Tjenesteydelser - 319203-2019

09/07/2019    S130    Tjenesteydelser - Forhåndsmeddelelse uden indkaldelse af tilbud - Finder ikke anvendelse 

Danmark-Hjørring: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2019/S 130-319203

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Postadresse: Arsenalvej 55
By: Hjørring
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 9800
Land: Danmark
Kontaktperson: Ditte Funder Hein
E-mail: fes-ues03@mil.dk
Telefon: +45 29244928

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.ejendomsstyrelsen.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Postadresse: Arsenalvej 55
By: Hjørring
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 9800
Land: Danmark
Kontaktperson: Camilla Hauch Fenger, arkitekt maa, projektleder
E-mail: fes-pso06@mil.dk
Telefon: +45 50897196

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.ejendomsstyrelsen.dk

I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Kontrakt om totalrådgivning vedr. 221. Frederiksberg Slot, Lakajgårdsanlægget, restaurering og nybygning

Sagsnr.: 2018/004663
II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse forventer at udbyde en kontrakt om totalrådgivning i forbindelse med forestående restaurering og nybygning på Frederiksberg Slot, Lakajgårdsanlægget. Lakajgårdsanlægget er en del af en bygningsmasse der tilhører Frederiksberg Slot. Anlægget består af 7 fredede bygninger. Det forventes, at der skal ske en restaurering af 6 af disse bygninger, og at der skal opføres en ny bygning til bad- og omklædningsfaciliteter. Udbudsmaterialet forventes offentliggjort medio september 2019, og der forventes indgået kontrakt primo 2020. Det forventes, at kontrakten skal indeholde rådgivning i forbindelse med projektering i form af teknisk bistand med relevante arkitekt- og ingeniørydelser samt byggeledelse, fagtilsyn og AMK i forbindelse med udførelsen. Totalrådgiver skal således projektere et færdigt udbudsprojekt, der kan danne baggrund for udbud af efterfølgende entreprisearbejder samt være tilknyttet projektet under udførelsen.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 16 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
71300000 Ingeniørvirksomhed
71500000 Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri
71400000 Byplanlægnings- og landskabsarkitektvirksomhed
98342000 Tjenester i forbindelse med arbejdsmiljøet
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakten udbydes efter udbudslovens afsnit II. Det forventes, at udbuddet afholdes som udbud med forhandling med mulighed for at tildele kontrakten på baggrund af det indledende tilbud. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse forventer at prækvalificere 3 tilbudsgivere.

Lakajgårdsanlægget er en del af en bygningsmasse der tilhører Frederiksberg Slot. Det nuværende anlæg består af 7 fredede sammenbyggede bygninger, der alle er i en meget ringe tilstand. Opgaven omhandler i stort omfang restaurering af eksisterende bebyggelse.

Restaureringen omfatter i hovedtræk:

— Nyt terrændæk og gulv,

— Indvendig istandsættelse,

— Facadeistandsættelse,

— Udbedring af rådskader i ydervægges bindingsværk,

— Udbedring af rådskader i indervægges bindingsværk,

— Udbedring af råd- og svampeskader i tagkonstruktionen,

— Nyt tag,

— Etablering af multi-motionsrum,

— Ny indretning af bad, toilet, trapper, gangarealer, rengøringsrum, kontorer og konferencelokaler.

Ved restaurering af bygningerne er det hensigten, at der skal tages udgangspunkt i, at der fortsat kan være en nutidig anvendelse, men at de tilbageværende oprindelig træk og anlæggets bærende fredningsværdier vil blive respekteret og styrket. Her tænkes f.eks. på indretninger der respekterer bygningernes oprindelige bærende hovedstruktur, skorstensplaceringer, facadeåbninger mv.

Derudover omhandler opgaven ligeledes opførelse af en ny bygning til anvendelse som bad- og omklædningsfacilitet til brug for Hærens Officerskole på ca. 500 m2. Fredningsnævnet for København har i marts 2019 givet dispensation til opførelse af en ny bygning på baggrund af et skitseforslag.

For så vidt angår udenoms arealerne skal der udarbejdes et landskabsprojekt for området samt etableres nyt parkeringsareal og cykelparkering mm.

I forbindelse med udførelse af projektet, skal der etableres midlertidige bade- og omklædningsfaciliteter til ca. 250 personer samt midlertidig løsning til træningsfaciliteter i byggeperioden.

Dele af rådgivningsydelserne forventes udbudt som optioner. Entreprisearbejderne forventes udbudt i flere stor- eller hovedentrepriser. Kontrakten indgås på baggrund af ABR 18 og Ydelsesbeskrivelsen for byggeri og anlæg 2018 (YBL18).

Det samlede anlægsbudget er 126 000 000 DKK ekskl. moms.

II.2.14)Yderligere oplysninger

Der gøres opmærksom på, at der med nærværende forhåndsmeddelelse alene er tale om et kort oprids af udbuddet. Det i forhåndsmeddelelsen anførte afspejler således alene Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses foreløbige skøn over opgaven.

Der gøres ligeledes opmærksom på, at indgåelse af kontrakten forudsætter et godkendt aktstykke og bevilling på tidspunktet for kontraktens indgåelse.

II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
13/09/2019

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/07/2019