Tjenesteydelser - 349044-2018

09/08/2018    S152

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2018/S 152-349044

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Landbrugsstyrelsen
CVR-nummer: 20814616
Postadresse: Nyropsgade 30
By: København V
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 1780
Land: Danmark
Kontaktperson: Julian Alexander Bethencourt
E-mail: juabet@lbst.dk
Telefon: +45 33958000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://lbst.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/356437
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=217615&B=DK_UDBUD
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=217615&B=DK_UDBUD
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Kontrakt om Drift, Udvikling,Vedligeholdelse og Systemsupport af TAS-systemer

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Dette udbud er et begrænset EU-udbud om Drift, Udvikling,Vedligeholdelse og Systemsupport af TAS-systemer.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 125 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72220000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik
72232000 Udvikling af programmel til transaktionsbehandling og kundespecificeret programmel
72250000 System- og supporttjenester
72260000 Programmelrelaterede tjenester
72267000 Programmelvedligeholdelses- og reparationstjenester
72268000 Levering af programmel
72315200 Drift af datanetværk
72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kunden ønsker gennem dette udbud at indkøbe bistand til hovedydelserne:

A.

Nyudvikling, (jf. bilag 4 ”Nyudvikling, Videreudvikling og Vedligeholdelse”) herunder gennemførelse af større projekter på baggrund af kravsspecifikation fra Kunden.

B.

Videreudvikling, (jf. bilag 4 ”Nyudvikling, Videreudvikling og Vedligeholdelse”) herunder løbende tilpasning som følge af ændrede lovgivningskrav og tilpasning til Kundens behov.

C.

Vedligehold, (jf. bilag 4 ”Nyudvikling, Videreudvikling og Vedligeholdelse”) blandt andet omfattende løbende og forebyggende Vedligeholdelse, herunder levering af fejlrettelser, understøttelse af relevante browsere samt evt. nødvendige opgraderinger af CAP-TAS - de Specialtilpassede Dele.

D.

Systemsupport, (jf. bilag 3 ”Drifts- og Supportydelser”) primært forstået som 2. og 3. Line support.

E.

Drift, (jf. bilag 3 ”Drifts- og Supportydelser”) forstået som levering af driftsydelser for Systemerne, herunder installationer og opgraderinger, drift af databaser og middleware, integrationer og grænseflader. Endvidere udarbejdelse og vedligeholdelse af driftsdokumentation, overvågning, rapportering, konfigurationsstyring, systemadministration, afvikling af batch- og jobkørsler, efterlevelse af ITIL-processerne for Systemerne – jf. afsnit 4 og 5 i bilag 2.

F.

Samarbejde med 3.parts leverandører og Kunden, i forbindelse med drift og vedligehold af den samlede it-infrastruktur og Systemerne, bl.a. i forhold til Incident-håndtering, Ændringer/Changes, Service Requests og Servicevinduer. 3. parts leverandørerne er:

— (a) Statens IT for så vidt angår server- og infrastrukturdrift,

— (b) Formpipe A/S for så vidt angår TAP, BTAS og MVJ-TAS,

— (c) Leverandøren af IMK2.0 – pt. Cowi A/S,

— (d) Leverandøren af TUS – pt. CGI A/S.

Endvidere skal Leverandøren i relation til ovennævnte hovedydelser bistå Kunden med:

1) Test, (jf. bilag 8 ”Test”) herunder testplanlægning, testgennemførelse og udarbejdelse af testrapporter;

2) Generel IT-faglig rådgivning for eksempel vedrørende teknologiarkitektur, samt bistand i forbindelse med afvikling af Disaster Recovery-øvelser;

3) Projektledelse, herunder tilrettelæggelse af større udviklingsprojekter (Nyudvikling samt Videreudvikling);

4) Input til vurdering af om Systemerne skal udfases, omlægges eller moderniseres.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 125 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis der er flere ansøgere, der opfylder udvælgelseskriterierne, end det angivne antal, der ønskes prækvalificeret, vil den ordregivende myndighed ved vurderingen af, hvilke ansøgere der er bedst egnede som tilbudsgivere, lægge vægt på nedenstående kriterier:

Ansøgers væsentligste tilsvarende leverancer leveret inden for de seneste 3 år regnet fra datoen for offentliggørelsen af udbudsbekendtgørelsen, idet der lægges vægt på, at leverancen har størst mulig lighed med den udbudte leverance både i omfang og indhold, herunder kompleksitet.

Det vil blandt andet sige, at den dækker de oplistede teknologier så bredt som muligt på de centrale teknologier, demonstrerer erfaring med at arbejde i flerleverandørmiljø og den økonomiske værdi af referencen jf. Udbudsbetingelserne.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Ordregiver stiller krav til løn- og arbejdsvilkår:

Leverandøren skal sikre, at arbejdstagere, som Leverandøren og eventuelle underleverandører beskæftiger i Danmark med henblik på Leverancens udførelse, har løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end de, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område, jf. Beskæftigelsesministeriets cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og ILO-konvention nr. 94.

Leverandøren skal sikre, at ansatte hos leverandører og eventuelle underleverandører orienterer de ansatte om de gældende arbejdsvilkår.

Kontrakten indeholder krav vedrørende medarbejderoverdragelse.

Kontrakten indeholder krav om sociale klausul vedrørende ansættelse af elever.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/09/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 21/09/2018
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet vil være tilgængeligt via ordregivers E-udbudssystem på tidspunktet for offentliggørelse af denne udbudsbekendtgørelse.

Ansøgning om prækvalifikation skal fremsendes via den anførte E-udbudssystem.

Det vil kun være de maks. 5 tilbudsgivere som Landbrugsstyrelsen udvælger til at blive prækvalificerede, som vil kunne afgive tilbud.

I relation til punkt II.1.5) og II.2.6) bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum for kontraktens fulde løbetid.

Der forventes et interval på: 100 000 000-125 000 000 DKK.

Intervallet i skønnet skyldes blandt andet ukendte faktorer i forhold til behovet for ydelser under kontraktens løbetid.

Skønnet er således dels baseret på et historisk forbrug og dels på det forventede behov.

I relation til punkt II.2.7) bemærkes, at den anførte kontraktlængde er fra de i kontraktens anførte bestemmelser om kontraktens ikrafttræden.

Ud over den anførte kontraktlængde vil der i forbindelse med kontraktens ophør være behov for en tidsmæssigt fleksibel udløbsfase med henblik på at sikre en uforstyrret funktion af systemet i forbindelse med evt. genudbud.

I relation til punkt III.1.2) og III.1.3) bemærkes det, at virksomheden kan basere sig på andre enheders formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør) uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem virksomheden og disse andre.

Virksomheden skal i givet fald godtgøre fuldt ud at kunne råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af kontrakten, f.eks. ved at fremlægge en erklæring eller anden dokumentation for disse enheders tilsagn om at stille de nødvendige ressourcer til rådighed i kontraktperioden.

I modsat fald har ordregiver ikke mulighed for at lægge vægt på andre enheders formåen.

I relation til punkt II.2.9) bemærkes, at hver ansøger alene kan indgive 1 ansøgning om prækvalifikation.

Såfremt samme juridiske enhed er del af eller på anden måde deltager i flere ansøgninger, f.eks. selv indgiver egen ansøgning, men samtidig indgår som deltager i et konsortium, der ansøger, skal ansøgerne sikre,at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud.

Ordregiver forbeholder sig ret til at anmode ansøgere om at godtgøre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud, herunder at der ikke følges en praksis, som kan true gennemsigtigheden og fordreje konkurrencen mellem de bydende.

Anmodning om prækvalifikation fremsendes via ordregivers E-udbudssystem.

Ordregiver forbeholder sig muligheden for at anvende fremgangsmåden i § 159, stk. 5 i Udbudsloven (nr.1564 af 15.12.2015), hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

Anmodningen om prækvalifikation kan ikke afgives på anden måde.

Udbudsforretningen gennemføres med forbehold for opnåelse af fornøden bevillingsmæssig hjemmel.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/08/2018