Услуги - 356275-2018

14/08/2018    S155    Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-София: Софтуерни пакети и информационни системи

2018/S 155-356275

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Патентно ведомство на Република България
Национален регистрационен номер: 000695121
Пощенски адрес: бул. „Г. М. Димитров“ № 52 Б
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1040
Държава: България
Лице за контакт: Ирина Николова, Яна Младенова
Електронна поща: inikolova@bpo.bg
Телефон: +359 29701468
Факс: +359 28735258

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.bpo.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=694&Itemid=420

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=694&Itemid=420
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Надграждане и интеграция на информационно-технологичната среда на Патентно ведомство и обновяване и модернизиране на уеб сайта на Патентно ведомство с две обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
48000000 Софтуерни пакети и информационни системи
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Надграждане и интеграция на информационно-технологичната среда на ПВ и обновяване и модернизиране на уеб сайта на Патентно ведомство с две обособени позиции: Обособена позиция № 1 — Надграждане и интеграция на информационно-технологичната среда на Патентно ведомство за постигане на комплексно електронно управление на системата за закрила на индустриалната собственост,развитие на електронните услуги и регистри,предоставяни от ПВ на представителите на бизнеса и останалите заинтересовани страни. Обособена позиция № 2 — Обновяване и модернизиране на уеб сайта на ПВ във връзка с изпълнение на Проект № BG16RFOP002-1.004-0002-C01„Повишаване качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на Р. БЪЛГАРИЯ услуги за бизнеса,свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост“, финансиран от Оперативна програма„Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3 852 695.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Надграждане и интеграция на информационно-технологичната среда на ПВ за постигане на комплексно електронно управление на системата за закрила на индустриалната собственост, развитие на

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
48000000 Софтуерни пакети и информационни системи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Мястото за изпълнение на настоящата обществена поръчка е на територията на Република България, сградата на Патентно ведомство на Република България, гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52 Б.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Надграждане и интеграция на информационно-технологичната среда на Патентно ведомство и обновяване и модернизиране на уеб сайта на Патентно ведомство с две обособени позиции:

Обособена позиция № 1 -— Надграждане и интеграция на информационно-технологичната среда на Патентно ведомство за постигане на комплексно електронно управление на системата за закрила на индустриалната собственост, развитие на електронните услуги и регистри, предоставяни от ПВ на представителите на бизнеса и останалите заинтересовани страни.

Обхватът на поръчката по Обособена позиция № 1 се състои от следните основни дейности:

— Дейност № 1. Аналитични дейности;

— Дейност № 2. Проектиране;

— Дейност № 3. Софтуерна разработка;

— Дейност № 4. Миграция на данни и внедряване;

— Дейност № 5. Гаранционна поддръжка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Техническа оценка / Тежест: 70 %
Цена - Тежест: 30 %
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3 782 695.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 26/09/2020
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

по проект BG16RFOP002-1.004-0002-C01-по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обновяване и модернизиране на уеб сайта на Патентно ведомство

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
48000000 Софтуерни пакети и информационни системи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Мястото за изпълнение на настоящата обществена поръчка е на територията на Република България, сградата на Патентно ведомство на Република България, гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52 Б.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Надграждане и интеграция на информационно-технологичната среда на Патентно ведомство и обновяване и модернизиране на уеб сайта на Патентно ведомство с две обособени позиции:

Обособена позиция № 2 — Обновяване и модернизиране на уеб сайта на Патентно ведомство, във връзка с изпълнение на Проект № BG16RFOP002-1.004-0002-C01 „Повишаване качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на Република БЪЛГАРИЯ услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Обхватът на поръчката по Обособена позиция № 2 се състои от следните основни дейности

— Дейност № 1: Анализ на наличната структура и съдържание на информацията в сегашния уеб сайт на ведомството, използваната технологична платформа и процесите по поддържане на информацията в сайта;

— Дейност № 2: Проектиране;

— Дейност № 3: Технологична реализация;

— Дейност № 4: Миграция на данни, тестване и внедряване.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Техническа оценка / Тежест: 70 %
Цена - Тежест: 30 %
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 70 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 26/09/2020
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

ДБФП № BG16RFOP002-1.004-0002-C01 - финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя критерии за подбор относно: професионалната годност на участниците в процедурата.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят поставя следния критерий за подбор относно икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата:

Изисквания по Обособена позиция № 1:

Участниците по Обособена позиция № 1 следва да имат реализиран минимален общ оборот (нетни приходи от продажби) за последните 3 приключили финансови години (2015, 2016 и 2017г.) в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер на 7 000 000,00 (седем милиона) BGN;

За съответствие с изискванията за финансовото и икономическото състояние на участниците: участникът попълва раздел Б: икономическо и финансово състояние в Част IV: Критерии за подбор от електронния Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Преди сключване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, представя заверено копие на годишен финансов отчет за всяка от последните 3 приключили финансови години или негова съставна част, когато публикуването им се изисква или справка за общия оборот. В случаите, когато съответните документи са публикувани в Търговски регистър на Агенция по вписванията, представянето на документите не се изисква.

Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ.

Изисквания по Обособена позиция № 2:

Участниците по Обособена позиция № 2 следва да имат реализиран минимален общ оборот (нетни приходи от продажби) за последните 3 приключили финансови години (2015, 2016 и 2017) в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер на: 120 000,00 (сто и двадесет хиляди) BGN

За съответствие с изискванията за финансовото и икономическото състояние на участниците: участникът попълва раздел Б: икономическо и финансово състояние в Част IV: Критерии за подбор от електронния Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Преди сключване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, представя заверено копие на годишен финансов отчет за всяка от последните 3 приключили финансови години или негова съставна част, когато публикуването им се изисква или справка за общия оборот. В случаите, когато съответните документи са публикувани в Търговски регистър на Агенция по вписванията, представянето на документите не се изисква.

Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Критерий за подбор относно техническите способности на участниците в процедурата:Изисквания по Обособена позиция № 1-Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, минимум 3 (три) дейности, с предмет и обем, идентичен или сходен с този на предмета на обособената позиция.

„Дейност, с предмет, сходен с този на предмета на обособената позиция“ по смисъла на Обособена позиция № 1 е „Анализ, проектиране, разработване и внедряване на софтуерна платформа, разработка на електронни административни услуги и дигитализиране на хартиен масив“. Възложителят ще приема за валидни дейности с предмет, идентичен или сходен с този на предмета на настоящата обособена позиция, независимо от това дали същите са изпълнени от участника в рамките на един или повече договори/проекти.За доказване на техническите способности преди сключване на договора за обществена поръчка участникът, избран за изпълнител, следва да представи списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга;

Изисквания по Обособена позиция № 2:Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, минимум 3 (три) дейности, с предмет и обем, идентичен или сходен с този на предмета на обособената позиция. „Дейност, с предмет и обем, сходен с този на предмета на обособената позиция“ по смисъла на Обособена позиция № 2 е „Анализ, проектиране и разработка на уеб-базирана софтуерна система“. Възложителят ще приема за валидни дейности с предмет, идентичен или сходен с този на предмета на настоящата обособена позиция, независимо от това дали същите са изпълнени от участника в рамките на един или повече договори/проекти.За доказване на техническите способности преди сключване на договора за обществена поръчка участникът, избран за изпълнител, следва да представи списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга;

Важно!!! Когато участникът участва за повече от една обособена позиция, следва да отговаря на критериите за подбор, поставени за всяка една от тях.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Критерий за подбор относно професионалните способности на участниците в процедурата: Участникът следва да разполага с екип от експерти, с определена професионална компетентност, съответстваща на спецификата на обществената поръчка по съответната обособена позиция за която подава оферта, пряко ангажирани за изпълнението на съответните дейности от обхвата й, в минимален състав, както следва: За Обособена позиция № 1: Ръководител на екипа - 1 брой;Ключов експерт „Бизнес аналитик“ — 1 брой; Ключов експерт „Юрист“ - 1 брой;Ключов експерт „Ръководител на софтуерна разработка“ - 1 брой;Ключов експерт „Бази данни“ - 1 брой;Ключов експерт „Специалист по качеството“ — 1 бр. Ключов експерт „Програмист“ - 3 бр. Ключов експерт „Системен администратор“ — 1 бр. Ключов експерт„Ръководител архивна обработка“- 1 бр.

Участникът трябва да осигури минимум 5 експерта „Архивисти“ и/или „Оператори“ за подготовка, сканиране и индексиране на документи, с опит в обработка, сканиране и индексиране на документи. Изискванията за образование, професионален и специфичен опит са изчерпателно посочени в Раздел IV. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР от Документацията. За доказване на техническите и професионални способности преди сключване на договора за обществена поръчка, участникът, определен за изпълнител, следва да представи актуален списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата съгласно чл. 64, ал.1, т.6 от ЗОП. В списъка на персонала, който ще изпълнява поръчката и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението участникът, определен за изпълнител, следва да посочи подробна информация за професионалната компетентност на лицата, включително образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение), Професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател),професионален опит в съответната област (месторабота, работодател/възложител период, длъжност, основни функции, начален и краен срок на изпълнение).

За Обособена позиция № 2: Ръководител на екипа - 1 брой;Ключов експерт „Бизнес аналитик“ — 1 брой;Ключов експерт „Ръководител на софтуерна разработка“ - 1 брой;Ключов експерт „Ръководител по качеството“ — 1 бр. Ключов експерт„Програмист“ - 2 бр. Изискванията за образование, професионален и специфичен опит са изчерпателно посочени в Раздел IV. Критерии за подбор от документацията. За доказване на техническите и професионални способности преди сключване на договора за обществена поръчка, участникът, определен за изпълнител, следва да представи актуален списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата съгласно чл. 64 ал.1 т.6 от ЗОП. В списъка на персонала, който ще изпълнява поръчката и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението участникът, определен за изпълнител, следва да посочи подробна информация за професионалната компетентност на лицата, включително образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение), Професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател),професионален опит в съответната област (месторабота, работодател/възложител период, длъжност, основни функции, начален и краен срок на изпълнение).Забележка по отношение и на двете обособени позиции: Едно лице не може да бъде предложено за повече от една експертна позиция.

Участниците трябва да прилагат Системи за управление на качеството:

Изисквания по Обособена позиция № 1:Участниците трябва да имат внедрена система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001 или еквивалентен, чийто обхват включва анализ, проектиране, разработване и внедряване на информационни системи и електронни административни услуги;Продължава в Раздел VI.3. -Доп.информ.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Допускат се участници, за които не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП и отговарят на всички предварително обявени от възложителя условия и на изискванията на чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС.

Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника,определен за изпълнител на обществената поръчка по отделната обособена позиция, при подписване на договора за нейното изпълнение, в размер на 3 % (три на сто) от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение се представя под формата на:банкова гаранция в оригинал,или парична сума (платежно нареждане в копие),или застраховка (оригинал на полица),която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.Ако гаранцията за изпълнение на договора се представя под формата на парична сума,тя се превежда по сметката на ПВ: IBAN BG81 BNBG 9661 3300 1709 01, BIC — BNBGBGSD, Обслужваща банка: БНБ, Централно управление.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 14/09/2018
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 17/09/2018
Местно време: 14:00
Място:

Гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ № 52 Б — етаж 1 — Приемна

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти за участие се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Продъл. от Раздел III.1.3. Участниците следва да имат внедрена система за управление на сигурността на информацията по стандарт ISO/IEC 27001 или еквивалентен, чийто обхват включва анализ, проектиране, разработване и внедряване на информационни системи и електронни административни услуги. Участниците следва да прилагат система за управление на услугите по стандарт ISO/IEC 20000 или еквивалентен, чийто обхват включва внедряване и поддръжка на информационни системи.

За доказване на изискванията за технически способности преди сключване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, следва да представи:Заверено копие от валиден сертификат ISO 9001 или еквивалент;Заверено копие от валиден сертификат ISO 27001 или еквивалент;Заверено копие от валиден сертификат ISO 20000 или еквивалент;

Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Изискания по Обособена позиция № 2- Участниците трябва да прилагат система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001 или еквивалентен с обхват в областта на разработване на софтуер.

Участниците следва да прилагат система за управление на сигурността на информацията по стандарт ISO/IEC 27001 или еквивалентен с обхват в областта на разработване на софтуер.Участниците следва да прилагат система за управление на услугите по стандарт ISO/IEC 20000 или еквивалентен с обхват в областта на разработване на софтуер.

За доказване на изискванията за технически способности преди сключване на договора за обществена поръчка участникът,определен за изпълнител, следва да представи: Заверено копие от валиден сертификат ISO 9001 или еквивалент; Заверено копие от валиден сертификат ISO 27001 или еквивалент; Заверено копие от валиден сертификат ISO 20000 или еквивалент;

Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197 от ЗОП, а именно: жалба може да се подава в 10 дневен срок от изтичане на срок по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
10/08/2018