Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Tjenesteydelser - 360858-2017

14/09/2017    S176

Danmark-København: Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning samt beslægtede tjenesteydelser

2017/S 176-360858

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Den danske stat, v/Moderniseringsstyrelsen
Postadresse: Landgreven 4, Postboks 2193
By: København K
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 1017
Land: Danmark
E-mail: StatsligtManagementudbud@modst.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/asp5/qualify/oes_1402_20161222.nsf
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale vedrørende indkøb af managementydelser til brug for effektiviseringsopgaver.

Sagsnr.: 2017—8300—0415
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79400000 Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning samt beslægtede tjenesteydelser
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Moderniseringsstyrelsen udbyder på vegne af staten en rammeaftale for konsulentbistand til brug for effektivisering af ressourceanvendelsen. Udbuddet er nærmere beskrevet i punkt II.2.4) og i udbudsmaterialet. Rammeaftalen indebærer, at statslige institutioner i henhold til cirkulære om indkøb i staten vil blive forpligtet til at købe de af rammeaftalen omfattede ydelser hos de på rammeaftalen valgte konsulenthuse. Såfremt en kunde inden udsendelse af udbudsbekendtgørelsen vedrørende nærværende rammeaftale har indgået en rammeaftale, der helt eller delvist omfatter ydelser, der er omfattet af nærværende rammeaftale, har kunden — i kundens rammeaftales løbetid — ret men ikke pligt

til at anvende nærværende rammeaftale for så vidt angår de ydelser, der måtte være omfattet af begge rammeaftaler. Kunden har ret — men ikke pligt — til at købe tjenesteydelser efter denne rammeaftale, når opgavens samlede værdi er under tærskelværdien for EU-udbud.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79300000 Markedsundersøgelser og økonomiske konsekvensanalyser, rundspørger og statistikker
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Danmark.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen vedrører konsulentbistand til brug for effektivisering af ressourceanvendelsen. Overordnet er der tale om fire ydelseskategorier: 1) Analyser til brug for effektivisering af ressourceanvendelsen, 2) Effektivisering af ressourceanvendelsen gennem it/automatisering, 3) Opstilling af strategier og koncepter med henblik på at effektivisere ressourceanvendelsen og 4) Implementering og understøttelse af ydelserne i kategori 1-3. Ydelserne er nærmere beskrevet i bilag 1, punkt 1.2. Ydelserne skal leveres til statens institutioner. Derfor er det nødvendigt, at tilbudsgiverne er i stand til at agere i et politisk miljø samt i et miljø, hvor der oftest er mange interessenter. Indkøbene sker ved genåbning af konkurrencen (miniudbud). Der henvises i øvrigt til udbudsbekendtgørelsen 2017/S 080-154366.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne / Vægtning: 65
Pris - Vægtning: 35
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 080-154366
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse
Den ordregivende myndighed vil ikke tildele yderligere kontrakter på baggrund af forhåndsmeddelelsen ovenfor

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Ved gennemgangen af de indkomne tilbud er Moderniseringsstyrelsen blevet opmærksom på, at der i forbindelse med spørgsmål/svar er blevet besvaret spørgsmål, der har medført tvivl om, hvordan evalueringen af de indkomne tilbud vil foregå. Det er Moderniseringsstyrelsens vurdering, at besvarelserne har medført, at den krævede gennemsigtighed i udbudsprocessen er blevet tilsidesat.

På den baggrund har Moderniseringsstyrelsen besluttet at annullere det igangværende udbud af rammeaftale om levering af konsulentbistand til brug for effektivisering af ressourceanvendelsen (Managementkonsulentaftalen).

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller lovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/09/2017