Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Roboty budowlane - 382234-2017

29/09/2017    S187

Polska-Jarocin: Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków

2017/S 187-382234

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 163-335417)

Podstawa prawna:

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie
Adres pocztowy: Cielcza, ul. Gajówka 1
Miejscowość: Jarocin
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Kod pocztowy: 63-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Olszak
E-mail: tomasz.olszak@pwikjarocin.pl
Tel.: +48 627473487
Faks: +48 627473480
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pwikjarocin.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Cielczy k/Jarocina – zaprojektowanie, wykonanie i utrzymanie.

Numer referencyjny: POIS/P/4/2017
II.1.2)Główny kod CPV
45252100 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Cielczy k/Jarocina – zaprojektowanie, wykonanie i utrzymanie.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/09/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 163-335417

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Zamiast:
Powinno być:

Opis przedmiotu zamówienia został zmodyfikowany – szczegóły na stronie internetowej Zamawiającego.

Numer sekcji: II.2.5
Zamiast:
Powinno być:

Opis kryterium oceny ofert „Parametry jakościowe i funkcjonalne zastosowanych rozwiązań technologicznych” został zmodyfikowany – szczegóły na stronie internetowej Zamawiającego.

Numer sekcji: II.2.7
Zamiast:
Powinno być:

Terminy wykonania wybranych elementów przedmiotu zamówienia zostały zmodyfikowane – szczegóły na stronie internetowej Zamawiającego.

Numer sekcji: II.2.14
Zamiast:
Powinno być:

Terminy wykonania wybranych elementów przedmiotu zamówienia zostały zmodyfikowane – szczegóły na stronie internetowej Zamawiającego.

Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 17/10/2017
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 27/10/2017
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 27/10/2017
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 27/10/2017
Czas lokalny: 11:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Wybrane zapisy wzoru umowy zostały również zmodyfikowane – szczegóły na stronie internetowej Zamawiającego.