Szolgáltatások - 335069-2018

01/08/2018    S146

Magyarország-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások

2018/S 146-335069

Tervpályázati kiírás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_58153727
Postai cím: Diós árok 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Srágli Attila
E-mail: sragli.attila@aeek.hu
Telefon: +36 13561573
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.aeek.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000418872018/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000418872018/reszletek
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Egészségügy

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Dél-Budai Centrumkórház

Hivatkozási szám: EKR000418872018
II.1.2)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Általános követelmények

A tervezendő kórház egyes funkcionális egységeit építészeti és orvosszakmai szempontból is optimálisan kell megalkotni.

Törekedni kell a betegközpontú, barátságos, a gyógyulást elősegítő, kellemes környezet megalkotására. Az épületet a gyógyászati módszerek és technikai fejlődés szem előtt tartásával olyan struktúrában kell létrehozni, hogy az komolyabb beavatkozás nélkül, dinamikusan tudjon reagálni a változó igényekre.

Az épület költségeit nem csak a kezdeti beruházási költség szempontjából, hanem az üzemeltetés költségeinek figyelembevételével kell tervezni, a gazdaságosság és környezettudatosság kiemelt fontosságú.

A tervezésénél törekedni kell az építészeti értékteremtésre, valamint kiemelt figyelmet kell fordítani az ahhoz kapcsolódó közterek és pihenőparkok tervezésére.

A betegellátás és épületüzemeltetés támogatására integrált informatikai rendszer, „smart hospital” megoldások tervezése szükséges.

A tervezési programot, a helyiségprogramot és az orvosszakmai programot a mellékletek tartalmazzák.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A részvétel egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve: igen
nevezze meg az adott szakmát:

A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet - az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről, építészeti tervezési terület

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.2)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.7)A már kiválasztott résztvevők neve:
IV.1.9)A pályaművek értékelésének szempontjai:

1. Építészeti értékteremtés, környezetalakítás

2. Funkcionális kialakítás

3. Betegközpontú, barátságos környezet

4. Flexibilitás és fejleszthetőség

5. Gazdaságosság

6. Smart Hospital megoldások

A további információkat a dokumentáció tartalmazza.

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)A pályázatok (pályaművek) vagy részvételi jelentkezések benyújtásának határideje
Dátum: 08/10/2018
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken a pályaművek vagy részvételi jelentkezések elkészíthetőek:
Magyar
IV.3)Díjak és bírálóbizottság (zsűri)
IV.3.1)Díj(ak)ra vonatkozó információk
Sor kerül díj/díjak odaítélésére: igen
Az odaítélendő díjak száma és értéke:

Díjazások mindösszesen: bruttó 75 000 000 Ft

IV.3.2)Az összes pályázónak történő kifizetésekre vonatkozó adatok:

Díjazások mindösszesen: bruttó 75 000 000 Ft

IV.3.3)A tervpályázati eljárást követő szerződések
A tervpályázati eljárást követően a szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést a pályázat nyertesével vagy a nyertesek valamelyikével kötik meg: igen
IV.3.4)A bírálóbizottság döntése
A bírálóbizottság döntése kötelező az ajánlatkérő számára: igen
IV.3.5)A bírálóbizottság tagjainak neve:
Elnök: Füleky Zsolt
Társelnök: Dr. Bedros J. Róbert
Társelnök: Dr. Cserháti Péter
Tag: Turi Attila
Tag: Péter Zsolt Gyula
Tag: Molnár Csaba DLA
Tag: Rimely Károly
Tag: Bodonyi Csaba DLA
Tag: Takács Viktor Tibor
Tag: Dr. Szeneczey Balázs
Tag: Schrammel Zoltán
Tag: Dévényi Sándor
Póttag: Puskás Péter

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1) A tervpályázat lebonyolítása a 2015. évi CXLIII. törvény, illetőleg a 310/2015.(X.28.) Korm. rendelet, továbbá a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet előírásai szerint történik.

2) A tervpályázaton a Pályázó csak egy pályaművel vehet részt. A társszerzők és a szerzők munkatársai (a vonatkozó etikai normák betartásával) több pályázatban is közreműködhetnek.

3) A tervpályázaton az a természetes vagy jogi személy vagy egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet vehet részt – a továbbiakban Pályázó – aki/amely:

— a jelen kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik,

— a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadja (a 310/2015. Korm. rendelet 17 §.(2) bekezdése értelmében a pályázó azzal, hogy pályaművét benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek fogadja el),

— a pályázati kiírásban meghatározott szolgáltatás teljesítésére (tervezési feladat elkészítésére) vállalkozik, továbbá ehhez megfelelő szakértelemmel és külön jogszabály szerinti jogosultsággal rendelkezik,

— nyilatkozatával elfogadja, hogy a tervpályázatot követő, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződéskötési és a tervezési szakaszra a tervezési program elemeit Ajánlatkérő pontosíthatja, módosíthatja a közbeszerzési jogszabályok által megengedett mértékben és tartalommal,

— akivel szemben a 2015. évi CXLIII. törvény 25. § (3) bekezdése, a 310/2015. Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése, valamint 18. § (4) bekezdése és (5) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn,

— aki megfelel az előírt alkalmassági követelménynek,

— akivel szemben a 310/2015. Korm. rendelet 17. § (3) valamint a 18. § (4) bekezdése és (5) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn.

A karakterkorlátra való tekintettel folytatás a VI.4.3) pontban.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.3) További információk folytatása:

4) A tervpályázat a titkosság biztosításával kerül lefolytatásra, a pályaművek nem sérthetik a titkosságot. A titkosság biztosítása érdekében a pályaművek szerzőinek az adatait a bírálóbizottság csak a bírálat lezárását és a zárójelentés elfogadását követően ismerheti meg és hozhatja nyilvánosságra.

5) A pályamű benyújtásával kapcsolatos előírásokat részletesen a dokumentáció tartalmazza.

6) A pályaművek minden dokumentuma elektronikusan nyújtandó be a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet alapján az I.3) pontban megjelölt címre. A pályamű benyújtásának időpontja az az időpont, amikor a pályamű teljes egészében elektronikusan feltöltésre került.

7) A pályázati dokumentáció beszerzésének módja: A Pályázó az EKR rendszerben jelzi érdeklődését. A tervpályázati dokumentáció teljes terjedelmű letöltése a pályamű benyújtásának feltétele.

8) Helyszíni bejárás: A Kiíró 7.8.2018 napján 10:00 órai kezdettel helyszíni bejárást tart. Találkozó: 1112 Budapest, Dobogó út és a Balatoni út kereszteződésénél. A szemlén az érdeklődők a helyszínt megtekinthetik. A helyszíni bejárás nem konzultációs jellegű, a felmerülő kérdéseket kiegészítő tájékoztatás kérésére irányuló kérdésként feltehetik a gazdasági szereplők az EKR rendszeren keresztül.

9) A tervpályázati kiírás dokumentációját beszerző Pályázók a kiírással és a pályázattal kapcsolatban felmerülő kérdéseket 15.8.2018 napjáig tehetik fel. A határidőben beadott kérdéseket a Kiíró 27.8.2018. napjáig megválaszolja.

10) A bírálóbizottság a titkosságot sértő pályaműveket a tervpályázatból kizárja.

11) A díjazásban és megvételben részesült pályaművek a Kiíró tulajdonába kerülnek, azokat részben vagy egészben további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja a szerzői jogi előírások betartásával. A díjazott és megvételben részesült pályaművek szerzői a pályaművük beadásával a szerzői művükre vonatkozó korlátlan, kizárólagos, minden felhasználási módra kiterjedő, korlátlan területi felhasználási engedélyt megadják.

12) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Schmalz Péter (lajstromszám: 00088).

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
30/07/2018