Usługi - 332865-2018

31/07/2018    S145

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów

2018/S 145-332865

Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna
Krajowy numer identyfikacyjny: 012070669
Adres pocztowy: ul. Bagatela 12
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Kod pocztowy: 00-585
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Wysocka
E-mail: bpp@paih.gov.pl
Tel.: +48 223349966
Faks: +48 223349999
Adresy internetowe:
Główny adres: www.paih.gov.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.paih.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Sprawy gospodarcze i finansowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Organizacja wydarzenia PAIH Expo 2018 – Pierwsze Forum Wsparcia Polskiego Biznesu za Granicą” BOK/2-25-47/2018

Numer referencyjny: BOK/2-25-47/2018
II.1.2)Główny kod CPV
79950000 Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja wydarzenia pn. Organizacja wydarzenia PAIH Expo 2018 – Pierwsze Forum Wsparcia Polskiego Biznesu za Granicą” BOK/2-25-47/2018, które odbędzie się w dniu 25.10.2018 r. w Warszawie na PGE Narodowym.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79951000 Usługi w zakresie organizowania seminariów
79952000 Usługi w zakresie organizacji imprez
79600000 Usługi rekrutacyjne
55300000 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
55500000 Usługi bufetowe oraz w zakresie podawania posiłków
55400000 Usługi podawania napojów
60100000 Usługi w zakresie transportu drogowego
66510000 Usługi ubezpieczeniowe
45421152 Instalowanie ścianek działowych
79930000 Specjalne usługi projektowe
79342200 Usługi w zakresie promocji
39100000 Meble
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja wydarzenia pn. „Organizacja wydarzenia PAIH Expo 2018 – Pierwsze Forum Wsparcia Polskiego Biznesu za Granicą” BOK/2-25-47/2018, które odbędzie się w dniu 25.10.2018 r. w Warszawie na PGE Narodowym.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) wykonanie projektu zabudowy/aranżacji powierzchni. Zamawiający informuje, iż Wydarzenie będzie zorganizowane na powierzchni ekspozycyjnej wskazanej i udostępnionej przez Zamawiającego, zlokalizowanej na 3 poziomach umiejscowionych bezpośrednio nad sobą, z łatwą możliwością komunikacji między poziomami. Zadanie obejmuje wykonanie nowoczesnego, atrakcyjnego pod względem wizualnym i funkcjonalnym projektu zabudowy i aranżacji opisanej wyżej powierzchni, zgodnie z założeniami Zamawiającego przedstawionymi w SOPZ.

2) Kompleksową organizację wydarzenia, w tym wykonanie aranżacji, zabudowy, zapewnienie wyposażenia i sprzętu oraz wykonanie usług niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia wydarzenia:

a) wykonanie aranżacji, zabudowy i zapewnienie wyposażenia, niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania wydarzenia;

b) wyposażenie powierzchni w niezbędny sprzęt i urządzenia.

3) kompleksową obsługę wydarzenia w następującym zakresie w tym zapewnienie:

a) obsługi asystenckiej,

b) usługi cateringowej,

c) obsługi technicznej,

d) obsługi informacyjno-porządkowej,

e) obsługi audiowizualnej,

f) obsługi fotograficznej i filmowej wydarzenia,

g) ubezpieczenia,

h) zabezpieczenia medycznego,

i) demontażu po zakończeniu wydarzenia,

j) usług transportowych,

k) oznaczenia obiektu – branding,

l) kompleksowej organizacji wydarzenia „EXPO Night”

3. Szczegółowe wymagania związane z przedmiotem zamówienia:

1) Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z ustaleniami określonymi przez Zamawiającego;

2) Zamawiający oczekuje wysokiej jakości świadczonych usług. Wymagana jest najwyższa staranność przy realizacji przedmiotu zamówienia,

3) Zamawiający oczekuje, że Wykonawca zapozna się z warunkami organizacyjnymi i technicznymi powierzchni przeznaczonej na realizację wydarzenia określonymi przez właściciela powierzchni oraz zobowiąże się do ich przestrzegania i wykonania zamówienia zgodnie z tymi warunkami,

4) Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności co do uzyskanych informacji i dokumentacji dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia,

5) Wykonawca zobowiązuje się do wykupienia polis ubezpieczeniowych zgodnie z warunkami określonymi w załączniku nr 1 do IWZ- SOPZ.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowi Załącznik nr 1 do IWZ.

II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Koniec: 30/10/2018
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się następującymi kryteriami:

Nazwa kryterium Waga (maksymalna liczba punktów)

1 Cena (Kc) 40 % (40 pkt)

2 Projekt aranżacji powierzchni 40 % (40 pkt)

3 Projekt indywidualnego stoiska informacyjnego 20 % - 20 pkt

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138n ust. 1 w związku z art. 138g ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” z zastosowaniem przepisów Działu I Rozdziału 2a, Działu II Rozdziału 5, Działu V Rozdziału 3 oraz Działu VI ustawy Pzp. 2. Zamawiający określił warunki w zakresie „zdolności technicznej lub zawodowej”. Warunki te zostały opisane przez Zamawiającego w Rozdziale IX Istotnych Warunków Zamówienia 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu jednej z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp. Informacje o tym, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału – zostaną zawarte w oświadczeniu, który stanowi załącznik nr 4 do IWZ. 4. Kryteria oraz sposób oceny kryteriów zostały opisane przez Zamawiającego w Rozdziale XIX IWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Istotnych Warunków Zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Forma procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
IV.1.10)Określenie krajowych przepisów mających zastosowanie do procedury:
Informacje o krajowych procedurach można znaleźć pod adresem: www.uzp.gov.pl
IV.1.11)Podstawowe cechy postępowania o udzielenie:

Postępowanie jest prowadzone z zastosowaniem przepisów Działu I Rozdziału 2a, Działu II Rozdziału 5, Działu V Rozdziału 3 oraz Działu VI ustawy Pzp

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału / Termin wyrażenia zainteresowania udziałem
Data: 13/08/2018
Czas lokalny: 12:00
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu jednej z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. oraz spełniają poniższe warunki

1. Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykaże się, że wykonał należycie co najmniej:

1) dwie usługi polegające na kompleksowej organizacji konferencji lub eventów o podobnym charakterze (warsztaty, seminarium, forum, kongres) na minimum 200 osób każda (obejmujących m.in. scenografie, organizacje rejestracji, zapewnienie usługi gastronomicznej, zapewnienie obsługi technicznej, zapewnienie obsługi audiowizualnej), o wartości co najmniej 50 000 PLN netto każda.

2) dwie usługi polegające na kompleksowej organizacji stoiska targowego o minimalnej powierzchni 100 m2, podczas imprezy targowej lub wydarzenia o charakterze targowym, obejmującej swoim zakresem:

a) wykonanie projektu zabudowy,

b) wykonanie elementów konstrukcji stoiska targowego, w tym ich montaż i demontaż,

c) wyposażenie stoiska,

d) zapewnienie usługi gastronomicznej,

e) zapewnienie obsługi hostess,

f) zapewnienie obsługi technicznej,

g) zapewnienie obsługi audiowizualnej,

O wartości co najmniej 200 000 PLN netto każda.

2. Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować na etapie realizacji zamówienia osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia, w tym:

1) przynajmniej jedną osobą, która będzie zajmowała stanowisko Koordynatora Projektu, która:

a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert koordynowała lub nadzorowała co najmniej dwie usługi polegające na organizacji: konferencji, eventów, warsztatów, seminariów lub kongresów,

oraz

b) kierowała pracami zespołu pracowników w co najmniej 3 zamówieniach realizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, które obejmowały zabudowę, wyposażenie i obsługę stoiska targowego/powierzchni wystawienniczej na imprezach/wydarzeniach targowych.

2) przynajmniej jedną osobą która będzie zajmowała stanowisko Asystenta Projektu posiadającą doświadczenie, jako asystent projektu w realizacji co najmniej 3 zamówień z zakresu organizacji konferencji, eventów oraz stoisk podczas imprez/wydarzeń targowych.

— W toku realizacji zadania, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości lub innych trudności w realizacji zadań Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnioskowania o zmianę Koordynatora Projektu/Asystenta Projektu, a Wykonawca zobowiązuje się taki wniosek uwzględnić.

3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 20 000,00 PLN (dwadzieścia tysięcy złotych).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, zgodnie z Rozdziałem 2, Dział VI ustawy Pzp. jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz IWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

11. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

13. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania.

14. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.

15. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

16. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/07/2018