Služby - 350785-2019

26/07/2019    S143

Luxembursko-Luxemburg: Strážne služby a služby požiarnej bezpečnosti pre budovy Súdneho dvora Európskej únie a Európskej prokuratúry, ako aj hodnotenie kvality týchto služieb a poradenstvo v oblasti ochrany a bezpečnosti

2019/S 143-350785

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Súdny dvor Európskej únie, direction générale de l’administration, direction des bâtiments et de la sécurité
Poštová adresa: Service du courrier officiel
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
Kontaktná osoba: Mme Alexandra de Maleville
E-mail: dbs-ao-19-010@curia.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://curia.europa.eu

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska prokuratúra
Mesto/obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
PSČ: 1000
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: Mme Alexandra de Maleville
E-mail: dbs-ao-19-010@curia.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://curia.europa.eu

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5192
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Strážne služby a služby požiarnej bezpečnosti pre budovy Súdneho dvora Európskej únie a Európskej prokuratúry, ako aj hodnotenie kvality týchto služieb a poradenstvo v oblasti ochrany a bezpečnosti

Referenčné číslo: COJ-PROC-19/010
II.1.2)Hlavný kód CPV
79713000 Strážne služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Strážne služby a služby požiarnej bezpečnosti pre súčasné a budúce budovy Súdneho dvora Európskej únie a Európskej prokuratúry, ako aj hodnotenie kvality týchto služieb a poradenstvo v oblasti ochrany a bezpečnosti.

Obstarávanie zahŕňa:

— časť 1: prevádzkové riadenie bezpečnosti a ochrany,

— časť 2: hodnotenie a monitorovanie výkonnosti a kvality služieb poskytovaných dodávateľom časti 1; poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 38 700 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi: 1
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prideliť zákazky kombináciou týchto častí alebo skupín častí:

Neuplatňuje sa pre toto obstarávanie.

Uchádzači môžu predložiť prihlášku na 1 časť alebo na obidve časti. Zadaná im však môže byť len jedna z častí.

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Strážne služby a služby požiarnej bezpečnosti pre budovy verejného obstarávateľa

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
75251000 Služby požiarnych zborov
79710000 Bezpečnostné služby
79714000 Dozor
79715000 Hliadkové služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Vnútri a v okolí súčasných a budúcich budov Súdneho dvora Európskej únie a Európskej prokuratúry v Luxemburskom veľkovojvodstve.

II.2.4)Opis obstarávania:

Prevádzkové riadenie bezpečnosti a ochrany budov, v ktorých sídli alebo bude sídliť Súdny dvor Európskej únie (SD) a Európska prokuratúra. Poskytovať sa budú rôzne služby, medzi ktoré patrí správa riadiaceho strediska pre bezpečnosť a protipožiarnu ochranu, bezpečnostné stráženie na mieste a mobilné bezpečnostné stráženie, mobilné hliadky, ozbrojená ochrana budov a významných osobností, kontroly vstupu, uvítacie služby, recepčné služby, akreditácia, stráženie stavenísk, videomonitorovanie, bezpečnostné služby vrátane požiarnej bezpečnosti a pohotovostnej lekárskej pomoci, administratívne práce (tlačové prehľady atď.) a školenia.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 37 700 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 60
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Základné trvanie každej rámcovej zmluvy je 24 mesiacov s možnosťou 3 obnovení na základe tichej dohody, zakaždým na 12 mesiacov.

II.2.9)Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Hodnotenie kvality strážnych služieb a služieb požiarnej bezpečnosti poskytovaných dodávateľom časti 1 a poradenstvo v oblasti ochrany a bezpečnosti

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
79417000 Bezpečnostné poradenstvo
79710000 Bezpečnostné služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Vnútri a v okolí súčasných a budúcich budov Súdneho dvora Európskej únie a budov Európskej prokuratúry v Luxemburskom veľkovojvodstve.

II.2.4)Opis obstarávania:

Hodnotenie a monitorovanie výkonnosti a kvality služieb poskytovaných dodávateľom časti 1.

Služby, ktoré sa budú poskytovať, zahŕňajú hodnotenie kvality služieb a poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany, štúdie, vyhľadávania v otvorených zdrojoch [spravodajské informácie z otvorených zdrojov (Open Source Intelligence – OSINT)], špecifické administratívne práce (prehľady o jednotlivých krajinách/komunikácia počas riadenia krízovej situácie atď.).

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 60
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Základné trvanie každej zmluvy je 24 mesiacov s možnosťou 3 obnovení na základe tichej dohody, zakaždým na 12 mesiacov.

II.2.9)Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Pozri oddiel 5.5.1 administratívnych podmienok.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu
Odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne opatrenie:

V prípade časti 1 pozri oddiel 5.5.1 administratívnych podmienok.

III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
V prípade rámcových dohôd – odôvodnenie trvania presahujúceho štyri roky:

— počas obdobia štyroch rokov nie je plne zaručená návratnosť investícií; požiadavka kontinuity strážnych služieb a služieb požiarnej bezpečnosti počas obdobia postupného ukončenia zmluvy; citlivosť zákazky: potreba obmedziť šírenie informácií, ktoré by mohli ovplyvniť bezpečnosť verejného obstarávateľa

IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 29/08/2019
Miestny čas: 17:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
Dátum: 06/12/2019
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Angličtina, Bulharčina, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Lotyština, Litovčina, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Španielčina, Švédčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 06 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: áno
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
VI.3)Doplňujúce informácie:

Toto konanie sa uskutoční v 2 samostatných fázach.

V 1. fáze môžu všetky zainteresované hospodárske subjekty predložiť žiadosť o účasť spolu s administratívnymi informáciami a dokumentmi týkajúcimi sa kritérií vylúčenia a výberu (pozri časť 4 administratívnych podmienok).

V 2. fáze budú všetky hospodárske subjekty, ktoré predložili túto žiadosť, nenachádzajú sa v situácii vylúčenia a spĺňajú kritériá výberu, vyzvané, aby predložili ponuku (pozri časť 4 administratívnych podmienok).

Dokumenty potrebné na predloženie žiadosti o účasť (1. fáza) sú k dispozícii na stiahnutie z webovej stránky pre elektronické obstarávanie

Niektoré dokumenty potrebné na predloženie ponuky (2.fáza) nie sú verejne dostupné na webovej stránke pre elektronické obstarávanie z dôvodu ochrany údajov. Tieto dokumenty budú poskytnuté iba uchádzačom vyzvaným na predloženie ponúk v rámci 2. fázy.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd Európskej únie
Poštová adresa: Rue Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1

Internetová adresa: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/index.html

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Úradný názov: Európsky ombudsman
Poštová adresa: 1, avenue du Président Robert Schuman
Mesto/obec: Strasbourg
PSČ: L-67001
Štát: Francúzsko
Telefón: +33 388172313
Fax: +33 388179062

Internetová adresa: http://www.ombudsman.europa

VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Všetky odvolania musia byť predložené Všeobecnému súdu Európskej únie do 2 mesiacov od vyrozumenia žalobcu, alebo, ak to nie je možné, od dátumu, keď túto skutočnosť zistil.

Sťažnosť predložená európskemu ombudsmanovi nebude mať za následok prerušenie tejto lehoty ani stanovenie novej lehoty na podávanie odvolaní.

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Všeobecný súd Európskej únie
Poštová adresa: Rue Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1

Internetová adresa: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/index.html

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
15/07/2019