С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

Има проблеми с показването на обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по тяхното отстраняване. Междувременно, моля, вижте нашата специална страница за повече информация и насоки.

Можете да се регистрирате за нашия 4-и семинар с повторни ползватели на данни от TED, който ще се проведе на 14 декември 2023 г.

Строителство - 323272-2019

11/07/2019    S132

България-Костинброд: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на разпределителни водопроводи

2019/S 132-323272

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Костинброд
Национален регистрационен номер: 000776363
Пощенски адрес: ул. „Охрид“ № 1
Град: Костинброд
код NUTS: BG412 София
Пощенски код: 2230
Държава: България
Лице за контакт: Снежа Трендафилова — директор на дирекция „Обществени поръчки и оперативни програми и проекти“ и главен юрисконсулт
Електронна поща: kostinbrod.bg@gmail.com
Телефон: +359 72168712
Факс: +359 72168777
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.kostinbrod.bg
Адрес на профила на купувача: http://kostinbrod.bg/archives/18937
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа на с. Петърч и реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа на с. Драговищица, общ. Костинброд“

Референтен номер: ОП 2018-7
II.1.2)Основен CPV код
45232150 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на разпределителни водопроводи
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа на село Петърч и реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа на село Драговищица, община Костинброд с подобекти:

— реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на с. Драговищица — ф90 и ф125 — I етап (гл. клон III, клонове 22, 30, 33 (участък о.т. 111—о.т. 116) и клон 34) — 1 188 л.м,

— реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на с. Петърч — ф90 и ф125 — 20 504 л.м — I етап,

— реконструкция на помпена станция „Хаджия“, гл. клонове I, II, III, клонове 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 30, 31 (участък о.т. 81—о.т. 85), клонове 32, 33, 34, 35, 37, 39, 4, 40, 41 (участък о.т. 69—о.т. 76), клонове 42, 43, 44, 46, 47, 48, 5, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63 (участък о.т. 92—о.т. 56), клонове 65, 67, 68, 69 (участък о.т. 22—о.т. 21), клонове 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75 (участък о.т. 133—о.т. 143 и о.т. 86—о.т. 136), клонове 76, 77, 78 (участък о.т. 117—о.т. 118), клонове 79, 81 (участък о.т. 38—о.т. 134), клонове 82, 84, 85, 9.

Общ обхват — 21,69 км.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 5 474 164.13 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45232150 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на разпределителни водопроводи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София
Основно място на изпълнение:

Територията на община Костинброд, Република БЪЛГАРИЯ

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа на село Петърч и реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа на село Драговищица, община Костинброд.“

Съответно СМР дейностите включват следните подобекти:

— реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на с. Драговищица, община Костинброд — ф90 и ф125 — I етап (гл. клон III, клон 22, клон 30, клон 33 (участъка о.т.111 — о.т. 116) и клон 34) — 1 188 л.м,

— реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на с. Петърч, община Костинброд — ф90 и ф125 — 20 504 л. м — I етап,

— реконструкция на помпена станция „Хаджия“, главен клон I, главен клон II, главен клон III, клонове 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 30, 31 (участък о.т. 81—о.т. 85), клонове 32, 33, 34, 35, 37, 39, 4, 40, 41 (участък о.т. 69—о.т. 76), клон: 42, 43, 44, 46, 47, 48, 5, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63 (участък о.т. 92—о.т. 56), клон 65, 67, 68, 69 (участък о.т. 22—о.т. 21) следва

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Критерии за качество на техническото предложение / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

№23/07/2/0/00458 от 04.07.2018г. по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, Мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селките райони", Подмярка 7.2

II.2.14)Допълнителна информация

Продължение от II.2.4): клонове 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75 (участък о.т. 133—о.т. 143 и о.т. 86—о.т. 136), клон 76, клон 77, клон 78 (участък о.т. 117—о.т. 118), клон 79, клон 81 (участък о.т. 38—о.т. 134), клон 82, клон 84, клон 85, клон 9.

Общата дължина на водопроводните мрежи на село Драговищица и село Петърч, предназначени за реконструкция — 21, 69 км.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 212-483762
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 100
Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
05/07/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 4
Брой на офертите, постъпили от МСП: 4
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: да
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ДЗЗД „В и К Костинброд 2018“
Национален регистрационен номер: 177367921
Пощенски адрес: ж.к. „Красна поляна II“, бл. 42, вх. А, ет. 3, ап. 6
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1330
Държава: България
Електронна поща: whitefieldfinance@gmail.com
Телефон: +359 887523185
Факс: +359 887523185
Изпълнителят е МСП: да
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Уайтфийлд Финанс“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 202656674
Пощенски адрес: ж.к. „Красна поляна II“, бл. 42, вх. А, ет. 3, ап. 6
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1330
Държава: България
Електронна поща: whitefieldfinance@gmail.com
Телефон: +359 887523185
Факс: +359 887523185
Изпълнителят е МСП: да
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „КИД Плюс“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 200833802
Пощенски адрес: ул. „Цар Иван Асен II“ № 10 Д
Град: Видин
код NUTS: BG311 Видин
Пощенски код: 3700
Държава: България
Електронна поща: kid_mail@abv.bg
Телефон: +359 94600195
Факс: +359 94600195
Интернет адрес: http://www.kid-bg.com
Изпълнителят е МСП: да
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „РТ Проджект“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 205271776
Пощенски адрес: район „Слатина“, ул. „Даскал Никита“ № 2, вх. Б, ап. 27
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1574
Държава: България
Електронна поща: rt.project@mail.bg
Телефон: +359 888766379
Факс: +359 888766379
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 5 474 915.87 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 5 474 164.13 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Финансирането на обществената поръчка е осигурено въз основа на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 23/07/2/0/00458 от 4.7.2018 г. по Програмата за развитие на селските райони 2014—2020 г., мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селките райони“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“.

Участници:

1. „ВДХ“ АД, ЕИК: 119081953, гр. София 1606, ул.„Шандор Петьофи“ № 13-15, тел. +359 29809885,

2. „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД, ЕИК: 131458468, гр. София, пк 1359; р-н „Люлин“; бул. „Д-р Петър Дертлиев“ № 129, тел. +359 29251444;

3. „В и К Костинброд 2018“ ДЗЗД с БУЛСТАТ: 177367921, гр. София, партньори:

3.1. „Уайтфийлд Финанс“ ЕООД, ЕИК: 202656674;

3.2. „КИД Плюс“ ЕООД, ЕИК: 200833802;

3.3. „РТ Проджект“ ЕООД, ЕИК:205271776;

4. „Николов Кънстракшън“ ЕООД, ЕИК: 202745799, гр. София, ул. „Лавеле“ № 8, ет. 4, ап. 6, тел. +359 899288945, електронна поща: nikolov_construction@abv.bg.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да подаде всяко лице от кръга на посочените в чл. 198, ал. 1, т. 3 от ЗОП в 10-дневен срок от уведомяването за съответното действие, а ако лицето не е уведомено — от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие, на основание чл. 197, ал. 2 от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията с копие до въложителя.

Съгласно чл. 225, ал. 1 от ЗОП — в 2-месечен срок от публикуване на обявлението за възложена поръчка в РОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Дирекция „Обществени поръчки и оперативни програми и проекти“ при община Костинброд
Пощенски адрес: ул. „Охрид“ № 1
Град: Костинброд
Пощенски код: 2230
Държава: България
Електронна поща: kostinbrod.bg@gmail.com
Телефон: +359 72168712
Факс: +359 72168777
Интернет адрес: http://kostinbrod.bg/archives/18937
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
08/07/2019