Услуги - 345412-2018

07/08/2018    S150

България-София: Далекосъобщителни услуги

2018/S 150-345412

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Прокуратура на Република България —главен прокурор
Национален регистрационен номер: 121817309
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 2, Съдебна палата
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Евгения Кънева
Електронна поща: ekuneva@prb.bg
Телефон: +359 28036034
Факс: +359 29633373
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://prb.bg/bg/
Адрес на профила на купувача: http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/otkrita-procedura-za-vyzlagane-na-obshtestvena-247
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Друга дейност: надзор за законност

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Предоставяне на комуникационни услуги за нуждите на прокуратурата на Република България по 3 самостоятелно обособени позиции: 1. „Мобилни телефонни услуги“; 2. „Стационарни телефонни услуги“; 3. „Интерн

Референтен номер: ОПИ-493
II.1.2)Основен CPV код
64200000 Далекосъобщителни услуги
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

„Предоставяне на комуникационни услуги за нуждите на прокуратурата на Република България по 3 самостоятелно обособени позиции:

1. „Мобилни телефонни услуги“;

2. „Стационарни телефонни услуги“;

3. „Интернет и IP свързаност“.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Мобилни телефонни услуги

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
64212000 Мобилни радиотелефонни услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Услугата ще се предоставя на територията на Република България за нуждите на всички структурни звена на Прокуратурата на Република България.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Осигуряване на цифрови мобилни телефонни услуги по стандарт GSM, UMTS, HSPA и LTE, както следва:

1. провеждане на разговори между абонати в корпоративна група;

2. провеждане на разговори в мрежата на доставчика;

3. провеждане на разговори с потребители от други мобилни мрежи;

4. провеждане на разговори с потребители от фиксирани мрежи;

5. провеждане на международни разговори с потребители от мобилни и фиксирани мрежи;

6. провеждане на разговори в роуминг;

7. услуга за кратки съобщения (SMS) и мултимедийни съобщения (MMS);

8. осигуряване на високоскоростен мобилен интернет достъп.

Предвидено е предоставяне на SIM карти в корпоративна група, като прогнозното разпределение на SIM картите по планове е, както следва:

— план А: 700 SIM карти,

— план Б: 100 SIM карти,

— план В: 50 бр.,

— дата карти: 50 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Стационарни телефонни услуги

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
64200000 Далекосъобщителни услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Услугата ще се предоставя на територията на Република България за нуждите на всички структурни звена на Прокуратурата на Република България.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Осигуряване на фиксирана телефонна услуга съгласно специфичните условия и технически изисквания, описани в техническата спецификация, заедно с определен пакет от допълнителни услуги, включително получаване и изпращане на факсимилни съобщения за директните телефонни постове и абонатните постове от собствените телефонни централи на възложителя.

Видовете линии на възложителя са:

— POTS/PABX — 1 335 бр.,

— ISDN PRA — 3 бр.,

— ISDN BRA — 154 бр.,

— SIP trunk x 8 — 11 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: К2 — показатели за специфични условия със следните подпоказатели / Тежест: 20 %
Критерий за качество - Име: К2.1 — брой постове, за които е осигурена енергонезависимост на услугата обикновен телефонен пост до 2 ч. / Тежест: 50 точки
Критерий за качество - Име: К2.2 — брой постове, които ще бъдат свързани по наземна кабелна свързаност / Тежест: 50 точки
Цена - Тежест: 80 %
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Ценови показател — K1 — обща предлагана цена на месец за всички видове линии. Макс. бр. т. по К1 е 100 т.

Оценката по К1 се определя по формулата: К1n=Fmin/Fn *100.

Оценката по К 2.1 се определя по формулата К 2.1n=Cn/Cmax * 50.

Оценката по К 2.2 се определя по формулата К 2.2n=C n/C max *50. К2 = К 2.1 + K2.2.

Комплексната оценка (К)=К1*0,80 + К2*0,20

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Интернет и IP свързаност

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
72400000 Интернет услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Услугата ще се предоставя на територията на Република България за нуждите на всички структурни звена на Прокуратурата на Република България.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Осигуряване на достъп до Интернет и корпоративна свързаност, както следва:

1. виртуална частна IP мрежа;

2. доставка на интернет в централната точка;

3. осигуряване на резервираност на централната точка;

4. централизиран мониторинг и наблюдение на мрежата и хелпдеск.

Видовете линии на възложителя са:

— централна точка — 1 бр.,

— план А — 42 бр.,

— план Б — 59 бр.,

— план В — 18 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 076-169650
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Обособена позиция №: 1
Наименование:

Мобилни телефонни услуги

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

Раздел V: Възлагане на поръчката

Обособена позиция №: 2
Наименование:

Стационарни телефонни услуги

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

Раздел V: Възлагане на поръчката

Обособена позиция №: 3
Наименование:

Интернет и IP свързаност

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
03/08/2018