Строителство - 322397-2018

25/07/2018    S141

България-София: Довършителни строителни работи

2018/S 141-322397

Обявление за поръчка

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Патентно ведомство на Република България
Национален регистрационен номер: 000695121
Пощенски адрес: бул. „Г. М. Димитров“ № 52 Б
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1040
Държава: България
Лице за контакт: Ирина Николожа
Електронна поща: inikolova@bpo.bg
Телефон: +359 29701468
Факс: +359 28735258
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.bpo.bg
Адрес на профила на купувача: http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=694&Itemid=420
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=694&Itemid=420
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Ограничени строително-монтажни работи на помещенията на Централната патентна библиотека и помещенията за съхраняване на веществени доказателства на Патентно ведомство“

II.1.2)Основен CPV код
45400000 Довършителни строителни работи
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на обществената поръчка е ограничени строително-монтажни работи на помещенията на Централната патентна библиотека и помещенията за съхраняване на веществени доказателства на Патентно ведомство. Необходимо да се обнови сградния фонд на звената, обслужващи бизнеса и заявителите, целящо създаването на по-добри условия за потребителите на услугите, оптимизирането на дейностите и ефективно изпълнение на задълженията, свързани с установяването на нарушения и налагане на санкции за нарушения на права върху индустриалната собственост. Предвижда се извършване на ограничени строително-монтажни дейности за подобряване състоянието на сградния фонд без извършване на преустройство или конструктивни изменения на сградата и създаване на по-добри условия за обслужване на клиентите на Централна патентна библиотека при ползване на библиотечния фонд.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 659 166.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45400000 Довършителни строителни работи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Местонахождението на възложителя на територията на Република България, сградата на Патентно ведомство на Република България, гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52 Б.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обществената поръчка е ограничени строително-монтажни работи на помещенията на Централната патентна библиотека и помещенията за съхраняване на веществени доказателства на Патентно ведомство. Необходимо е да се обнови сградния фонд на звената, обслужващи бизнеса и заявителите, целящо създаването на по-добри условия за потребителите на услугите, оптимизирането на дейностите и ефективно изпълнение на задълженията, свързани с установяването на нарушения и налагане на санкции за нарушения на права върху индустриалната собственост. Предвижда се извършване на ограничени строително-монтажни дейности за подобряване състоянието на сградния фонд без извършване на преустройство или конструктивни изменения на сградата и създаване на по-добри условия за обслужване на клиентите на Централна патентна библиотека при ползване на библиотечния фонд. Цели се още повишаване на ефективността при защитата на правата на индустриалната собственост чрез създаване на по-добри условия за своевременна и адекватна реакция срещу нарушенията, подобряване на организацията и проследимостта на процесите по установяване и санкциониране за извършените нередности.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Техническа / Тежест: 50 %
Цена - Тежест: 50 %
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 659 166.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 8
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

по проект BG16RFOP002-1.004-0002-C01-по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участникът трябва да притежава регистрация в Централния професионален регистър на строителя за строежи I група, IV-та или по-висока категория или регистрация в съответен регистър на държава — членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, като в този случай участникът представя еквивалентен документ, доказващ регистрация членство в аналогична професионална организация на държавата, в която е установен, и има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за които е издаден.

Участникът попълва раздел А „Годност“ в част IV „Критерии за подбор“ от единен европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Преди сключване на договора за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, копие на удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обектът на поръчката, в случай че данните не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни — за повече информация: http://register.ksb.bg/.

В случай че участникът е чуждестранно лице, той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация, или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава — членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

През последните 3 (три) приключили финансови години участникът следва да е реализирал оборот в сферата, попадаща в предмета на поръчката, не по-малко от 1 200 000 BGN без ДДС.

Забележка:

Под „оборот в сферата, попадащ в предмета на поръчката“ следва да се разбира, оборот от строителство и/или ремонт на сгради и/или съоръжения.

Участникът попълва поле 2а на раздел Б „Икономическо и финансово състояние“ в част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.

Преди сключване на договора възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл. 62, ал. 1, т. 4 от ЗОП — доказателства за реализирания оборот, като представи справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, и годишните финансови отчети за последните 3 приключили финансови години.

Участникът следва да притежава застраховка „Професионална отговорност в строителството“ съгласно разпоредбата на чл. 171 от ЗУТ със застрахователна сума не по-малко от 100 000 BGN.

Участникът попълва поле 5 на раздел Б „Икономическо и финансово състояние“ в част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.

Преди сключване на договора възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП — доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“, в случай че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни.

Участникът следва да има:

— коефициент на обща ликвидност (текущи активи/текущи задължения)?1,5 (да е равен или по-голям от едно цяло и пет десети) за последната приключила финансова година,

— коефициент за бърза ликвидност (вземания + краткосрочни инвестиции + парични средства/краткосрочни задължения) ?1 (да е равен или по-голям от единица) за последната приключила финансова година.

Участникът попълва поле 4 на раздел Б „Икономическо и финансово състояние“ в част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП, като при изчисленията на коефициентите спазва методиката по приложение № 2, към чл. 31, ал. 2 от ППЗОП.

Преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл. 62, ал. 1, т. 3 от ЗОП — доказателства за наличието на декларираните данни и обстоятелства относно посочените коефициенти — годишни финансови отчети или техни съставни части за последната приключила финансова година.

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да се възползва от правото си да поиска от участниците да представят всички или части от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът през последните 5 години, считано от датата на получаване на офертите, следва да е изпълнил минимум по 1 дейност с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, както следва: строителство и/или ремонт на сгради и/или съоръжения.

Забележка:

За „дейност с предмет и обем, сходна с предмета на поръчката“ следва да се разбира дейност от „строителство и/или ремонт на сгради и/или съоръжения“.

Под обем следва да се разбира обемът, съответстващ на посочените строителни операции в количествената сметка на техническата спецификация.

Преди сключване на договора за обществената поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП — списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да се възползва от правото си да поиска от участниците да представят всички или части от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП.

Участникът следва да разполага със следните технически лица, включително тези, отговарящи за контрола на качеството, както следва:

— ръководител на обект с квалификация — висше образование, придобита образователна степен „магистър“, професионална квалификация „строителен инженер“, специалност„Строителство на сгради или съоръжения“ или еквивалентна специалност (вкл. и за чуждестранните участници, с придобита в чужбина специалност), професионален опит: минимум 5 години общ професионален опит като строителен инженер; минимум 3 години опит като ръководител или заместник-ръководител на обект,

— специалист по контрола на качеството: квалификация — висше образование, придобита образователна степен „магистър“, да притежава валидно удостоверение за контрол на качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществуващите изисквания за безопасност (за чуждестранните участници аналогично удостоверение съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени), професионален опит: минимум 5 години общ професионален опит, минимум 1 години опит като специалист по контрола на качеството,

— координатор по безопасност и здраве в строителството: квалификация — висше образование, придобита образователна степен „магистър“ и да притежава валидно удостоверение съгласно изискванията на Наредба № 2 от 22.3.2004 г. на МТСП и МРРБ за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (за чуждестранните участници аналогично удостоверение съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени), професионален опит: минимум 5 години общ професионален опит, минимум 1 години опит като координатор по безопасност и здраве в строителството,

— минимум 10 човека персонал, с който ще се изпълнява строителството,

За установяване на съответствие на участника с изискванията на възложителя участникът попълва поле 2 от част IV на раздел В от ЕЕДОП „Критерий за подбор“. Преди сключване на договора възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл. 64, ал. 1, т. 3 от ЗОП — списък на техническите лица и персонала, които ще отговорят за контрола на качеството, с посочена професионална компетентност на лицата и списък на персонала, който ще изпълнява строителството. Участникът следва да има следните сертификати:

— валиден акредитиран сертификат за внедрена система за управление на качеството съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:20ХХ или еквивалентен сертификат, издаден от акредитиран сертифициращ орган, с обхват дейности в строителството, и

— валиден акредитиран сертификат за внедрена система за управление на околната среда БДС EN 14001:2004 или еквивалентен сертификат, издаден от акредитиран сертифициращ орган, с обхват дейности в строителството. Прод. в раздел VI.1.3.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Допускат се участници, за които не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 във вр. с чл. 55, ал. 5 от ЗОП и отговарят на всички предварително обявени от възложителя условия и на изискванията на чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС.

Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител на обществената поръчка, при подписване на договора за нейното изпълнение в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение се представя под формата на:

— банкова гаранция в оригинал, или

— парична сума (платежно нареждане в копие), или

— застраховка (оригинал на полица), която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Ако гаранцията за изпълнение на договора се представя под формата на парична сума, тя се превежда по сметката на ПВ: IBAN: BG81 BNBG 9661 3300 1709 01, BIC: BNBGBGSD, обслужваща банка: БНБ, централно управление.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 27/08/2018
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 28/08/2018
Местно време: 10:00
Място:

гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ № 52 Б — етаж 1 — приемна

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти за участие се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Продължение от раздел III.1.3:

В случай на участие на обединение/консорциум, който не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, както и в случаите, когато се ползва подизпълнител, описаните сертификати се представят тези член на обединението/консорциума съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, както и за подизпълнителите, пряко ангажирани със строителството.

Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и опазване на околната среда.

В периода на провеждане на процедурата и в периода на действие на договора (по отношение на избрания изпълнител) възложителят може да изисква доказателства за подновяване на сертификатите в случай на изтичане на срока им на валидност. В случай на изтичане и неподновяване на сертификатите в периода на изпълнение на договора възложителят има право да го прекрати.

Участникът попълва раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ в част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.

Преди сключване на договора възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл. 64, ал. 1, т. 4 и т. 7 от ЗОП.

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да се възползва от правото си да поиска от участниците да представят всички или части от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор може да се докаже от 1 или повече от участниците в обединението.

Участник може да докаже съответствието си с критериите за подбор с възможностите на 1 или повече трети лица. В тези случаи освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.

Забележка:

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197 от ЗОП, а именно жалба може да се подава в 10 дневен срок от изтичане на срок по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
23/07/2018