Usługi - 388178-2019

16/08/2019    S157

Polska-Rzeszów: Usługi bazy danych

2019/S 157-388178

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Podkarpackie — Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie
Adres pocztowy: ul. Lubelska 4
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Kod pocztowy: 35-241
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Janiga, Wojciech Rejman
E-mail: wodgik@wodgik.rzeszow.pl
Tel.: +48 177433293/+48 177433096

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.wodgik.rzeszow.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.wodgik.rzeszow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa podkarpackiego cz. II

Numer referencyjny: DZ.261.02.01.2019
II.1.2)Główny kod CPV
72320000 Usługi bazy danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na aktualizacji zbiorów danych bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych powiatów.

Przedmiotem zamówienia jest:

a) weryfikacja oraz uporządkowanie atrybutów i wpisów zawartych w bazie BDOT10k;

b) weryfikacja danych BDOT10k na podstawie wyników analiz przestrzennych przekazanych przez Zamawiającego;

c) aktualizacja i weryfikacja BDOT10k w oparciu o dostępne materiały źródłowe oraz wywiad terenowy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72310000 Usługi przetwarzania danych
72314000 Usługi gromadzenia oraz scalania danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Woj. podkarpackie

Powiaty: jasielski, ropczycko-sędziszowski, strzyżowski, dębicki, mielecki, m. Tarnobrzeg, rzeszowski, stalowowolski, m. Rzeszów.

Opcja: kolbuszowski, tarnobrzeski, niżański, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia/umowy jest usługa polegająca na Aktualizacji Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa podkarpackiego cz. II”.

Uwaga: Użyta numeracja odnosi się do rozdziałów Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (SOPZ) — tom III SIWZ.

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać następujące prace:

1. Zweryfikować, ujednolicić i uporządkować wartości atrybutów i wpisy zawarte w bazie BDOT10k zgodnie z zasadami opisanymi w załączniku nr 3 do niniejszego SOPZ.

2. Zweryfikować i poprawić dane BDOT10k na podstawie wyników analiz przestrzennych, o których mowa w rozdz. III pkt 16, zgodnie z zasadami opisanymi w załączniku nr 3 do niniejszego SOPZ.

3. Zaktualizować BDOT10k w oparciu o dostępne materiały źródłowe, o których mowa w rozdz. III pkt 3—17, a w przypadku gdy aktualizacja obiektów nie jest możliwa w oparciu o te materiały, niezbędne dane należy pozyskać z wywiadu terenowego, o którym mowa w rozdz. III pkt 18. Wszystkie aktualizowane klasy obiektów należy uzgodnić z powiązanymi przestrzennie i geometrycznie pozostałymi klasami obiektów tak, aby BDOT10k stanowiła spójny i topologiczny zbiór danych przestrzennych. Na granicy między powiatami wszystkie obiekty muszą być zgodne atrybutowo i geometrycznie – należy uzgodnić wszystkie styki między zbiorami danych BDOT10k.

4. Na podstawie PRG oraz właściwych rozporządzeń Rady Ministrów, o których mowa w rozdz. III pkt 5, zaktualizować zasięg zbiorów danych BDOT10k wraz ze wszystkimi granicami jednostek podziału administracyjnego i miejscowości. Uzgodnić atrybuty i geometrię wszystkich obiektów gromadzonych w BDOT10k zgodnie z nowym przebiegiem granic jednostek podziału terytorialnego.

5. We wszystkich klasach BDOT10k posiadających referencję do bazy PRNG należy zaktualizować wartości atrybutu [PRNG].

6. Wykonać kontrolę opracowania (kontrole atrybutowe, geometryczne, topologiczne i przestrzenne) oraz sporządzić opis zasadniczych procesów i wszystkich czynności kontrolnych w sprawozdaniu technicznym.

7. Wykonać kontrolę automatyczną każdego zaktualizowanego zbioru danych za pomocą webowej aplikacji kontrolnej (WAK), dostępnej na stronie https://kszbdot.geoportal.gov.pl/WAK/. Raport z kontroli należy załączyć do sprawozdania.

8. Zapisać oraz skompletować dane źródłowe, pośrednie i finalne zgodnie z SOPZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) określony został w tomie III SIWZ.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w 3 etapach.

Etap I

W ramach etapu I zamówienia podstawowego należy wykonać prace określone SOPZ dla 3 powiatów (jasielski, ropczycko-sędziszowski, strzyżowski).

Etap II

W ramach etapu II zamówienia podstawowego należy wykonać prace określone SOPZ dla 3 powiatów (dębicki, mielecki, m. Tarnobrzeg) i w ramach zamówienia objętego prawem opcji w liczbie nie większej niż 2 powiaty (kolbuszowski, tarnobrzeski).

Etap III

W ramach etapu III zamówienia podstawowego należy wykonać prace określone SOPZ dla 3 powiatów (rzeszowski, stalowowolski, m. Rzeszów) i w ramach zamówienia objętego prawem opcji dla nie więcej niż 1 powiatu (niżański).

W ramach zamówienia podstawowego należy wykonać prace dla 9 powiatów.

W ramach zamówienia objętego prawem opcji należy wykonać prace dla nie więcej niż 3 powiatów

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji jakości oraz rękojmi za wady i usterki / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób realizujących zamówienie / Waga: 30
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 279 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje zastosowanie prawa opcji.

Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy.

W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest przekazanie Wykonawcy oświadczenia woli Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji, tj. o żądaniu wykonania zamówienia kwalifikowanego przez Zamawiającego jako prawo opcji.

W ramach zamówienia objętego prawem opcji należy wykonać prace określone w SOPZ dla nie więcej niż 3 powiatów.

Etap II kolbuszowski (1806), tarnobrzeski (1820).

Etap III niżański (1812).

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr II „Cyfrowe Podkarpackie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 (RPPK.02.01.00-18-0037/16) -Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP), budżetu państwa i budżetu województwa podkarpackiego.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium — przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium zgodne z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia — SIWZ.

Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów i sposobu oceny znajduje się w SIWZ.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia podstawowego, rozumianego jako minimalny poziom zamówienia, oraz udzielenie zamówienia w ramach opcji.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Uwaga:

Wykonawcą prac geodezyjnych lub prac kartograficznych może być przedsiębiorca, jednostka organizacyjna, a także osoba legitymująca się uprawnieniami zawodowymi w dziedzinie geodezji i kartografii w przypadku wykonywania przez tę osobę funkcji biegłego sądowego, mierniczego górniczego lub asystenta mierniczego górniczego.

W przypadku, gdy Wykonawcą prac geodezyjnych lub prac kartograficznych podlegających obowiązkowi zgłoszenia organowi Służby Geodezyjnej i Kartograficznej jest przedsiębiorca lub jednostka organizacyjna, a poszczególne czynności składające się na te prace nie są realizowane w całości samodzielnie przez osobę legitymującą się odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi, przedsiębiorca lub kierownik jednostki organizacyjnej ustanawia legitymującego się odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi kierownika prac geodezyjnych lub kierownika prac kartograficznych. (art. 11 ustawy z dnia 17.5.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 200 000.00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:

— w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał należycie w ramach jednego lub więcej zleceń, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17.11.2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 279, poz. 1642), co najmniej 30 arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000, opracowanych na podstawie BDOT10k.

Zamawiający pod pojęciem „wykonał należycie” rozumie prace przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, których jakość wykonania została potwierdzona pozytywnym protokołem odbioru.

Ocena wykazania spełnienia warunku nastąpi na podstawie oświadczeń złożonych w formie JEDZ oraz na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu oferty i w innych oświadczeniach Wykonawcy.

— dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia osobami zdolnymi do jego wykonania, tj. posiadającymi kwalifikacje niezbędne do realizacji zamówienia, w tym co najmniej:

a) 4 osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe niezbędne do realizacji zamówienia, tj. posiadającymi uprawnienia zawodowe z zakresu „redakcja map” zgodnie z art. 43 pkt 6 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, z których jedna będzie pełnić funkcję kierownika w rozumieniu art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;

b) 2 osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe niezbędne do realizacji zamówienia, tj. posiadającymi uprawnienia zawodowe z zakresu „fotogrametria i teledetekcja” zgodnie z art. 43 pkt 7 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Zamawiający żąda, aby wyżej wymienione osoby posiadały doświadczenie w wykonywaniu co najmniej jednej usługi polegającej na opracowaniu i redakcji standardowego opracowania kartograficznego – mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie BDOT10k.

Zamawiający dopuszcza wykazanie przez Wykonawcę jednej (tej samej) osoby posiadającej uprawnienia z zakresu „redakcji map” jak i z zakresu „fotogrametria i teledetekcja”, posiadającej doświadczenie w wykonaniu co najmniej jednej usługi polegającej na opracowaniu i redakcji standardowego opracowania kartograficznego — mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie BDOT10k, dwukrotnie tzn. raz jako spełniającej wymagania pkt 7.2.2.2. a) i drugi raz jako spełniającej wymagania pkt 7.2.2.2. b)

Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, na okres realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę na pełen etat, co najmniej osoby która będzie pełnić funkcję kierownika w rozumieniu art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Jednocześnie na podstawie art. 36 ust. 2 pkt 8a) lit. a i b ustawy Pzp Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania:

a) oświadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę;

b) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika;

c) innych dokumentów

— zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.

Szczegółowe rozwiązania dotyczące uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań znajdują się w § 5 Istotnych dla stron postanowień umowy (tom II SIWZ).

Ocena wykazania spełnienia warunku nastąpi na podstawie oświadczeń złożonych w formie JEDZ oraz na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu oferty i w innych oświadczeniach Wykonawcy.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie w jednej lub kilku następujących formach (do wyboru):

— pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy,PKO Bank Polski S.A., nr: 76 1020 4391 0000 6702 0159 2534,

— poręczeniach bankowych,

— poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,

— gwarancjach bankowych,

— gwarancjach ubezpieczeniowych,

— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 359).

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy w przypadkach opisanych w SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/09/2019
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 24/09/2019
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w Rzeszowie w siedzibie WODGiK ul. Lubelska 4 pok 1.

Otwarcie ofert następuje poprzez odszyfrowanie ofert za pomocą klucza prywatnego generowanego przez miniPortal w dedykowanej aplikacji pobranej ze strony miniPortalu.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w pkt 7.2 IDW (tomie I SIWZ — Instrukcja dla Wykonawców) oraz niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje, że w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodów o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu, których opis sposobu dokonania oceny spełniania został zamieszczony w pkt 7.2 IDW, Wykonawcy wykazują łącznie.

Ocena wykazania spełnienia warunku nastąpi na podstawie oświadczeń złożonych w formie JEDZ oraz na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu oferty i w innych oświadczeniach Wykonawcy.

Uwaga: Wykonawca w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu może w JEDZ ograniczyć się jedynie do wypełnienia w zakresie części IV punktu: α „Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji” bez dalszego uzupełniania sekcji A, B, C, D, części IV JEDZ.

Na potwierdzenie spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, i których opis sposobu oceny spełniania został zamieszczony w pkt 7.2 IDW należy — pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp – złożyć dokumenty zgodnie z opisem zamieszczonym w pkt 8.2 IDW (Instrukcja dla Wykonawców)

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych).

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:

a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: PKO Bank Polski S.A., nr: 76 1020 4391 0000 6702 0159 2534;

b) poręczeniach bankowych;

c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;

d) gwarancjach bankowych;

e) gwarancjach ubezpieczeniowych;

f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 359).

Dostarczona w ramach realizacji przedmiotu zamówienia dokumentacja powinna być przez Wykonawcę odpowiednio oznakowana, zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji Programów Operacyjnych Polityki Spójności na lata 2014–2020.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Zamawiający informuje, że klauzula informacyjna w zakresie RODO znajduje się w SIWZ.

Wykonawca może przesłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne (u.f.z.) za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (dostęp: www.efaktura.gov.pl) na nr konta Zamawiającego.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/08/2019