilt net i Grønland, der er ejet af virksomheden TELE Greenland A/S. Dette net er i 2017-2018 blevet udbygget med 4G dækning i alle byer med flere end 100 indbyggere, samt lufthavne, der findes i tilknytning til disse byer. Endvidere dækkes et antal områder med ned til 20-30 indbyggere.
TELE Greenland A/S’ telenet består desuden en radiokæde med 48 stationer, et søkabel og satellitkommunikation.
Adgangen til tele- og mobilnettet er reguleret i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 22.11.1999 om koncession for TELE Greenland A/S (koncessionsbekendtgørelsen). Af koncessesionsbekendtgørelsen fremgår, at Tele Greenland A/S er forpligtet til at ”udarbejde abonnementsvilkår for koncessionshaverens net og tjenester på det koncessionerede område, der bl.a. skal give alle og enhver adgang til på rimelige og lige vilkår at få tilslutning til og benytte koncessionshaverens anlæg”, jf. § 3.
Hovedydelser:
Kommunikationsløsningen forventes at bestå af følgende:
— Adgang til et radionet,
— En tjeneste med PTT- og gruppekalds-funktionalitet,
— Drift og vedligehold af det tekniske udstyr under arktiske forhold,
— Radiodispatch i Nuuk med samtidigt lytning på minimum 10 talegrupper, samt supplerende radiodispatch i Danmark,
— Terminaler egnet til brug i arktisk klima, inklusiv tilbehør,
— Support af den samlede løsning,
— Mobilt backup system.
Der vil blive stillet følgende krav til radiokommunikationssystemet:
— Systemet skal have en kapacitet svarende til mindst 6 samtidige kald på en basisstation, og mindst 30 talegrupper, der anvendes samtidigt spredt ud i radionettet,
— Talegrupperne skal kunne anvendes både til kommunikation mellem radiodispatch og terminaler samt til kommunikation mellem terminaler, når terminalerne er indenfor dækning af det anvendte radionet,
— Gruppekaldsfunktionaliteten skal give mulighed for kun at lytte på én talegruppe i en terminal, uanset hvor mange talegrupper, der er programmeret i terminalen, og uanset hvor mange talegrupper, der er i anvendelse i radionettet,
— Systemet skal give mulighed for sikker krypteret kommunikation,
— Såfremt systemet er baseret på et mobilt bredbåndsnet, skal krypteringen være implementeret, så teleudbyderen ikke har mulighed for aflytning,
— Systemet skal give mulighed for både tale og tekstkommunikation, samt mulighed for at overføre og vise positionsinformation,
— Systemet skal give mulighed for logning af al tale og datakommunikation samt positioner på en central server,
— Systemet skal, såfremt dette baseres på et mobilt bredbåndsnet, benytte 3GPP MCPTT standarden eller tilsvarende,
— Terminalerne skal være testet i henhold til standard MIL-STD-810G (method 502.5) eller tilsvarende. Terminaler skal være velfungerende ned til -20 grader. Leverandøren skal som en del af deres tilbud fremlægge dokumentation for, at alle de tilbudte terminaler er testet i henhold til standard MIL-STD-810G (method 502.5) eller tilsvarende.
Grønlands Politi forventer at anskaffe ca. 300 håndbårne terminaler, samt en radiodispatch løsning med 4-6 faste operatørpladser. Derudover ønsker Grønlands Politi mulighed for at anskaffe yderligere terminaler og tilbehør, samt reparationer og anden service.
Kommunikationssystemet skal kunne udrulles i Nuuk i løbet af 6 måneder efter kontraktindgåelse, og i resten af Grønland i løbet af 8 måneder efter kontraktindgåelse.
For så vidt angår det mobile backup system, der indgår som en del af hovedydelserne, er der tale om et mobilt backupsystem, som skal sikre, at der hurtigt kan etableres en lokal kommunikationsmulighed uden afhængighed af andet telenetværk, når og hvor behovet opstår, både i områder som normalt er uden dækning, eller i områder som midlertidigt er uden dækning. Det mobile backupsystem skal fungere med de terminaler, der leveres til hovedløsningen. Det mobile backupsystem kan opdeles i flere enheder (max 3) og vægten pr. enhed må ikke overstige 35 kg.
Rigspolitiet vil umiddelbart efter kontraktindgåelsen teste den vindende tilbudsgivers tilbudte terminaler for at betrygge Rigspolitiet i, at terminalerne opfylder de opstillede operationelle behov i det grønlandske klima, særligt ved de lave temperatur. Den vindende tilbudsgiver er forpligtet til at stille de tilbudte terminaler til rådighed til testen.
II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

64210000 Telefon- og datatransmissionstjenester, 72317000 Datalagring, 72318000 Datatransmission

II.1.7)Oplysninger om underentreprise
II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 25 000 000 og 40 000 000 DKK
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Antal gange, der er mulighed for forlængelse: 2
Hvis der er tale om indkøbs- eller tjenesteydelseskontrakter, der kan forlænges: anslået tidsramme for efterfølgende kontakter:
måneder: 24 (fra tildeling af kontrakten)
II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 060 (fra tildeling af kontrakten)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Der henvises til udbudsmaterialet. Der henvises endvidere til påkrævet elektronisk fakturering og mulighed for elektronisk ordre i henhold til lovbekendtgørelse nr. 798 af 28.6.2007 om offentlige betalinger m.v. med senere ændringer. Lovbekendtgørelsen kan hentes på www.retsinformation.dk

III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Der stilles ikke krav til ansøgernes juridiske form.
En sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) kan ansøge om at deltage i udbuddet. I så fald hæfter sammenslutningen i fællesskab. Sammenslutningen af økonomiske aktører skal endvidere udpege én aktør som repræsentant for gruppen.
III.1.4)Andre særlige vilkår, som gælder for opfyldelse af kontrakten, især mht. forsyningssikkerhed og informationssikkerhed:
Rigspolitiet kræver, at leverandørens nøgleressoucer, der deltager i udførelsen af kontrakten, skal have den fornødne sikkerhedsgodkendelse for medarbejdere på det af Rigspolitiet krævede niveau. De nærmere vilkår for sikkerhedsgodkendelse vil fremgå af udbudsmaterialet.
III.1.5)Oplysninger om sikkerhedsgodkendelse:
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)Personlige forhold

Kriterier angående de økonomiske aktørers personlige forhold (som kan føre til, at de udelukkes), herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Ved afgivelse af tilbud (men ikke ansøgning om deltagelse/prækvalifikation) skal tilbudsgiver afgive en tro og love-erklæring på:
1) at tilbudsgiveren ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i artikel 39, stk. 1 og 2, i forsvarsdirektivet (direktiv 2009/81/EF), og
2) hvorvidt tilbudsgiver har ubetalt forfalden gæld vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor tilbudsgiver er etableret.
Der er i udbudsmaterialet vedlagt en skabelon til dette formål, som tilbudsgiver opfordres til at anvende. Det er dog ikke et krav, at skabelonen anvendes.
Bemærk, at Rigspolitiet skal udelukke en tilbudsgiver, som har ubetalt forfalden gæld på 100 000 DKK eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor tilbudsgiver er etableret, medmindre tilbudsgiver har stillet sikkerhed for gælden, vil stille sikkerhed for gælden eller har indgået og overholdt en afdragsordning vedrørende gælden.
Rigspolitiet kan imidlertid ikke udelukke en tilbudsgiver, som har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig. Hvorvidt dokumentationen er tilstrækkelig, er Rigspolitiets afgørelse. Tilbudsgiver anses således for at være pålidelig i henhold til retningslinjerne i § 138, stk. 1-4 i lov nr. 1564 af 15.12.2015 (udbudsloven).
III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet

Kriterier angående de økonomiske aktørers økonomiske og finansielle formåen (som kan føre til, at de udelukkes)

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Ansøgningen skal indeholde følgende:
1) Årsrapporter eller uddrag heraf eller anden dokumentation, der viser ansøgers samlede årsomsætning i de seneste 3 regnskabsår, såfremt offentliggørelse af årsrapporter er lovpligtigt i det land, hvor ansøger er etableret, og for så vidt som disse oplysninger foreligger;
2) Ansøgerens balance eller uddrag heraf for det seneste disponible regnskabsår, såfremt offentliggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor ansøgeren er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Som mindstekrav kræves følgende:
1) Ansøgeren har haft en samlet årlig omsætning på mindst 25 000 000 DKK i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår.
Hvis ansøger består af en sammenslutning af enheder (f.eks. et konsortium), herunder midlertidige joint ventures, beregnes den samlede årsomsætning som summen af alle deltageres samlede årsomsætning i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår.
Hvis ansøger baserer sig på en eller flere enheders økonomiske og finansielle formåen, beregnes den samlede årsomsætning som summen af ansøgers og enhedens/enhedernes samlede årsomsætning i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår;
2) Ansøgeren har haft en positiv egenkapital i det seneste disponible regnskabsår.
Hvis ansøger består af en sammenslutning af enheder (f.eks. et konsortium), herunder midlertidige joint ventures, beregnes den samlede egenkapital som summen af alle deltageres egenkapital i det seneste disponible regnskabsår.
Hvis ansøger baserer sig på en eller flere enheders økonomiske og finansielle formåen, beregnes den samlede egenkapital som summen af ansøgers og enhedens/enhedernes egenkapital i det seneste disponible regnskabsår.
Det bemærkes, at ansøgeren kan basere sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør) uanset den juridiske karakter af relationen mellem ansøgeren og den enhed/enheder, som ansøger baserer sig på.
III.2.3)Teknisk og/eller faglig kapacitet

Kriterier angående de økonomiske operatørers tekniske og/eller faglige formåen (som kan føre til, at de udelukkes)

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
En liste over de væsentligste sammenlignelige leverancer (referencer), jf. pkt. II.1.5) udført inden for de seneste 5 (fem) år før udløbet af fristen for anmodning om deltagelse (ansøgningsfristen).
Rigspolitiet ser gerne, at listen indeholder følgende oplysninger:
— En klar beskrivelse af leverancens (referencens) generelle karakteristika, jf. udbudsbekendtgørelsens punkt II.1.5),
— en angivelse af, hvilke dele af leverancen (referencen), der ligner de ydelser, der er beskrevet i udbudsbekendtgørelsens punkt II.1.5),
— ansøgers deltagelse/rolle i forbindelse med udførelsen af leverancen,
— tidspunktet for udførelsen af leverancen,
— størrelsen/mængden/omfanget og værdien af leverancen samt
— oplysning om modtageren af leverancen, såfremt oplysningerne kan angives (konkrete navne/lande foretrækkes, men er ikke nødvendige; hvis der ikke anføres lande-specifikke oplysninger, bedes ansøger angive så mange generiske oplysninger som muligt om leverancen).
Ved angivelse af dato for udførelsen for leverancerne, bedes ansøger anføre dato for leverancernes start- og sluttidspunkt. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi den pågældende leverance er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes ansøger i beskrivelsen af leverancerne anføre, hvordan datoen er angivet.
Kun de leverancer (referencer), der er udført på tidspunktet for ansøgningsfristens udløb, vil indgå i vurderingen af, hvilken ansøger, der har dokumenteret de mest relevante tidligere leverancer, jf. pkt. IV.1.2). Hvis den pågældende leverance udføres løbende, er det kun den del af ydelserne, der er udført inden for de seneste 5 (fem) år og som er afsluttet ved ansøgningsfristens udløb, der indgår i vurderingen af leverancen (referencen). Hvis en del af ydelserne ikke er udført inden for de seneste 5 (fem) år, eller hvis en del af ydelserne ikke er afsluttet ved ansøgningsfristens udløb, vil denne del derfor ikke indgå i vurderingen af leverancen (referencen). Det er derfor vigtigt, at ansøger tydeligt angiver, hvilken del (f.eks. i forhold til størrelse, værdi, mængde eller omfang) af en løbende leverance (reference), der er udført inden for de seneste 5 (fem) år.
Det bemærkes, at Rigspolitiet forbeholder sig ret til at kontakte den angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.
Listen må maksimalt indeholde 5 tidligere leverancer (referencer), uanset om ansøger er en enhed, udgør en sammenslutning af enheder (f.eks. et konsortium), herunder midlertidige joint ventures, eller baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen. Hvis listen indeholder flere end 5, vil Rigspolitiet kun tage de første 5 leverancer på listen i betragtning. Leverancer derudover vil ikke blive taget i betragtning.
Det bemærkes, at ansøgeren kan basere sig på andre enheders tekniske og faglige formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør) uanset den juridiske karakter af relationen mellem ansøgeren og den/de enhed/enheder, som ansøgeren baserer sig på.
III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nej

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Forhandling
IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal økonomiske aktører 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter en vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer set i forhold til de ydelser, som kontrakten omfatter, jf. punkt II.1.5) ovenfor. Relevansbedømmelsen foretages på baggrund af, i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med levering af funktionelt og volumenmæssigt sammenlignelige ydelser.
Rigspolitiet vil i den forbindelse lægge vægt på, hvorvidt referencerne dokumenterer erfaring med levering af de i punkt II.1.5) oplistede hovedydelser, og Rigspolitiet vil særligt lægge vægt på:
— i hvilket omfang den enkelte reference dokumenterer erfaring med levering af flere af hovedydelserne beskrevet i punkt II.1.5), og
— i hvilket omfang referencerne dokumenterer erfaring med levering af de typer af hovedydelser, der har højere prioritet. Hovedydelserne angivet i punkt II.1.5) er oplistet i prioriteret rækkefølge.
Vurderingen vil blive baseret på referencelisten fremsendt af ansøgerne i henhold til pkt. III.2.3).
Det bemærkes, at såfremt de fremsendte oplysninger er uklare eller uforståelige, kan dette blive tillagt negativ betydning ved vurderingen i udvælgelsesprocessen.
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles nej
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der er anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
4004818
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

Vejledende forhåndsmeddelelse

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2019/S 076-182133 af 17.4.2019

IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
4.9.2019 - 13:00
IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
Udbudsproceduren for den udbudte kontrakt gennemføres som et udbud med forhandling, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/81/EF, artikel 26. Det begrænsede antal kandidater, der inviteres til at afgive tilbud, vil modtage nærmere information vedrørende afgivelse af tilbud og forhandlingsprocessen efter fristen for ansøgning om at deltage, jf. afsnit IV.3.4) ovenfor.
Bemærk, at hver ansøger kun kan indgive én ansøgning om deltagelse. Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere ansøgninger om deltagelse, f.eks. indgiver egen ansøgning og samtidig deltager i et konsortium, der også ansøger om deltagelse, skal ansøger sikre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at koordinere ansøgninger og tilbud. Rigspolitiet forbeholder sig ret til at anmode ansøgerne om at godtgøre over for Rigspolitiet, at samme juridiske enheds deltagelse ikke kan udgøre en trussel for gennemsigtigheden og fordreje konkurrencen mellem ansøgerne/tilbudsgiverne.
Rigspolitiet forbeholder sig ret til, men er ikke forpligtet dertil, at anvende fremgangsmåden i § 159, stk. 5 i lov nr. 1564 af 15.12.2015 (udbudsloven), hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.
Ansøgning om deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via Kammeradvokatens elektroniske udbudssystem jf. internetadressen i punkt I.1). For at få adgang til udbudsmaterialet, skal tilbudsgiver være registreret eller registrere sig som bruger. Ansøgninger kan ikke fremsendes pr. e-mail.
Såfremt en ansøgning indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.
Rigspolitiet har forberedt en prækvalifikationsskabelon, som ansøgerne opfordres til at anvende i forbindelse med deres ansøgning om at afgive tilbud. Prækvalifikationsskabelonen indeholder spørgsmål og en skabelon til udfyldelse af relevant information etc. i overensstemmelse med denne udbudsbekendtgørelse. Det er ansøgernes ansvar, at prækvalifikationsskabelonen udfyldes med alle de efterspurgte informationer. Prækvalifikationsskabelonen er tilgængelig via Kammeradvokatens elektroniske udbudssystem, jf. internetadressen i punkt I.1.).
I relation til punkt II.2.1) bemærkes det, at beløbet alene udgør et skøn over den forventede kontraktsum beregnet over 5 år + 2 gange 2 års forlængelse (inklusiv udnyttelse af optioner).
Ifølge forsvars- og sikkerhedsdirektivet kan ansøgere basere deres ansøgning på andre enheders økonomiske og finansielle og/eller tekniske og/eller professionelle kapacitet, uanset den juridiske form af tilknytningen mellem enhederne. Hvis en ansøger ønsker at basere sin ansøgning på andre enheder, og ønsker at dette skal indgå i Rigspolitiets vurdering af ansøgningen, må ansøgeren bevise, at de øvrige enheder vil og skal stille de relevante ressourcer til rådighed for den pågældende ansøger. Rigspolitiet har udarbejdet en skabelon til en støtteerklæring, som ansøgerne kan benytte til dette formål. Denne indgår som en del af prækvalifikationsskabelonen.
Ved afgivelse af tilbud (men ikke ved ansøgning om at deltage i udbuddet) skal tilbudsgiverne vedlægge en erklæring/serviceattest vedr. oplysninger om ubetalt forfalden gæld på 100 000 DKK eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger.
Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via Kammeradvokatens elektroniske udbudssystem. Det bemærkes dog, at der ikke vil blive besvaret spørgsmål i uge 30 og 31.

Interesserede bedes holde sig orienteret via Kammeradvokatens elektroniske udbudssystem. Såfremt en ansøger oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail dksupport@eu-supply.com eller telefon (+45) 70 20 80 14.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Indgivelse af klager

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1.
I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:
1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;
2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;
3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2.
Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.
Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
CVR-nummer: DK
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 1400
Land: Danmark
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
4.7.2019