Tjenesteydelser - 324577-2019

11/07/2019    S132    Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Udbud med forhandling 

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2019/S 132-324577

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Finansministeriets Koncern - Moderniseringsstyrelsen
CVR-nummer: 10213231
Postadresse: Landgreven 4
By: København K
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 1301
Land: Danmark
Kontaktperson: Kamilla Mygind Jensen
E-mail: Genudbud_SL2019@modst.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://modst.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/107537120.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/107537120.aspx
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://permalink.mercell.com/107537120.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af kontrakt om drift og vedligeholdelse, legacy reduktion og udvikling mv. af Statens Lønløsning

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Den udbudte kontrakt angår drift, vedligeholdelse, legacy reduktion og udvikling mv. af Statens Lønløsning, der er en samlet løsning bestående af en række applikationer, moduler mv. samt disses indbyrdes integrationer.

Inden for løn- og HR-området leverer Moderniseringsstyrelsen en række services. Én af disse services er en samlet lønservice. Denne lønservice leveres af Moderniseringsstyrelsen via Statens Lønløsning.

Tryk her https://permalink.mercell.com/107537120.aspx

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 375 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
72224000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med projektstyring
72230000 Udvikling af kundespecificeret programmel
72243000 Programmeringstjenester
72250000 System- og supporttjenester
72315200 Drift af datanetværk
72510000 Servicevirksomhed i forbindelse med drift af datamater
72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

DK01

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Drift og vedligeholdelse af Statens Lønløsning er i dag fordelt på flere kontrakter med forskellige leverandører. Med den udbudte kontrakt foretages en konsolidering til én kontrakt, der omfatter:

01 Drift: Drift af Statens Lønløsning, som primært omfatter: SLS (som i dag er opdelt på 3 styrelser), SLS webservice, SLS Guide, Administrationsmodul, HR-Løn, Brugerstyring Løn (BSL), Lønarkiv samt Mini UVH (en integration mellem Forsvarets fagsystem DeMars og SLS).

02 Support: Support af Statens Lønløsning.

03 Vedligehold: Vedligeholdelse af Statens Lønløsning.

04 Rådgivning: Rådgivning ifm. vedligeholdelse og udvikling af Statens Lønløsning.

05 Legacy-reduktion: En udviklingsopgave, som med fokus på levetidsforlængelse af Statens Lønløsning reducerer legacy gennem transformation og modernisering, forandrer Statens Lønløsning eller skal spille sammen med Statens Lønløsning med perspektiv på Statens Lønløsning 2025. I den forbindelse kan der også være fokus på muligheden for at overgå til anden platform end mainframe.

Moderniseringsstyrelsens lønservice er især målrettet statslige institutioner, visse andre offentlige institutioner samt selvejende institutioner mv. Kundegruppen omfatter - men er ikke afgrænset til - institutioner med ansatte, der er omfattet af statens forhandlingskompetence.

Kundegruppen er for nuværende fastlagt i fx lov om statens regnskabsvæsen mv., bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv., cirkulære om Moderniseringsstyrelsen samt fx sektorspecifik lovgivning som lov om institutioner for forberedende grunduddannelse.

Kundegruppen, antallet af anvendende institutioner og antallet af lønregistre kan således ændre sig over tid, fx som følge af fx:

— lovgivning som fx lov om institutioner for forberedende grunduddannelse,

— almindelige forandringer og resortændringer i staten mv.,

— større strukturelle forandringer, der ændrer afgrænsningen af statens opgaver, medarbejdergrupper omfattet af den statslige forhandlingskompetence mv.,

— en udvikling, hvor fx eksisterende kundegrupper i endnu større omfang end i dag tilvælger Statens Lønløsning, og

— andre administrativt eller politisk besluttede forandringer, hvor det i en samlet administrativ løsning vil være hensigtsmæssigt at lade en institution eller grupper af institutioner tilvælge Statens Lønløsning, fx fordi institutionernes løn- og overenskomststrukturer umiddelbart kan indoptages i Statens Lønløsning.

Der indgår i den udbudte kontrakt bestemmelser, der tager højde for sådanne forandringer i den kundegruppe, der kan anvende Statens Lønløsning, antallet af anvendende institutioner, antallet af lønregistre mv., men kontrakten er ikke af betydning for adgangen til at gennemføre sådanne ændringer.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 375 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 84
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges med 2 x 12 måneder.

Med et varsel på mindst 6 måneder til udgangen af kontraktperioden kan Moderniseringsstyrelsen forlænge kontrakten med 12 måneder. Med et varsel på mindst 6 måneder til udgangen af første forlængelse på 12 måneder kan Moderniseringsstyrelsen forlænge kontrakten med yderligere 12 måneder, således at den samlede maksimale forlængelse udgør 24 måneder.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de bedste og mest relevante referencer inden for:

1) Mainframebaseret drift af samfundsvigtige it-løsninger til det offentlige, herunder applikationsdrift, infrastrukturdrift, netværksdrift, support og vedligeholdelse med fokus på automatisering, driftsoptimering, sikkerhedsoptimering samt best practise for drift, fx ITIL og Devops;

2) Analyse, rådgivning om samt gennemførelse af reduktion af teknisk gæld (legacy), teknologi- og platformsvalg mv. i komplekse it-løsninger, herunder transformation og opgradering af systemer, optimalt set via gennemskrivning og modularisering af programmel og gennemførelse af teknologifornyelse;

3) Kombineret drifts- og udviklingssamarbejde med offentlige kunder, gerne i en kompleks leverandørkonstruktion og med anvendelse af både agile og klassiske udviklingsprojekter, herunder automatiseret test samt velafprøvede udviklingsmetoder;

4) Transition ind eller transition ud af større offentlige mainframebaserede løsninger.

De ovenfor anførte 4 elementer vægter lige. Vurderingen af elementerne baseres på ansøgernes referencer med en score på hvert af de 4 elementer efter følgende skala:

1) Ikke relevant;

2) Mindre relevant;

3) Relevant;

4) Meget relevant;

5) Særdeles relevant.

Udvælgelsen finder sted på grundlag af ansøgers oplysninger i ESPD'et.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontrakten indeholder 9 optioner, som består af:

A) Forlængelse 1 af Kontrakten (1 år).

B) Forlængelse 2 af Kontrakten (yderligere 1 år).

C) Legacy reduktion og udvikling af systemet - Pulje 1.

D) Legacy reduktion og udvikling af systemet - Pulje 2.

E) Legacy reduktion og udvikling af systemet - Pulje 3.

F) Legacy reduktion og udvikling af systemet - Pulje 4.

G) Legacy reduktion og udvikling af systemet - Pulje 5.

H) SKS driftskapacitet, samt

I) Selvstændig refusionsløsning.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Kontraktens varighed er 72 måneder (6 år) eksklusive forlængelser, men varigheden i pkt. II.2.7 er angivet til 84 måneder (7 år), idet transitionsfasen varer 12 måneder (1 år).

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive ESPD med angivelse af følgende økonomiske nøgletal:

1) Ansøgers årsomsætning (nettoomsætning) for de tre (3) seneste offentliggjorte regnskabsår;

2) Ansøgers egenkapital i det seneste offentliggjorte regnskabsår;

3) Ansøgers aktiver i det seneste offentliggjorte regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

1) Omsætningskrav: Årsomsætning (nettoomsætningen) på 250 000 000 DKK i gennemsnit for de seneste tre (3) seneste offentliggjorte regnskabsår;

2) Soliditetsgrad: 10% i seneste offentliggjorte regnskabsår.

Baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen beregnes omsætningen som summen af ansøger og støttende enheders omsætning i hver af de seneste 3 offentliggjorte regnskabsår. Er ansøger et konsortium beregnes omsætningen for hver af de seneste 3 offentliggjorte regnskabsår som summen af virksomhedernes omsætning for det pågældende år. Soliditetsgraden beregnes som følger: (egenkapital / aktiver i alt) * 100. Baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen beregnes soliditetsgraden som følger: (summen af ansøger og støttende enheders egenkapital / summen af ansøger og støttende enheders aktiver) * 100. Er ansøger et konsortium beregnes soliditetsgraden som følger: (summen af konsortiepartnernes egenkapital / summen af konsortiepartnernes aktiver) * 100.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal oplyse referencerne i ESPD'et. Ansøger (ansøgerne, hvis der tale om konsortium, og ansøger inkl. støttende enheder, såfremt der anvendes sådanne) må samlet set maksimalt angive 8 referencer. Angives fejlagtigt flere end 8 referencer lægges alene de første 8 til grund. Som følge af det begrænsede antal sammenlignelige kontrakter vil ordregiver for at sikre tilstrækkelig konkurrence acceptere referencer, der er op til 7 år gamle regnet fra ansøgningsfristen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal i form af mindst én (1) reference inden for hvert af nedenstående områder dokumentere erfaring med:

1) Mainframedrift placeret i Danmark af sammenlignelige applikationer ift. applikationernes kapacitetsbehov og kompleksitet;

2) Varetagelse af it-drift og -vedligeholdelse for offentlig institution eller myndighed;

3) Aktiviteter og/eller rådgivning, der forudsætter forretningsmæssig viden om løn og lønløsninger;

4) Velgennemførte (leveret med det aftalte resultat) offentlige it-projekter;

5) Velgennemført (leveret med det aftalte resultat) større udviklings-, transformations- eller opgraderingsprojekt på it-området;

6) Velgennemført (leveret med det aftalte resultat) program af udviklingsprojekter på it-området.

Hver af referencerne kan angå flere af de anførte punkter.

For konsortier gælder, at konsortiedeltagerne tilsammen skal opfylde minimumskravet. For ansøgere, der baserer sig på andre økonomiske aktørers tekniske og faglige formåen gælder, at ansøgeren og den støttende enhed tilsammen skal opfylde minimumskravet

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til udbudsmaterialet.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 015-031260
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/08/2019
Tidspunkt: 09:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 10/09/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 12 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Ansøgere, der befinder sig under omstændigheder som anført i udbudslovens § § 135-136 og § 137, stk. 1, nr. 1 og 2, er udelukket fra at deltage i udbuddet. En ansøger, der på et hvilket som helst tidspunkt under udbuddet bliver omfattet af en af udelukkelsesgrundende i § § 135-136 og § 137, stk. 1, nr. 1 og 2, vil blive udelukket fra udbuddet, medmindre den pågældende inden for en af Ordregiver fastsat rimelig frist fremlægger dokumentation, der viser tilbudsgiverens pålidelighed, jf. udbudslovens § 138.

For konsortiedeltagere og ansøgere, der baserer sig på andre enheders økonomiske eller tekniske formåen, skal der afleveres udfyldt ESPD, for hver økonomisk aktør tillige med erklæring om fælles befuldmægtiget (udbudsbilag A: Skabelon til erklæring om fælles befuldmægtiget i konsortier - kun ved konsortier) hhv. støtteerklæring (udbudsbilag B: Skabelon til støtteerklæring - kun hvis ansøgere baserer sig på andre enheders formåen).

Visse dele af udbudsmaterialet: Kontraktbilag 03.b, 03.d. 03.e, 03.f, 03.g og 18.a kan af fortrolighedshensyn ikke lægges offentligt ud, ligesom enkelte elementer af disse dokumenter endnu ikke har kunnet færdiggøres. Disse dele af udbudsmaterialet får ansøgere adgang til ved at fremsende udfyldt og underskrevet udbudsbilag D: Fortrolighedserklæring til Ordregiver. Det forventes, at dokumenterne vil være endeligt udarbejdet samtidig med, at der gives meddelelse om prækvalifikation. Ordregiver vil give besked via Mercell, når dokumenterne foreligger, hvorefter de økonomiske aktører får adgang hertil ved at fremsende et underskrevet udbudsbilag D: Fortrolighedserklæring til Ordregiver. Alternativt kan de økonomiske aktører på et tidligere tidspunkt fremsende et underskrevet udbudsbilag D: Fortrolighedserklæring til Ordregiver.

Supplerende materiale, som ikke er en del af udbudsmaterialet, kan findes på: https://modst.dk/systemer/systemportefoelje/genudbud-af-statens-loenloesning/ og

https://modst.dk/systemer/loen/

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/07/2019