Roboty budowlane - 382234-2017

29/09/2017    S187

Polska-Jarocin: Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków

2017/S 187-382234

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 163-335417)

Podstawa prawna:

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie
Adres pocztowy: Cielcza, ul. Gajówka 1
Miejscowość: Jarocin
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Kod pocztowy: 63-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Olszak
E-mail: tomasz.olszak@pwikjarocin.pl
Tel.: +48 627473487
Faks: +48 627473480
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pwikjarocin.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Cielczy k/Jarocina – zaprojektowanie, wykonanie i utrzymanie.

Numer referencyjny: POIS/P/4/2017
II.1.2)Główny kod CPV
45252100 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Cielczy k/Jarocina – zaprojektowanie, wykonanie i utrzymanie.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/09/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 163-335417

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Zamiast:
Powinno być:

Opis przedmiotu zamówienia został zmodyfikowany – szczegóły na stronie internetowej Zamawiającego.

Numer sekcji: II.2.5
Zamiast:
Powinno być:

Opis kryterium oceny ofert „Parametry jakościowe i funkcjonalne zastosowanych rozwiązań technologicznych” został zmodyfikowany – szczegóły na stronie internetowej Zamawiającego.

Numer sekcji: II.2.7
Zamiast:
Powinno być:

Terminy wykonania wybranych elementów przedmiotu zamówienia zostały zmodyfikowane – szczegóły na stronie internetowej Zamawiającego.

Numer sekcji: II.2.14
Zamiast:
Powinno być:

Terminy wykonania wybranych elementów przedmiotu zamówienia zostały zmodyfikowane – szczegóły na stronie internetowej Zamawiającego.

Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 17/10/2017
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 27/10/2017
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 27/10/2017
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 27/10/2017
Czas lokalny: 11:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Wybrane zapisy wzoru umowy zostały również zmodyfikowane – szczegóły na stronie internetowej Zamawiającego.