Услуги - 322198-2019

10/07/2019    S131

България-София: Услуги на туроператори и на туристически агенции; спомагателни туристически услуги

2019/S 131-322198

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
Национален регистрационен номер: 131304835
Пощенски адрес: ул. „Леге“ № 2-4
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Боряна Минчева
Електронна поща: office@sme.government.bg
Телефон: +359 29407974
Факс: +359 29407932
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.sme.government.bg/
Адрес на профила на купувача: https://www.sme.government.bg/?cat=135
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://www.sme.government.bg/?p=44930
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Услуги по осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж, резервации и хотелско настаняване, медицински застраховки, вътрешен транспорт и трансфер при пътувания в страната и чужбина на п

II.1.2)Основен CPV код
63500000 Услуги на туроператори и на туристически агенции; спомагателни туристически услуги
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Основната цел на настоящата процедура е да бъдат избрани изпълнители, притежаващи професионална квалификация и практически опит в доставка на услугата за осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж, медицински застраховки при поискване от Възложителя за всеки отделен случай, хотелско настаняване, вътрешен транспорт и трансфер при пътувания в страната и чужбина, на които ИАНМСП да възложи изпълнението на настоящата обществена поръчка, при икономически най-изгодни условия и за най-ефективното разходване на средствата при следване на принципите на публичност, прозрачност, осигуряване на свободна и лоялна конкуренция и недопускане на дискриминация при осъществяване на дейности, финансирани със средства от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014—2020 г., както и за осъществяване на служебните пътувания на служители на Агенцията във връзка с изпълнение на нейната дейност.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 616 666.67 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Услуги по осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж, резервации и хотелско настаняване, медицински застраховки, вътрешен транспорт и трансфер при служебни пътувания в страната и чуж

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
63500000 Услуги на туроператори и на туристически агенции; спомагателни туристически услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

гр. София и територията на Р БЪЛГАРИЯ, Европа и извън Европа.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Дейност 1 (обособена позиция 1) „Услуги по осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж, резервации и хотелско настаняване, медицински застраховки, вътрешен транспорт и трансфер при служебни пътувания в страната и чужбина на представители на бизнеса и на служители на ИАНМСП, финансирани със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014—2020 г.“.

С цел да бъдат реализирани предвидените цели и очаквани резултати, изпълнителят следва да извърши следните дейности, под-дейности и свързаните с тях услуги, предоставяни на служители от ИАНМСП и представители на бизнес средите от страната и чужбина.

Изпълнителят трябва да предостави услуги по осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина, резервации и хотелско настаняване, медицински застраховки, транспорт и вътрешен трансфер за организиране и провеждане на промоционални прояви за представители на бизнеса, в т.ч. и служители на ИАНМСП, относно организиране и провеждане на промоционални прояви за представители на бизнеса и служители на ИАНМСП в страни — членки на ЕС, и в трети страни“.

Поддейности:

— осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина, резервации и хотелско настаняване, медицински застраховки, транспорт и вътрешен трансфер за организиране и провеждане на промоционални прояви за представители на бизнеса за организиране и провеждане на промоционални прояви на посочените категории лица в страни-членки на ЕС и в трети страни, съгласно всяка конкретна заявка на възложителя (ИАНМСП), в т.ч. и осигуряване на превоз до крайната дестинация в случаи, когато крайната дестинация не разполага с възможности за въздушен превоз,

— осигуряване на хотелско настаняване при поискване от възложителя, за всеки отделен случай, за организиране и провеждане на промоционални прояви на представители на бизнеса и служители на ИАНМСП в страни — членки на ЕС, в трети страни,

— осигуряване на медицински застраховки при поискване от възложителя за всеки отделен случай,

— осигуряване на вътрешен транспорт (различен от трансфера, споменат по-горе) за организиране и провеждане на промоционални прояви на представители на бизнеса, и служители на ИАНМСП от мястото на пристигане до мястото на настаняване и обратно, както и придвижване от мястото на настаняване до мястото на провеждане на проявите и др., в случаите, когато те се провеждат извън мястото на настаняване.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 366 666.67 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Услуги по осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж, резервации и хотелско настаняване, медицински застраховки, вътрешен транспорт и трансфер при служебни пътувания в страната и чуж

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
63500000 Услуги на туроператори и на туристически агенции; спомагателни туристически услуги
63512000 Продажба на пътнически билети, резервации за настаняване и туристически пакети
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

гр. София и територията на Р БЪЛГАРИЯ, Европа и извън Европа.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Дейност 2 (обособена позиция 2) „Услуги по осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж, резервации и хотелско настаняване, медицински застраховки, вътрешен транспорт и трансфер при служебни пътувания в страната и чужбина на служители на ИАНМСП, финансирани със средства от бюджета на ИАНМСП“.

Поддейности:

— осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина, резервации и хотелско настаняване, медицински застраховки, транспорт и вътрешен трансфер за организиране и провеждане на промоционални прояви за служители на агенцията в страни-членки на ЕС и в трети страни, съгласно всяка конкретна заявка на възложителя (ИАНМСП), в т.ч. и осигуряване на превоз до крайната дестинация в случаи, когато крайната дестинация не разполага с възможности за въздушен превоз,

— осигуряване на хотелско настаняване при поискване от възложителя, за всеки отделен случай, за организиране и провеждане на промоционални прояви на представители на служители на ИАНМСП в страни — членки на ЕС, в трети страни,

— осигуряване на медицински застраховки при поискване от възложителя за всеки отделен случай,

— осигуряване на вътрешен транспорт (различен от трансфера, споменат по-горе) за организиране и провеждане на промоционални прояви на служители на ИАНМСП от мястото на пристигане до мястото на настаняване и обратно, както и придвижване от мястото на настаняване до мястото на провеждане на проявите и др., в случаите, когато те се провеждат извън мястото на настаняване.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 250 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

По обособена позиция 1:

Участникът следва да е вписан в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти – част от Националния туристически регистър, в съответствие с чл. 61, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма за осъществяване на туроператорска дейност и/или туристическа агентска дейност.

За чуждестранни лица важи изискването да са вписани в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

В случаите, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването се отнася за участника/участниците в обединението, които ще осигуряват самолетните билети и хотелските настанявания.

Доказване:

Участникът следва да декларира съответствието с изискването, като предостави информация за удостоверението в част IV „Критерии за подбор“, буква А „Годност“, т. 1 от ЕЕДОП.

При поискване от страна на Възложителя, в случаите по чл. 67, ал. 5, изискването се доказва с представяне на копие от удостоверението за регистрация или линк към съответния регистър. За чуждестранни лица – копие на еквивалентен документ или линк към съответния регистър.

По обособена позиция 2:

Участникът следва да е вписан в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти – част от Националния туристически регистър, в съответствие с чл. 61, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма за осъществяване на туроператорска дейност и/или туристическа агентска дейност.

За чуждестранни лица важи изискването да са вписани в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

В случаите, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването се отнася за участника/участниците в обединението, които ще осигуряват самолетните билети и хотелските настанявания.

Доказване: Участникът следва да декларира съответствието с изискването, като предостави информация за удостоверението в Част IV „Критерии за подбор“, буква А „Годност“, т. 1 от ЕЕДОП.

При поискване от страна на възложителя, в случаите по чл. 67, ал. 5, изискването се доказва с представяне на копие от удостоверението за регистрация или линк към съответния регистър. За чуждестранни лица – копие на еквивалентен документ или линк към съответния регистър.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

По обособена позиция 1 „Услуги по осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж, резервации и хотелско настаняване, медицински застраховки, вътрешен транспорт и трансфер при служебни пътувания в страната и чужбина на представители на бизнеса и на служители на ИАНМСП, финансирани със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014—2020 г.“: Участникът да има реализиран минимален оборот в размер на 2 700 000 (два милиона и седемстотин хиляди) BGN без ДДС в сферата (туроператорски и/или турагентски услуги, в т.ч. продажба на самолетни билети и хотелско настаняване), попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, общо за последните три приключили финансови години. Информация за оборота се посочва в част ІV, раздел Б, т. 2а от ЕЕДОП („2а-конкретен“). При поискване от страна на Възложителя, в случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП, изискването се доказва със Справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката общо за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, или линк към съответния регистър, в който е публикувана такава информация.

По обособена позиция 2 „Услуги по осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж, резервации и хотелско настаняване, медицински застраховки, вътрешен транспорт и трансфер при служебни пътувания в страната и чужбина на служители на ИАНМСП, финансирани със средства от бюджета на ИАНМСП“: Участникът да има реализиран минимален оборот в размер на 500 000 (петстотин хиляди) лв. без ДДС в сферата (туроператорски и/или турагентски услуги, в т.ч. продажба на самолетни билети и хотелско настаняване), попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, общо за последните три приключили финансови години. Информация за оборота се посочва в част ІV, раздел Б, т. 2а от ЕЕДОП („2а-конкретен“). При поискване от страна на Възложителя, в случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП, изискването се доказва със Справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката общо за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, или линк към съответния регистър, в който е публикувана такава информация.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

По обособена позиция 1 „Услуги по осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж, резервации и хотелско настаняване, медицински застраховки, вътрешен транспорт и трансфер при служебни пътувания в страната и чужбина на представители на бизнеса и на служители на ИАНМСП, финансирани със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014—2020 г.“: Участникът да има реализиран минимален оборот в размер на 2 700 000 (два милиона и седемстотин хиляди) BGN без ДДС в сферата (туроператорски и/или турагентски услуги, в т.ч. продажба на самолетни билети и хотелско настаняване), попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, общо за последните три приключили финансови години. Информация за оборота се посочва в част ІV, раздел Б, т. 2а от ЕЕДОП („2а-конкретен“). При поискване от страна на Възложителя, в случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП, изискването се доказва със Справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката общо за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, или линк към съответния регистър, в който е публикувана такава информация.

По обособена позиция 2 „Услуги по осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж, резервации и хотелско настаняване, медицински застраховки, вътрешен транспорт и трансфер при служебни пътувания в страната и чужбина на служители на ИАНМСП, финансирани със средства от бюджета на ИАНМСП“: Участникът да има реализиран минимален оборот в размер на 500 000 (петстотин хиляди) лв. без ДДС в сферата (туроператорски и/или турагентски услуги, в т.ч. продажба на самолетни билети и хотелско настаняване), попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, общо за последните три приключили финансови години. Информация за оборота се посочва в част ІV, раздел Б, т. 2а от ЕЕДОП („2а-конкретен“). При поискване от страна на Възложителя, в случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП, изискването се доказва със Справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката общо за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, или линк към съответния регистър, в който е публикувана такава информация.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

По обособена позиция 1 „Услуги по осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж, резервации и хотелско настаняване, медицински застраховки, вътрешен транспорт и трансфер при служебни пътувания в страната и чужбина на представители на бизнеса и на служители на ИАНМСП, финансирани със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014—2020 г.“:. При съобразяване разпоредбата на чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗОП участникът следва да е изпълнил минимум 1 (една) услуга с предмет на дейност и обем идентичен или сходен с този на поръчката (туроператорски и/или турагентски услуги, продажба на самолетни билети и хотелско настаняване,) и обем не по-малко от 1000 сам. билета и 3000 бр. нощувки, общо за последните 3 години от датата на подаване на офертата. Възложителят ще приеме доказване на обема с една или повече услуги изпълнени за посочения период. В случаите, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването се отнася общо за обединението.

Под сходни услуги с предмета и обема на обществената поръчка, следва да се разбират услуги по туроператорски и/или турагентски услуги, продажба на самолетни билети и хотелски настанявания при с посочения в настоящата документация обем.Участникът трябва да прилага система за управление на качеството, съответстваща на стандарт ISO 9001:2015 или еквивалентен, с обхват предмета на поръчката (туроператорски и/или турагентски услуги, включително осигуряване на самолетни билети и хотелско настаняване). В случаите, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването се отнася за участника/участниците в обединението, които ще осигуряват самолетните билети и хотелските настанявания.

По обособена позиция 2 „Услуги по осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж, резервации и хотелско настаняване, медицински застраховки, вътрешен транспорт и трансфер при служебни пътувания в страната и чужбина на служители на ИАНМСП, финансирани със средства от бюджета на ИАНМСП“: При съобразяване разпоредбата на чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗОП участникът следва да е изпълнил минимум 1 (една) услуга с предмет на дейност и обем идентичен или сходен с този на поръчката (туроператорски и/или турагентски услуги, продажба на самолетни билети и хотелско настаняване,) и обем не по-малко от 300 сам. билета и 900 бр. нощувки, общо за последните 3 години от датата на подаване на офертата. Възложителят ще приеме доказване на обема с една или повече услуги изпълнени за посочения период. В случаите, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването се отнася общо за обединението.

Под сходни услуги с предмета и обема на обществената поръчка, следва да се разбират услуги по туроператорски и/или турагентски услуги, продажба на самолетни билети и хотелски настанявания при с посочения в настоящата документация обем.

Участникът трябва да прилага система за управление на качеството, съответстваща на стандарт ISO 9001:2015 или еквивалентен, с обхват предмета на поръчката (туроператорски и/или турагентски услуги, включително осигуряване на самолетни билети и хотелско настаняване). В случаите, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването се отнася за участника/участниците в обединението, които ще осигуряват самолетните билети и хотелските настанявания.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

По обособена позиция 1:

1.Участникът следва да е изпълнил минимум 1 (една) услуга с предмет на дейност и обем идентичен или сходен с този на поръчката (туроператорски и/или турагентски услуги, продажба на самолетни билети и хотелско настаняване,) и обем не по-малко от 1000 сам. билета и 3000 бр. нощувки, общо за последните 3 години от датата на подаване на офертата.

2.Участникът трябва да прилага система за управление на качеството, съответстваща на стандарт ISO 9001:2015 или еквивалентен, с обхват предмета на поръчката (туроператорски и/или турагентски услуги, включително осигуряване на самолетни билети и хотелско настаняване).

По обособена позиция 2:

1. Участникът следва да е изпълнил минимум 1 (една) услуга с предмет на дейност и обем идентичен или сходен с този на поръчката (туроператорски и/или турагентски услуги, продажба на самолетни билети и хотелско настаняване,) и обем не по-малко от 300 сам. билета и 900 бр. нощувки, общо за последните 3 години от датата на подаване на офертата.

2. Участникът трябва да прилага система за управление на качеството, съответстваща на стандарт ISO 9001:2015 или еквивалентен, с обхват предмета на поръчката (туроператорски и/или турагентски услуги, включително осигуряване на самолетни билети и хотелско настаняване).

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Преди сключване на рамково споразумение за обществена поръчка, Възложителя изисква от участника, избран за изпълнител, да представи актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, вкл. валидни за срока на изпълнение на рамковото споразумение. Документите се представят и за подизпълнителите и за трети лица, ако има такива. Възложителя изисква гаранцията за изпълнение на рамковото споразумение, която трябва да се представи от всеки изпълнител и е в размер на 1 % от прогнозната стойност на рамковото споразумение без ДДС. Всеки изпълнител сам избира формата на гаранцията за изпълнение на рамковото споразумение.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с няколко оператора
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 5
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 12/08/2019
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 13/08/2019
Местно време: 14:00
Място:

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия — гр. София, ул. „Леге“ № 2-4, зала партер.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на получените оферти е публично, като на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени предтавители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

В обществената поръчка може да участва всяко лице, което отговаря на условията на чл.10, ал.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), и посочените изисквания на възложителя в обявлението и документацията. Възложителят отстранява от процедурата за възлагане участник, за когото са налице основанията по чл.54, ал.1, чл.55, ал.1,3,4 и 5, и чл.107 от ЗОП. Не се допуска пряко или косвено участие в настоящата обществена поръчка на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и на свързаните с тях лица, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен при наличие на изключенията по смисъла на чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен в случаите на изключенията по чл.4 от ЗИФОДРЮПДЛС.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Участник може да се позове на капацитета на трето/и лице/лица за доказване съответствие с минималните изисквания за икономическо и финансово състояние и технически и професионални способности.

В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ползва капацитета на трети лица, последните следва да отговарят на критерия за подбор, за доказването на който участникът се позовава на техния капацитет. Участникът трябва да разполага с документи за поетите от третите лица задължения.

За третите лица не следва да са налице основанията за отстраняване съгласно чл. 54, ал.1, и чл.55, ал.1, т.1,3,4 и 5 и чл.107,т.4 от ЗОП. В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва подизпълнители съответният критерий за подбор се прилага за подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, които те ще изпълняват.

За подизпълнителите не следва да са налице основанията за отстраняване съгласно чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 и чл.107,т.4 от ЗОП.

Участниците декларират липсата на основанията за отстраняване, вкл. за всяко поотделно и съответствието с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. Към ЕЕДОП се прилагат документи за доказване на предприетите мерки за надежност/ когато е приложимо/.

Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и

Съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП — 10 дневен срок, считано от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
05/07/2019