Доставки - 348314-2017

06/09/2017    S170

България-Карнобат: Електрическа енергия

2017/S 170-348314

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Териториално поделение „Държавно горско стопанство Карнобат“
Национален регистрационен номер: 2016176540260
Пощенски адрес: ул. „Москва“ № 1
Град: Карнобат
код NUTS: BG341 Burgas
Пощенски код: 8400
Държава: България
Лице за контакт: Наталия Недева
Електронна поща: dgskarnobat@uidp-sliven.com
Телефон: +359 0886504042
Факс: +359 55922159
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.dgskarnobat@uidp-sliven.com
Адрес на профила на купувача: http://www.uidp-sliven.com/procedures/1374
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.uidp-sliven.com/procedures/1374
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: стопанисване и управление на горските територии

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Възлагане на механизирана поддръжка на съществуващи минерализовани ивици и противопожарни лесокултурни прегради в териториалния обхват на ТП „ДГС Карнобат".

II.1.2)Основен CPV код
09310000 Електрическа енергия
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

„Доставка, на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обекти собственост на „Югоизточно държавно предприятие“ ДП — гр. Сливен, които са в Териториалния обхват на ТП „Държавно горско стопанство Карнобат“, с открита процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 1, б. „б“ от Закона за обществените поръчки“ (ЗОП).

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 60 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09310000 Електрическа енергия
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341 Burgas
Основно място на изпълнение:

В обектите, подробно описани в техническата спецификация: 1/административна сграда с. Садово; 2/ ЕПК Трафопост „Немой дере“ ; 3/ЕПК Стопански двор гр. Карнобат.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка, на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обекти собственост на „Югоизточно държавно предприятие” ДП — гр. Сливен, които са в Териториалния обхват на ТП „Държавно горско стопанство Карнобат“.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 60 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

На основание чл. 21, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 6, ал. 1 и 2 от ППЗОП, Възложителят предвижда повторение на дейността за срок от 12 месеца на стойност, включена в прогнозната стойност на поръчката.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват всички български или чуждестранни физически или юридически лица, или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги, в съответствие със законодателството на държавата, в която то е установено.

1. Клон на чуждестранно лице може да бъде самостоятелен участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подаде оферта и да сключи договор, съгласно законодателството на държавата, в която е установен. В тези случай, ако за доказване на съответствие с изискванията за икономическо и финансово състояние, технически и професионални способности клонът се позове на ресурсите на търговец, клонът представя доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение тези ресурси.

2. Обединение:

Възложителят не поставя изискване обединенията да имат определена правна форма, за да участват при възлагането на поръчка, но поставя условие за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица.

При участие в процедурата на обединение, което не е юридическо лице следва да се представи копие от документ, от който е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

— правата и задълженията на участниците в обединението;

— разпределението на отговорността между членовете на обединението;

— дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по Булстат или еквивалентни документи, съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответната регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Когато участникът в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията на чл. 65, ал. 2 — 4 от ЗОП.

В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подаде самостоятелно оферта.

3. Подизпълнители. Допустимо е участието на подизпълнител(и) при условията на чл. 66 от ЗОП. Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. При положение, че не отговарят на посочените условия, Възложителят има право да изисква замяна на подизпълнител. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

4. Използване капацитета на трети лица.

Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изискване за икономическо и финансово състояние.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът задължително следва да притежавалицензия за дейността „Търговия на електрическа енергия“, включително лицензия за дейността „кординатор на стандартна балансираща група“ в съответствие със Закон зе енергетиката и другите относими нормативни актове, както и с административните актове, издадени от Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР). 2. Валиден сертификат по ISO 9001:2008 с обхват „Търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група“.

3. Регистрация по ЗДДС.

4. Удостоверение за достъп и пренос от мрежовия оператор, действащ на територията на електроенергийната система на Република България.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Гаранцията за изпълнение на договора за обществената поръчка е в размер на 5 % (пет процента) от стойността на поръчката и се представя в една от следните форми:

1. Парична сума по сметка на Възложителя, внесена по банковата сметка на ТП „Държавно горско стопанство Карнобат“, гр. Карнобат: BIC-CECBBGSF IBAN BG29 CECB 9790 10 Е3 1423 00 „Централна кооперативна банка АД“, или внесени в касата на ТП „Държавно горско стопанство Карнобат“.

2. Банкова гаранция в полза на Възложителя — същата трябва да бъде неотменима и безусловна и със срок на валидност не повече от 30 (тридесет) дни след изтичане срока на договора;

3. Застраховка, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 09/10/2017
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 2 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 10/10/2017
Местно време: 10:00
Място:

Административната сграда на ТП „ДГС Карнобат“ на адрес ул. „Москва“ № 1 в гр. Карнобат.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Съгласно чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, получените оферти се отварят на публично заседание на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

На основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок, считано от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
04/09/2017