Szolgáltatások - 389103-2018

06/09/2018    S171    - - Szolgáltatások - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Takarítási szolgáltatások

2018/S 171-389103

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Legal Basis:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet
AK02487
Köves utca 1.
Budapest
1204
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Krisztina mb. gazdasági igazgató
Telefon: +36 12896255
E-mail: gazdtitkarsag@jahndelpest.hu
Fax: +36 12847657
NUTS-kód: HU110

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.jahndelpest.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.jahndelpest.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: költségvetési szerv
I.5)Fő tevékenység
Egészségügy

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet kezelésében lévő ingatlanok takarítására

II.1.2)Fő CPV-kód
90910000
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés a Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet kezelésében lévő ingatlanok takarítására

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 752 512 500.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
90911200
90911300
90919200
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110
A teljesítés fő helyszíne:

A teljesítés fő helyszíne: 1204 Budapest, Köves utca 1.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés a Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet kezelésében lévő ingatlanok takarítására az alábbiak szerint:

— napi szinten takarítandó alapterület összesen: 33 404 m²

— takarítandó oldalfelület összesen: 86 072,66 m²

— tisztítandó ablakfelület összesen: 12 230,3 m²

— A takarítandó épületek és takarítási feladatok részletes meghatározása és ütemezése a közbeszerzési dokumentumokban (excel SLA táblázatban) található,

— Takarítási technológia: a dokumentáció 3. kötetében rögzített technológiai leírás alapján,

— A takarítási feladat magában foglalja az egyes helyiségek higiénés kategóriák szerinti besorolásának megfelelően végzendő napi, heti, illetve nagytakarítását, a még használatba nem vett területek állagmegóvó takarítását, a homlokzati nyílászárók külső- és belső takarítását, a padlóburkolatok gépi impregnálását, szőnyegek, kárpitok vegyszeres tisztítását, folyosók, közlekedők, előterek mosható falfelületeinek fertőtlenítő tisztítását, és az árnyékolók takarítását,

— A takarítási szolgáltatás nyújtása magában foglalja a hibátlan teljesítéshez szükséges valamennyi személyi, tárgyi feltétel Vállalkozó általi folyamatos biztosítását, így a szerződés teljesítéséhez szükséges munkaerő, mindennemű anyag, eszköz, munka- és balesetvédelmi védőeszköz, tisztítószerek és takarítóeszközök biztosítása a Vállalkozó feladata.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 3. A szolg./szerz. teljesítésért felelős szolgálatvezető takarítási szolg. szervezésében és/vagy koord. és/vagy ir. ben és/vagy ell.ben szerv. vezetői gyak.nak több. időtartama(min. 0 hó. max. 36 hó) / Súlyszám: 2
Ár - Súlyszám: 98
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Opciók ismertetése: Az ajánlati felhívásban szereplő mennyiségektől ajánlatkérő az egyedileg megrendelt takarítások alapján jogosult +20 (Húsz) %-kal eltérni.

Opció meghatározása:

Abban az esetben merülhet fel egyedi megrendelés alkalmazása, ha valamilyen rendkívüli szennyeződés miatt a naponta/hetente/havonta/félévente végzendő feladatokat a tervezettnél gyakrabban kell elvégezni. A takarítási feladatok részletes meghatározása, az alkalmazandó takarítási technológia tekintetében az egyedi megrendelések esetében is a közbeszerzési dokumentumok tartalma az irányadó.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ár alszempontok:

Részszempont Súlyszám

1. A takarítási szolgáltatások havi nettó átalánydíja (nettó HUF/hó) 80

2. Egyedileg megrendelt takarítások díja (nettó HUF/fő/óra) 18

Azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: P/1.M/1-M/2.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 063-140286
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet kezelésében lévő ingatlanok takarítására

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
10/08/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Profi-Komfort Kft.
Jobbágy u. 11.
Budapest
1076
Magyarország
NUTS-kód: HU110
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 248 487 992.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 752 512 500.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

— nagytakarítás

— ablaktisztítás

— eseti feladatok

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempontok szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve: „BIZALOM” Vagyonvédelmi Szolgáltató Zrt. - Perfect Protection Solutions Hungary Zrt. közös ajánlattevő

Ajánlattevő1 neve: BIZALOM” Vagyonvédelmi Szolgáltató Zrt.

Ajánlattevő1 címe: 1145 Budapest, Torontál u. 34

Ajánlattevő1 adószáma: 10947320-2-42

Ajánlattevő2 neve: Perfect Protection Solutions Hungary Zrt. közös ajánlattevő

Ajánlattevő2 címe: 1106 Budapest, Jászberényi út 24–36

Ajánlattevő2 adószáma: 24851862-2-42

Ajánlattevő neve: JÁNOSIK ÉS TÁRSAI KFT.

Ajánlattevő címe: 1047 Budapest, Attila u. 34.

Ajánlattevő adószáma: 11066901-2-41

Ajánlattevő neve: Profi-Komfort Kft.

Ajánlattevő címe: 1076 Budapest, Jobbágy u. 11.

Ajánlattevő adószáma: 12032109-2-42

Ajánlattevő neve: T.O.M. Controll 2001 Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Ajánlattevő címe: 1038 Budapest, Ráby Mátyás u. 26.

Ajánlattevő adószáma: 14883664-2-41

Ajánlattevő neve: B+N Referencia Zrt.

Ajánlattevő címe: 3937 Komlóska, Szkalka köz 1.

Ajánlattevő adószáma: 23480874-2-05

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
05/09/2018