Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Árubeszerzések - 349204-2019

25/07/2019    S142

Magyarország-Békéscsaba: Vas-klorid

2019/S 142-349204

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_56684311
Postai cím: Dobozi út 5.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332 Békés
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakucz Pál
E-mail: bakucz.pal@alfoldviz.hu
Telefon: +36 66523200
Fax: +36 66528850
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.alfoldviz.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000967082019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000967082019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Keret-megállapodás vasvegyület adásvéte tárgyban

Hivatkozási szám: EKR000967082019
II.1.2)Fő CPV-kód
24312122 Vas-klorid
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keret-megállapodás az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú vasvegyület (vas(III)-klorid) adásvétele tárgyban

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 11 340 000.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
24312122 Vas-klorid
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332 Békés
A teljesítés fő helyszíne:

Hódmezővásárhely, Hódtó u. 4. Hrsz. 02041/88 (Szennyvíztisztító telep)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Keret-megállapodás az Alföldvíz Zrt-vel technológiai célú vasvegyület (vas(III)-klorid) adásvétele tárgyban – Hódmezővásárhely szennyvíztisztító telep részére, az alábbiak szerint:

A keretmegállapodás keretében szállítandó:

— Vas(III) klorid MSZ EN 888:2005 szabvány alapján, folyékony: 210 000 kg

Mennyiségben a szerződés teljes futamidejére vonatkoztatva melyből a teljes mennyiség ajánlatkérő műszaki leírásban meghatározott telephelyén kerül átvételre, a műszaki leírásban megadott kiszerelésekben (szállítási egységekben), illetve egyidejű szállítási mennyiségek biztosításával, az ajánlatkérő felmerülő igénye szerint.

A feladat leírása:

1) Ajánlatkérő a vasvegyületek vételezését az alábbi módon kívánja megoldani: ajánlatkérő műszaki leírásban részletezett, az egyes megrendelőkben meghatározott, telephelyén.

2) Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.

Elvárt egyidejű szállítás: 3 000 l – 5 000 l (~4200 kg- ~7000 kg (1,4 kg/dm3 átlagos sűrűséggel számolva))

Kiszerelések (szállítási egységek): tartályautó vagy IBC-tartályok

Szállítási gyakoriság: 1- 2 hét

3) Ajánlatkérő esedékes szállítási igényét következő naptári hétre adja meg a nyertes ajánlattevő számára.

4) A nyertes ajánlattevő sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem jogosult eltéréseket érvényesíteni az egyidejű mennyiségi igény mértékére tekintettel.

5) Ajánlatkérő heti rendszerességgel adja meg a következő heti szállítási igényét, melyet a nyertes ajánlattevő, az általa meghatározott ütemezés szerint, de a megrendelést követő naptári héten köteles a műszaki leírásban, illetve a szerződésben rögzítettek szerint teljesíteni.

6) Az ajánlattevő saját szállító eszközén, saját költségére szállítja a megrendelt mennyiséget az ajánlatkérő telephelyére. A telephelyen az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa biztosított eszközökkel, a nyertes ajánlattévő köteles biztosítani. Ajánlatkérő eltekint a méréstől, amennyiben a kiszállítás olyan edényzetben történik, amelynek névleges térfogata meghatározott, dokumentált, az edényzet szállításkor tele van, és ez a teljes mennyiség az adott teljesítési helyre kerül leszállításra.

A teljesítendő feladatot, a teljesítés feltételeit, elvárt módját a dokumentáció részeként kiadásra kerülő műszaki leírás, illetve keretmegállapodás tervezet tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy előírtak szerinti rendelkezésre állásának biztosítására vonatkozó vállalás (igen/nem) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 95
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 11 340 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 11/10/2019
Befejezés: 30/04/2020
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.5) pont esetében:

Pontszám 1-10-ig;

1.: Ajánlati ár: relatív, fordított arányosítás

2.: Dedikált kapcsolattartó: abszolút, diszkrét hasznossági függvény

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A kizáró okok felsorolása:

1. az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV), és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben fennáll a Kbt. 62.§ (1) bekezdésben foglalt kizáró feltételek valamelyike;

2. az eljárásban nem lehet AT, AV az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró ok fennáll.

Az igazolási módok felsorolása, rövid ismertetése:

Az AT és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Kr II. Fejezet 2-7.§-nak megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) hatálya alá.

Az ajánlatban be kell nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az AK az eljárásban nem írta elő a már ismert AV-k megnevezését.

Az AK által a Kbt. 69. § (4)-(8) alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr III. Fejezet 8. és 10.§-nak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá, továbbá nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt, és ha igen, úgy csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

A Kr III. Fejezet 8-16.§-ban feltüntetett igazolások nem kérhetők, ha az AK a Kbt.69.§(11)-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett Fejezetekben nem említett, a kizáró okok hiányát vagy a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ben megjelölte.

A Kr III. Fejezet 8-16.§-ban említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.

A kizáró okokra vonatkozóan jelen közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban az ajánlat benyújtásakor a Kr II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával, kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Az ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő (Gsz) egyszerű nyilatkozatát, nem kéri az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását. Mivel az AK elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD-ben feltüntetni. (AK ezzel összefüggésben felhívja a figyelmet a Kbt. 62. § (1) i) rendelkezésére)

A Kr IV. Fejezetében említett igazolási módok a Kr V. Fejezetének megfelelőn kiválthatók, ha az érintett Gsz minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.

Kbt. 69.§ (4) szerinti igazolások:

Benyújtandó az AT, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet

P1) benyújtandó az AT Kr 19.§(1)c) szerint nyilatkozata a jelen felhívás feladását megelőzően mérlegfordulónappal lezárt három üzleti évben a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről.

Ha a Gsz a fentiekben előírt iratokkal, adatokkal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a mérleg, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolása során a Kr 19.§(3) szerint járhat el.

Amennyiben az előírt alkalmassági feltételnek AT más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, az előzőek szerint előírt igazolási módon túl, a Kbt. 65. § (7)-(8) szerinti releváns nyilatkozatok és igazolások is benyújtandók az ajánlatban. Továbbá a Gsz köteles az adott - általa igazolandó - alkalmassági feltételnek való megfelelést a fentiekben előírtak szerint igazolni. (Kbt. 67. § (3))

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1) Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az előző legfeljebb három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre visszamenőleg legalább egyben 6 000 000 Ft teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétellel.

Alanyi kör:

III.1.2) P1) pontban meghatározott követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A gazdasági szereplők közül elegendő csak annak nyújtani a vonatkozó igazolást, aki az adott alkalmassági feltételt igazolja.

Az előírt alkalmassági feltételnek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül (Kbt. 65.§ (7)-(8) és (11)).

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlat benyújtásakor a Kr II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett Gsz egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági feltételeknek való megfelelésről, nem kéri az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását. Mivel AK elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD-ben feltüntetni. (AK ezzel összefüggésben felhívja AT figyelmét a Kbt. 62.§(1)i) rendelkezésére)

A Kr IV. Fejezetében említett igazolási módok a Kr V. Fejezetének megfelelőn kiválthatók, ha az érintett Gsz minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.

Ajánlatkérő előírása a Kbt. 69.§(4) szerinti igazolási módra vonatkozóan:

M1) benyújtandó AT nyilatkozata, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolása a jelen felhívás feladásától (VI.5. pont) visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített (lezárt, illetve leigazolt) legjelentősebb szállítások ismertetéséről. Az igazolásnak tartalmaznia kell a jogszabályban előírtakon (a teljesítés ideje (kezdés és befejezés dátuma), a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e) túl az alkalmassági feltételnek való megfeleltetéshez szükséges adatokat is. (Kbt.65.§(1)b), és Kr 21.§(1)a) és 22.§(1)-(2) szerint)

A fent előírt igazolások a Kr 24.§(1) bek-nek megfelelőn az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek, ajánlatkérő a jegyzék szerinti igazolást elfogadja a Kr 21.§(1) bek. szerinti igazolási módok helyett.

Amennyiben AT az előírt alkalmassági feltételnek más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, az ajánlatban csatolandók a Kbt. 65.§(7) szerinti releváns nyilatkozatok és igazolások is benyújtandók az ajánlatban. Továbbá a Gsz köteles az adott - általa igazolandó - alkalmassági feltételnek való megfelelést a fentiekben előírtak szerint igazolni. (Kbt. 67.§(3))

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1.) Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik olyan, jelen felhívás feladásától (VI.5. pont) visszafelé számított három évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően megvalósult, egy vagy több teljesítéssel, amely (amelyek külön-külön) legalább 7 egybefüggő hónap folyamatos vagy rendszeres szállítást tartalmazott/tartalmaztak, és amely(ek)nek ideje alatt volt olyan 7 egybefüggő hónap, ami alatt egyidejűleg teljesített

— Vas(III) klorid (MSZ EN 888:2005 szabvány alapján, folyékony) szállítás mennyisége összesen elérte: 100 000 kg-t.

Alanyi kör:

III.1.3) M1) pontban meghatározott követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6));

III.1.3) M1) Elfogadott, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg, ill. részteljesítéseként már megvalósult Az ajánlattétel időpontjában is hatályos többéves/határozatlan idejű szerződés szerinti korábbi teljesítés is bemutatható, amennyiben az ebből már igazoltan teljesített időtartam eléri a 7 egybefüggő hónapot és az előírt feltételeknek ezen már eltelt időtartamra vonatkozóan megfelel. A feltételnek való megfeleléshez bemutatható az előírtnál nagyobb mennyiségben és/vagy bővebb tartalommal megvalósult szerződés is, ha annak része/részteljesítése volt az igazolni kívánt tartalmú teljesítés is..

Az előírt alkalmassági feltételnek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül (Kbt. 65. § (7), (9) és (11)).

A gazdasági szereplők közül elegendő csak annak nyújtani a vonatkozó igazolást, aki az adott alkalmassági feltételt igazolja.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Késedelmi kötbér; Hibás teljesítési kötbér; Meghiúsulási kötbér

Kifizetés szabályai, vonatkozó jogszabályi rendelkezések:

— Az ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése alapján a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés szerint fizeti meg az ellenértéket,

— Az ellenérték megfizetése a nyertes ajánlattevő általi teljesítést, és ennek az ajánlatkérő által elismerését követően, banki átutalással történik,

— Az ajánlatkérő, az ellenszolgáltatást oly módon teljesíti, hogy a fizetési határidő nem haladhatja meg a számla ajánlatkérőként szerződő fél általi kézhezvételének napját követő 30 napot (Ptk. 6:130.§ (1) bekezdés).

Fizetési ütemezés:

— Az ajánlatkérő előleget nem fizet, előleg számlát nem fogad be,

— A díj számlázása: tételes elszámolással szállításonkénti rendszerességgel.

A finanszírozás részletes szabályait a dokumentáció mellékleteként kiadásra kerülő keretmegállapodás tervezet tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 26/08/2019
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 26/08/2019
Helyi idő: 12:00
Hely:

https://ekr.gov.hu/ [EKR Kormányrendelet 14.§(3)]

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

1. A beszerzés tárgya és jellege vonatkozásában fogalmilag kizárt a rész-ajánlattétel: egynemű vegyületet kell szállítani egy adott teljesítési helyre. A részajánlattétel többletköltségekkel járna.

2. AF IV.2.6): egy 1 hónap = 30 nap, tekintettel a Kbt.81.§ (11)-re.

3. AF II.2.7): „Kezdés”: szerződéskötés tervezett időpontja, mely az eljárás lefolytatásának menetétől függően változhat. Ez azonban nem befolyásolja a „Befejezés”-t.

4. A közbeszerzés nem feltételes (Kbt.53.§(5)). AK az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.

5. AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 74. § (2) szerinti korlátozást.

6. AK a pénzügyi és gazdasági, valamint a műszaki és szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a következő alkalmassági követelmények esetében: III.1.2) P1, III.1.3) M1.

7. AK a Kbt.71.§ (6) alapján nem rendel el újabb hiánypótlást,ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba,és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

8. Kiegészítő tájékoztatás kérhető a Kbt.56.§(1) szerint, melyre válasz a Kbt.56.§(2)-(5) szerint. A kommunikáció az EKR-ben történik. Konzultáció, helyszíni bejárás nem lesz.

9. Nyilatkozatok, igazolások:Az ajánlatnak-elsősorban,de nem kizárólagosan-tartalmaznia kell a Kbt.66.§(2) és (5) – adott esetben – a Kbt.65.§ (7)-(8)-ban,valamint a Kbt. 68.§ (4)-ben foglaltakat.

Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.

Közös ajánlattétel esetén az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös AT-k képviseletében az ajánlatot benyújtó GSz teszi meg.

AK köteles elfogadni, ha AT a Kr 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az igazolás tekintetében megkövetelt információkat. EEKD-ben foglalt információk valóságtartalmáért az AT felel (Kr 17.§ (1)).

AT az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolására a Kbt. 69.§ (11a) szerint is jogosult.

10. AK nem írja elő,így az ajánlatban nem kell megjelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez AT alvállalkozót kíván igénybe venni, és nem kell megadni az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. AK felhívja figyelmet a Kbt. 138.§(1)-(2), (4)-(5)-re.

11. Tájékozódási kötelezettség: AK a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét,amelyektől AT tájékoztatást kaphat a Kbt.73.§(4) szerinti azon követelményekről,amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. AK Kbt.73.§(4)-ben foglaltakra tekintettel nem írja elő külön információk feltüntetésének kötelezettségét az ajánlatban, csak azt ellenőrzi,hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e ellent Kbt.73.§(4) szerinti követelményeknek. (Kbt.73.§(4)-(5))

12. A Kbt.75.§(2)e) nem kerül alkalmazásra.

13. FAKSZT: Ádámné Egri Judit (lajstromszám: 00239)

14. Az ajánlatnak tartalmaznia kell: a szállításra m

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt.148. § szerint.

Folyt VI.3)

15. Az ajánlat érvényességének feltétele az alábbi feltételeknek való megfelelés vállalása.

a) A szállítást csak az a GSZ végezheti, aki alkalmas a 2008/68/EK irányelv (ADR szabályok) szerinti küldeménydarabos szállítási tevékenységre, járművei megfelelnek az irányelv szabályainak.

b) A szállítást csak olyan edényzetben lehet végezni, mely minősítésre került és szintén megfelel a 2008/68/EK irányelv követelményeinek.

c) A Vas(III) klorid MSZ EN 888:2005 szabvány alapján, folyékony.

16. Az eljárás lezárásaként AK a Kbt.105.§(1)a) szerint egy AT-vel fogja megkötni a keretmegállapodást

17. AK az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt-a Kbt.69.§(6)-ban foglaltakra is tekintettel-a Kbt.79.§(2) szerinti összegezésben megjelölte.

18. AK az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja

— Vas(III) klorid (MSZ EN 888:2005 szabvány alapján, folyékony) szállítás mennyisége/értéke elérte: nettó 55 Ft/kg

19. AT-nek, Kbt.65.§(7) szerinti szervezetnek, egyszerű másolatban benyújtandó:

a. hiteles cégaláírási nyilatkozatát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), vagy a 2006. évi V. tv.9.§(3) szerinti ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát;

b. és – adott esetben – dokumentációban előírtak szerinti meghatalmazás.

20. Ajánlatok elvárt tartalmával, benyújtásával, átszámítással, fordítással, igazolási módokkal, az ellenőrzés tűrésével, irányadó idővel kapcsolatos további előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

21. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/

Az EKR működtetését a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi http://nekszt.hu. A rendszer működésével, használatával kapcsolatosan AK kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.

22. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015.évi CXLIII.törvény (felhívásban általánosan Kbt.), valamint a 321/2015.(X. 30.)Korm.rend. (felhívásban általánosan Kr), 424/2017.(XII. 19.)Korm.rend. (felhívásban általánosan EKR Kr), illetve adott esetben a további vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre a Kbt-ben foglalt eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (felhívásban általánosan Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni

23. Jelen felhívás terjedelmi okokból nem tartalmaz minden előírást, ennek megfelelően az abban foglaltak a közbeszerzési dokumentumokkal együttesen értelmezendő.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/07/2019