Tjenesteydelser - 375065-2019

08/08/2019    S152

Danmark-København: E-læringstjenester

2019/S 152-375065

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
CVR-nummer: 17472437
Postadresse: H.C. Hansens Gade 4
By: København S
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Sisse Thorsbjerg
E-mail: sth@ski.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ski.dk
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/19c5224d-e72e-46b3-b27c-f98f23fdc8f0/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/19c5224d-e72e-46b3-b27c-f98f23fdc8f0/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/19c5224d-e72e-46b3-b27c-f98f23fdc8f0/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Indkøbscentral

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Digitale Læremidler

Sagsnr.: 02.40
II.1.2)Hoved-CPV-kode
80420000 E-læringstjenester
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

SKI udbyder et dynamisk indkøbssystem for didaktiserede digitale læremidler til grundskolen (02.40 Digitale læremidler). SKI og SKI’s abonnenter, (anført i Bilag I kundelisten), kan benytte det dynamisk indkøbssystem frivilligt, og har således en ret til - men ikke en pligt til - at anvende systemet. Det dynamiske indkøbssystem forventes i dets løbetid (10 år) at omsætte mellem 400 000 000 DKK - 500 000 000 DKK.

Det dynamisk indkøbssystem indeholder kun én indkøbskategori som omfatter anskaffelse af ”didaktiserede digitale læremidler til grundskolen”.

Systemet udbydes efter light-regimet, jf. udbudslovens afsnit 3 § § 186-189, da systemets ydelser vurderes omfattet af CPV-kode 80420000 ”E-læringstjenester”.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 500 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
80100000 Undervisning i grundskolen
80521000 Uddannelsesprogrammer
48000000 Programpakker og informationssystemer
48190000 Programpakke til undervisningsformål
80420000 E-læringstjenester
80000000 Uddannelse og undervisning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Det dynamisk indkøbssystem indeholder kun én indkøbskategori som omfatter anskaffelse af ”didaktiserede digitale læremidler til grundskolen”.

Under indkøbskategorien ”Didaktiserede digitale læremidler til grundskolen” kan der indkøbes ydelser og produkter til alle Digitale læremidler, som er didaktiserede.

Ved grundskolen menes undervisningstrinene bestående af den et-årige børnehaveklasse (også kaldet 0. klasse), den ni-årige grundskole fra 1.-9. klasse samt den ét-årige 10. klasse, i den offentlige folkeskole, på en friskole eller ved en efterskole mv. Systemets genstand er nærmere beskrevet i bilag IV Systemets genstand.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 500 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

SKI forbeholder sig retten til at forlænge systemets varighed via en bekendtgørelse herom jf. udbudslovens § 107.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 100
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Der er ingen begrænsning på antallet af ansøgere, der kan optages i systemet.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Systemet indeholder ingen krav til egnethed i forbindelse med ansøgernes anmodningen om optagelse i systemet. Til gengæld skal tilbudsgivere forvente, at skulle fremsende et prøveabonnement (vareprøve) til ordregiver i forbindelse med tilbudsafgivelsen.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

En sammenslutning af økonomiske aktører (fx et konsortium) skal påtage sig at hæfte solidarisk, og der skal udpeges en fælles befuldmægtiget, der er ansvarlig for kontakten til SKI.

Der gøres opmærksom på aftalevilkårenes bilag III, der indeholder SKI's CSR krav, vil være gældende i hele systemets løbetid.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet omfatter oprettelse af et dynamisk indkøbssystem
Det dynamiske indkøbssystem kan blive anvendt af yderligere indkøbere
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/09/2019
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Ansøger må ikke være omfattet af nogen af de udelukkelsesgrunde, som angivet i udbudslovens § § 135, 136 og § 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 5.

Ad I.3): Der er mulighed for at stille spørgsmål til udbuddet via SKI's udbudssystem Ethics.

Ad II.1.5) og II.2.6): Fsva. det anførte beløb bemærkes, at der er tale om et skønnet forbrug over 10 år opgjort på baggrund af data for historisk omsætning på området. Leverandørerne vil ikke kunne støtte ret på disse tal, men bærer fuldt ud den kommercielle risiko i såvel opadgående som nedadgående retning.

Ad II.2.7): SKI forbeholder sig retten til at forlænge systemets varighed via en bekendtgørelse herom jf. udbudslovens § 107.

Ad II.2.9): Antal ansøgere er angivet som 100. Tallet er ikke udtryk for en begrænsning på 100, men der skal angives et talformat i bekendtgørelsen. I et dynamisk indkøbssystem er der ikke en begrænsning på antallet af økonomiske aktører, der kan optages i systemet.

Ad III.2.2): En sammenslutning af økonomiske aktører (fx et konsortium) skal afgive ansøgning under iagttagelse af konkurrencereglerne, herunder i relation til forbuddet om karteldannelse.

Ordregiver forbeholder sig muligheden for at anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis ansøgningen ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

Systemet udbydes efter light-regimet, men følger de almindelige regler fra udbudsloven afsnit 2, dog med den undtagelse, at der i materialet ikke er krav til indsendelse af et ESPD eller fremsendelse af den efterfølgende endelige dokumentation. Ansøger skal i forbindelse med afgivelse af ansøgning i stedet udfylde en "Erklæring vedrørende udelukkelsesgrunde" i Ethics jf. udbudsbetingelsernes punkt 6.2 og 6.3.

Udbudssystemet Ethics:

Adgangen til Ethics sker via links angivet i pkt. I.3), eller via www.ski.dk Her findes i bunden af siden overskriften ”For leverandører” et link til Ethics. I udbudsoversigten klikkes på ikonet til venstre for det udbud/udbudssystem, der ønskes adgang til. På denne side klikkes på det røde ikon ud for den pågældende rammeaftale. Har man allerede en brugerprofil, skal man tilmelde sig ved at klikke på ”Tilmeld eksisterende bruger”. Eksisterende brugere får ikke tilsendt en ny signatur, men skal anvende den signatur, som brugeren tidligere har modtaget fra Ethics. Såfremt signaturen er bortkommet, kan denne fornyes via brugerprofilen, som findes i øverste højre hjørne efter login. Har man ikke en bruger, sker tilmelding ved at klikke på ”Opret og tilmeld ny bruger”. Herefter får man en mail indeholdende et link. Ved at følge linket, aktiveres man som bruger, og vil automatisk blive tilmeldt. Er den oprettede bruger underskriftsberettiget, vil man, efter succesfuld aktivering, få tilsendt en signatur, som skal anvendes til signering (Vær opmærksom på, at mails indeholdende link og signatur kan ende i ens spamfilter). Såfremt ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører (fx et konsortium), skal den befuldmægtigede virksomhed i sammenslutningen udfylde og sende ansøgning og de til ansøgningen hørende dokumenter på vegne af sammenslutningen. Der kan stilles spørgsmål til udbuddet via SKI's udbudssystem Ethics, jf. linket i punkt I.3). SKI henleder opmærksomheden på, at servertiden i Ethics, der vises online, er den gældende tidsangivelse for rettidig modtaget tilbud. Når ansøger uploader ansøgningen og signerer følgebrevet, registreres denne tid på alle de uploadede dokumenter. Det ikke er muligt at uploade dokumenter i Ethics efter ansøgningsfristens udløb iht. til servertiden i Ethics.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation, jf. § 7, stk. 1 Lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 492 af 12.5.2010 med senere ændringer).

Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal være indgivet til Klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen, jf. § 7, stk. 2, nr. 2 Lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 492 af 12.5.2010 med senere ændringer).

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4.

Klageren skal angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på:

https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/08/2019