Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy.

Usługi - 335388-2019

17/07/2019    S136

Polska-Ścinawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

2019/S 136-335388

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Ścinawa
Adres pocztowy: Rynek 17
Miejscowość: Ścinawa
Kod NUTS: PL516 Legnicko-głogowski
Kod pocztowy: 59-330
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Głowacz
E-mail: aglowacz@scinawa.pl
Tel.: +48 767400245
Faks: +48 767400201
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.umig-scinawa.dolnyslask.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.umig-scinawa.dolnyslask.pl/index.php?idmp=4&r=r
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Oficjalna nazwa: Gmina Ścinawa
Adres pocztowy: Rynek 17
Miejscowość: Ścinawa
Kod pocztowy: 59-330
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Głowacz
Tel.: +48 767400245
E-mail: zp@scinawa.pl
Faks: +48 767400201
Kod NUTS: PL516 Legnicko-głogowski
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.umig-scinawa.dolnyslask.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługa projektowania w ramach kontraktu 1.2 Modernizacja sieci ogólnospławnej w mieście Ścinawa wraz z budową kanalizacji deszczowej

Numer referencyjny: JRP.271.3.2019
II.1.2)Główny kod CPV
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:

— zaprojektowanie i przebudowa sieci ogólnospławnej poprzez zaadoptowanie bądź przebudowę sieci ogólnospławnej na sieć deszczową oraz budowę nowej sieci kanalizacyjnej wraz z jej uzbrojeniem w miejscowości Ścinawa,

— zaprojektowanie i budowa kanalizacji deszczowej wraz z jej uzbrojeniem w miejscowości Ścinawa,

— zaprojektowanie przebudowy sieci wodociągowej kolidującej z budową i przebudową kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Ścinawa.

Szczegółowy zakres planowany do projektowana wskazano w OPZ — PFU.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w części III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Dokumenty dostępne są na stronie Zamawiającego w zakładce dotyczącej niniejszego postępowania.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją
71200000 Usługi architektoniczne i podobne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL516 Legnicko-głogowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Ścinawa, powiat lubiński, województwo dolnośląskie, kraj POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie przedmiotu zamówienia pn. Kontraktu 1.2 Modernizacja sieci ogólnospławnej w mieście Ścinawa wraz z budową kanalizacji deszczowej.

Dokumentacja projektowa ma spełniać wymagania zawarte w SIWZ w zakresie dotyczącym zaprojektowania przedmiotu zamówienia oraz przekazania produktów umowy stanowiącym załącznik Szczegółowego opisu zamówienia.

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane, ustawą z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny i ustawą z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Projektant musi zapewnić wykonanie prac zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie.

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy — projektanta należy:

1) opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

1a) zapewnienie, w razie potrzeby, udziału w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego;

1b) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

1c) określenie obszaru oddziaływania obiektu;

2) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów;

3) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań;

3a) sporządzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16.4.2004 r. o wyrobach budowlanych;

4) sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub właściwego organu w zakresie:

a) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem;

b) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Projektant ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności.

Na terenie inwestycji występują kolizje z istniejącą infrastrukturą techniczną tzn. istniejącą siecią wodociągową, siecią teletechniczną i siecią energetyczną. W/w sieci przewiduje się zabezpieczyć lub przebudować zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi wydanymi przez właścicieli sieci.

Przedmiot zamówienia przeznaczony będzie do użytku przez osoby fizyczne, w tym pracowników zamawiającego, w związku z art. 29 ust. 5 i 6 Pzp zobowiązuje się wykonawcę do projektowania spełniając kryteria dostępności dla osób niepełnosprawnych, oraz z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników. Zamawiający wymaga, aby wykonany projekt budowlany i pozostała dokumentacja sporządzana przez wykonawcę uwzględniała obowiązujące wymogi prawne w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w części III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Dokumenty dostępne są na stronie Zamawiającego w zakładce dotyczącej niniejszego postępowania: http://bip.umig-scinawa.dolnyslask.pl/index.php?idmp=4&r=r

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności wynagrodzenia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/06/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.02.03.00-00-0067/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

Informacja do pkt. II 2.7):

Przewidywany termin zakończenia zamówienia podstawowego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę: 12 miesięcy kalendarzowych od daty podpisania umowy na projektowanie.

Termin sprawowania nadzoru autorskiego: do dnia zakończenia prac budowlanych wykonywanych w oparciu o wykonywaną dokumentację projektową i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, nie dłużej niż do 30.06.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Zamawiający wymaga aby Wykonawca znajdował się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, i wykazał, że bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa potwierdzi wysokość posiadanych środków finansowych lub ich zdolność kredytową na łączną kwotę co najmniej 100 000,00 PLN.

2. Zamawiający wymaga aby wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej do kwoty minimum 200 000,00 PLN (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa – w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku).

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o

Zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

2. dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej np. polisy ubezpieczeniowej;

3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w ppkt 1–2, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych

Dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzą spełnianie opisywanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający wymaga aby Wykonawca musi wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

zaprojektował (zakończył) co najmniej 1 usługę polegającą na sporządzeniu kompletnej dokumentacji projektowej obejmującej sieć kanalizacyjną sanitarną w systemie grawitacyjno-tłocznym o długości co najmniej 5 km oraz zaprojektował (zakończył) co najmniej 1 usługę polegającą na sporządzeniu kompletnej dokumentacji projektowej obejmującą budowę lub przebudowę sieci wodociągowej o długości co najmniej 1 km.

2. Zamawiający wymaga aby Wykonawca skierował następujące osoby:

1) Projektant branży sanitarnej posiadający:

— min. 3 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu obiektów budowlanych liniowych takich jak sieć kanalizacyjna oraz wodociągowa, w tym wykonanie minimum 1 dokumentacji projektowej dla budowy sieci

kanalizacyjnej sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym o długości co najmniej 5 km,

— uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w branży sanitarnej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.4.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

2) Projektant branży elektrycznej

— min. 3 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu pompowni ścieków, systemów SCADA,

— uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w branży elektrycznej zgodnie z z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.4.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej które pozwalać będą na pełnienie określonej funkcji w zakresie objętym umową. Wszystkie osoby skierowane do realizacji niniejszego zamówienia muszą posługiwać się językiem polskim. W przeciwnym wypadku Wykonawca zapewni na czas realizacji zamówienia tłumacza języka polskiego. Nie dopuszcza się łączenia pełnionych funkcji. Wymieniony powyżej skład personelu Wykonawcy należy traktować, jako minimalne wymagania Zamawiającego i nie wyczerpuje on całości personelu niezbędnego dla rzetelnego wypełnienia obowiązków Wykonawcy. Wykonawca powinien dostarczyć ww. osobom niezbędne wsparcie i pomoc ze strony innych specjalistów, która może być niezbędna do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia. Koszty operacyjne i wynagrodzenie całego personelu muszą być zawarte w cenie oferty.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane

lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych

lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych

lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z

Informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

3. jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, to możemy zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Wzór umowy znajduje się w części II niniejszej SIWZ.

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, wymagają formy pisemnej w postaci aneksów do umowy, pod rygorem nieważności, chyba, że zapisy umowy stanowią inaczej.

3. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem zmian przewidzianych przez Zamawiającego w części II – Wzór umowy.

Dokumenty dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce dotyczącej niniejszego postępowania: http://bip.umig-scinawa.dolnyslask.pl/index.php?idmp=4&r=r

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/08/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 26/08/2019
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie nastąpi w Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa, Rynek 17, 59-330 Ścinawa, pok. 20, POLSKA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Komisja przetargowa nie została jeszcze powołana.

Zamawiający, w toku czynności oceny ofert zastosuje procedurę tzw. odwróconą, zgodnie z art. 24aa ustawy prawa zamówień publicznych

Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości 9 000,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy złotych). Szczegóły dostępne są na stronie internetowej http://bip.umig-scinawa.dolnyslask.pl/index.php?idmp=4&r=r

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia

na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

8) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;

9) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);

10) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem

dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom i innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i nast. Pzp, tj. odwołanie oraz skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/07/2019