Услуги - 353137-2019

26/07/2019    S143

България-София: Услуги на туроператори и на туристически агенции; спомагателни туристически услуги

2019/S 143-353137

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2019/S 131-322198)

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
Национален регистрационен номер: 131304835
Пощенски адрес: ул. „Леге“ № 2—4
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Боряна Минчева
Електронна поща: office@sme.government.bg
Телефон: +359 29407974
Факс: +359 29407932
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.sme.government.bg
Адрес на профила на купувача: https://www.sme.government.bg/?p=44930

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Услуги по осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж, резервации и хотелско настаняване, медицински застраховки, вътрешен транспорт и трансфер при пътувания в страната и чужбина на п

II.1.2)Основен CPV код
63500000 Услуги на туроператори и на туристически агенции; спомагателни туристически услуги
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Основната цел на настоящата процедура е да бъдат избрани изпълнители, притежаващи професионална квалификация и практически опит в доставка на услугата за осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж, медицински застраховки при поискване от възложителя за всеки отделен случай, хотелско настаняване, вътрешен транспорт и трансфер при пътувания в страната и чужбина, на които ИАНМСП да възложи изпълнението на настоящата обществена поръчка при икономически най-изгодни условия и за най-ефективното разходване на средствата при следване на принципите на публичност, прозрачност, осигуряване на свободна и лоялна конкуренция и недопускане на дискриминация при осъществяване на дейности, финансирани със средства от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014—2020 г., както и за осъществяване на служебните пътувания на служители на Агенцията във връзка с изпълнение на нейната дейност.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
23/07/2019
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 131-322198

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
Дата: 12/08/2019
Местно време: 17:30
Да се чете:
Дата: 26/08/2019
Местно време: 17:30
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите
Вместо:
Дата: 13/08/2019
Местно време: 14:00
Да се чете:
Дата: 27/08/2019
Местно време: 14:00
VII.2)Друга допълнителна информация:

Информация за коригиране или добавяне в съответстващата тръжна документация.

За допълнителна информация, моля, направете справка със съответната тръжна документация.