Roboty budowlane - 391710-2018

08/09/2018    S173

Polska-Koszalin: Roboty w zakresie budowy dróg

2018/S 173-391710

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Koszalin, Urząd Miejski
Adres pocztowy: Rynek Staromiejski 6-7
Miejscowość: Koszalin
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Kod pocztowy: 75-007
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Bober, Urząd Miejski, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Adama Mickiewicza 26, 75-004 Koszalin, pokój nr 22
E-mail: anna.bober@um.koszalin.pl
Tel.: +48 943488655
Faks: +48 943488655
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.koszalin.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.koszalin.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Oficjalna nazwa: Urząd Miejski w Koszalinie, Biuro Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Adama Mickiewicza 26, pokój nr 22
Miejscowość: Koszalin
Kod pocztowy: 75-004
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Bober
Tel.: +48 943488655
E-mail: anna.bober@um.koszalin.pl
Faks: +48 943488655
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.koszalin.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 – ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6

Numer referencyjny: BZP-5.271.1.49.2018.AB
II.1.2)Główny kod CPV
45233120 Roboty w zakresie budowy dróg
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa DW nr 167 - ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6 w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa i przebudowa odcinka ulicy Władysława IV-go łączącego zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta Koszalina (tzw. Ringu) z węzłem obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu drogi ekspresowej S-6”. Zamawiający informuje, że ubiega się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2020, Działanie 5.1 Budowa i przebudowa dróg regionalnych (wojewódzkich) dla „Rozbudowy i przebudowy DW nr 167 - ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6” realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa i przebudowa odcinka ulicy Władysława IV-go łączącego zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta Koszalina (tzw. Ringu) z węzłem obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu drogi ekspresowej S-6

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 32 786 411.24 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miasto Koszalin

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres rzeczowy:

1) Branża drogowa

a) Roboty rozbiórkowe (m.in.: ogrodzeń, przepustów, wiat, nawierzchni jezdni, chodników, wysepek przystankowych, przejść dla pieszych i ścieków betonowych i innych elementów)

b) Budowa ulicy:

— długość odcinka ulicy wynosi 1 458,98 m,

— kategoria drogi: droga wojewódzka,

— klasa drogi: zbiorcza,

— kategoria ruchu KR-4,

— szerokość pasa ruchu – 3,50 m, przekrój 2x2,

— ścieżka pieszo rowerowa o szerokości 3,5-4 m z wydzielonym pasem dla rowerów o szerokości 2,5 m,

— drogi dojazdowe do ogrodów działkowych szer. 6 i 5 m,

— prędkość projektowa: Vp = 50 km/h,

— kategoria geotechniczna: I,

— głębokość przemarzania: 0,8 m,

— dopuszczalne obciążenie nawierzchni 115 kN/oś.

Konstrukcja:

Kategoria ruchu: KR4; Grupa gruntu: G3.

c) Wykonanie ściany oporowej

d) Przeniesienie bramownicy

e) Wykonanie ekranów akustycznych

f) Dostawa i montaż wiat przystankowych

g) Wykonanie ogrodzenia

h) Wykonanie drenażu francuskiego

i) Oznakowanie zgodnie z organizacją ruchu na czas budowy oraz docelowe

j) Wycinka drzew i krzewów

k) Zieleń w obrębie pasa drogowego

l) Nasadzenia drzew, krzewów, pnączy

Ł) Regulacja studni betonowych, włazów kanałowych, zaworów wodociągowych i gazowych.

2) Branża sanitarna

a) Kanalizacja deszczowa - zlewnia I

b) Kanalizacja deszczowa - zlewnia II

c) Kanalizacja deszczowa - zlewnia III

d) Kanalizacja deszczowa - przykanaliki do istniejących studni

e) Podczyszczalnia wód deszczowych

f) Przebudowa wodociągu

g) Przebudowa gazociągu

3) Branża elektryczna - budowa oświetlenia ulicznego

4) Branża teletechniczna – kanał technologiczny

5) branża teletechniczna – usunięcie kolizji.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w Rozdziale II SIWZ oraz dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, które stanowią załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 32 786 411.24 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający informuje, że ubiega się o dofinansowanie Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2020, Działanie 5.1 Budowa i przebudowa dróg regionalnych (wojewódzkich).

2. Kryteria oceny ofert:

1) Cena - 60 %

2) Przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi - 20 %

3) Doświadczenie kierownika budowy - 20 %

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy PZP; Zamawiający nie przewiduje wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PZP; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 2.1) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 2.1.1). w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. wykonał co najmniej: a). jedną ulicę (drogę) w terenie zabudowanym o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej wraz z uzbrojeniem tj. oświetleniem i odwodnieniem (kanalizacja deszczowa) zrealizowane jako jedno zadanie o łącznej wartości robót co najmniej 5.000.000,00 zł, b). jedną sieć wodociągową o wartości co najmniej 300.000,00 zł, c). jedną sieć gazową o wartości co najmniej 200.000,00 zł.

UWAGA! Zamawiający uzna za spełnienie warunku wykonanie robót budowlanych określonych w pkt 2.1.1) litera a), b) i c) jako: - jedno zadanie - wykonane w ramach jednej umowy o łącznej wartości robót minimum 5.500.000,00 zł przy czym wartości robót określonych w pkt 2.1.1 litera a), b) i c) muszą spełniać wymagania Zamawiającego lub - trzy zadania niezależne - wykonane w ramach odrębnych umów - każda o wartości spełniającej wymagania Zamawiającego lub - dwa zadania niezależne – wykonane w ramach odrębnych umów – obejmujące swoim zakresem roboty budowlane,

O których mowa w pkt. 2.1.1 litera a), b) i c) w dowolnej konfiguracji: 1. (a z b) + c lub 2. (a z c) + b; lub 3. (b z c) + a - przy czym wartości robót określonych w pkt 2.1.1 litera a), b) i c) muszą spełniać wymagania Zamawiającego. 2.1.2). dysponuje co najmniej 4 osobami, w tym: - co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję kierownika budowy - branża drogowa posiadającą niezbędne uprawnienia zgodnie z wymogami prawa budowlanego w zakresie objętym zamówieniem, należącą do właściwej izby samorządu zawodowego, - co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję kierownika robót elektrycznych - branża elektryczna posiadającą niezbędne uprawnienia zgodnie z wymogami prawa budowlanego w zakresie objętym zamówieniem, należącą do właściwej izby samorządu zawodowego.

— co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję kierownika robót sieci wod – kan - branża sanitarna posiadającą niezbędne uprawnienia zgodnie z wymogami prawa budowlanego w zakresie objętym zamówieniem, należącą do właściwej izby samorządu zawodowego, - co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję kierownika robót sieci gazowej - branża sanitarna posiadającą niezbędne uprawnienia zgodnie z wymogami prawa budowlanego w zakresie objętym zamówieniem, należącą do właściwej izby samorządu zawodowego.

W przypadku Wykonawców zagranicznych, w stosunku do osób, od których wymagane są uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą Prawo budowlane, Zamawiający dopuszcza kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn.zm.). UWAGA! W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu będą zawierały kwoty wyrażone w walutach innych niż PLN, do oceny spełniania każdego warunku zawierającego daną kwotę lub wartość, wielkości te Wykonawca przeliczy po średnim kursie waluty obcej ogłoszonym przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2.Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1) Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 5 ppkt 2.1.1 i 2.1.2 SIWZ, w stosownych sytuacjach, może polegać na zdolnościach technicznych (...)

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków c.d. związany z warunkami udziału w postępowaniu nastąpi w pkt III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Ciąg dalszy treści rozpoczętej w pkt III.1.1)

(...) lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając ZOBOWIĄZANIE* tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

4) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną

Przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

5) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia

Wobec nich podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 ustawy PZP oraz spełniania, w zakresie jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa JEDNOLITE EUROPEJSKIE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA dotyczące tych podmiotów.

6) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów

Na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6b SIWZ.

7) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ppkt 1, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału

W postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

7.1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

7.2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ppkt 1.

* TREŚĆ ZOBOWIĄZANIA PODMIOTU TRZECIEGO powinna określać:

— kto jest podmiotem przyjmującym zasoby,

— zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

— sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

— zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

— czy podmiot, na zdolności którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

3. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB/I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA

1) Do oferty Wykonawca musi złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA, zwanego dalej JEDZ, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Wykonawca zobowiązany jest złożyć JEDZ w zakresie wskazanym w Rozdziale III pkt 1 SIWZ, tj. w takim zakresie, aby Zamawiający był w stanie zweryfikować, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu w zakresie opisanym w SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest złożyć JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z zasadami określonymi w pkt 6.3. SIWZ.

Ciąg dalszy nastąpi w pkt III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa – Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Ciąg dalszy treści rozpoczętej w pkt III.1.2) Sytuacja ekonomiczna – Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

2) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub/i dokumentów wymienionych w punktach 6a i 6b SIWZ.

4. OŚWIADCZENIA LUB/I DOKUMENTY ŻĄDANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane - złożony na formularzu zgodnym ze wzorem zawartym w Rozdziale III SIWZ pkt. 2.

2) Dowody określające, czy roboty budowlane wymienione przez Wykonawcę w wykazie, zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie

Z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

UWAGA! Dowodami, o których mowa powyżej, są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

3) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - złożony na formularzu zgodnym ze wzorem zawartym w Rozdziale III pkt. 3.

5. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB/I DOKUMENTÓW ŻĄDANYCH W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

3) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

6. W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Z POWODU OKOLICZNOŚCI, O KTÓREJ MOWA W ART. 24 UST. 1 pkt 23 USTAWY PZP

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Ciąg dalszy nastąpi w pkt III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Ciąg dalszy treści z pkt III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa – Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

7. WYKONAWCY ZAGRANICZNI

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 6b ppkt 1 SIWZ składa informację z odpowiedniego rejestru, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja lub dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP.

2) Dokumenty, o których mowa w ppkt 1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy ppkt 2 stosuje się odpowiednio.

Uwaga!!!

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

8. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 6b ppkt 1 SIWZ Wykonawca składa dokument, o którym mowa w pkt 6.1 ppkt 1 SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy PZP wystawiony

Nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego

Lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

Uwaga!!!

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

9. WYKONAWCY WYSTĘPUJĄCY WSPÓLNIE

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2) W przypadku, o którym mowa w ppkt 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3) Wykonawcy występujący wspólnie przedstawiają Zamawiającemu dokument, z którego wynika pełnomocnictwo, o którym mowa w ppkt 2.

4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazują:

4.1) każdy samodzielnie brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 5 ppkt 1 SIWZ;

4.2) łącznie spełnianie warunków określonych w pkt 5 ppkt 2.1.1 i 2.1.2 SIWZ.

Ciąg dalszy nastąpi w pkt III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe – Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Ciąg dalszy treści zawartej w pkt III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe.

5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ, o którym mowa w pkt 6 ppkt 1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

10. Podwykonawcy

1) Zamawiający, zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp, żąda wskazania przez Wykonawcę – w JEDZ – części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia podwykonawcy, informację o tym punkcie należy pominąć lub oznaczyć „nie dotyczy”.

2) Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył JEDZ dotyczący podwykonawców.

3) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w pkt 5.1 SIWZ, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

4) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie jego realizacji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w pkt 6 ppkt 1 SIWZ, potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

5) Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Informacje dodatkowe (w tym miejscu z powodu ograniczonej liczby znaków w rubrykach)

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostanie zamieszczona na stronie: www.bip.koszalin.pl.

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

4. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy określające jego zakres winno być również złożone wraz z ofertą i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale, w przypadku kserokopii pełnomocnictwo musi być poświadczone notarialnie.

5. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 300 000,00 PLN

6. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury określonej w dyspozycji art. 24aa Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/10/2018
Czas lokalny: 09:15
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 14/12/2018
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16/10/2018
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:

Urząd Miejski w Koszalinie, ul. Mickiewicza 26, 75-004 Koszalin, pokój nr 30, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Przewidywane zmiany umowy:

1. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy dotyczących Podwykonawców, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli nastąpi zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca jest obowiązany wykazać ZAMAWIAJĄCEMU, iż proponowany inny podwykonawca lub WYKONAWCA samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 2. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy dotyczących osób, którymi dysponuje WYKONAWCA na zasadach innych niż określone w pkt.1. W takim przypadku WYKONAWCA zobowiązany jest wskazać osoby do realizacji zamówienia posiadające kwalifikacje nie niższe niż wymagane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3. ZAMAWIAJĄCY może wyrazić zgodę na wykonanie w trakcie realizacji przedmiotu umowy robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy. 4. ZAMAWIAJĄCY może dokonać rezygnacji lub na wniosek WYKONAWCY wyrazić zgodę na rezygnację z wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy. Wartość części przedmiotu umowy objętej rezygnacją obniża wysokość wynagrodzenia. 5. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie terminu wykonania zamówienia w przypadku: 1) działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia w charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawarcia i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie, 2) braku możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych, w tym wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających lub bardzo utrudniających prowadzenie robót (np. intensywne opady śniegu, deszczu, temperatura poniżej - 5stopniC); 3) wstrzymania robót przez ZAMAWIAJĄCEGO lub przerw w wykonywaniu robót powstałych na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność ZAMAWIAJĄCY lub osoba trzecia; 4) wstrzymania robót przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez WYKONAWCĘ. 6. Podstawą dokonania zmian, o których mowa w pkt. 3, 4, 5 będzie protokół konieczności określający wystąpienie okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian.7. W przypadku wniosku WYKONAWCY o dokonanie zmiany, o której mowa w pkt. 1 i 2 WYKONAWCA obowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające kwalifikacje wskazywanych osób pozwalające na stwierdzenie spełniania przez wskazane osoby wymagań SIWZ.

8. W przypadku zmian, w trakcie realizacji umowy: 1) stawki podatku od towarów i usług,2)wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne-jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, wynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy, ulegnie odpowiednim zmianom, nie wcześniej jednak niż z dniem wejścia w życie przepisów, z których wynikają zmiany.

Cd. nastąpi w pkt VI.4.3

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

I. cd. treści z pkt VI.3)

9. Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia brutto, o którym mowa w pkt. 8, WYKONAWCA jest obowiązany przedstawić ZAMAWIAJĄCEMU na piśmie, wpływ zmian stawek podatku VAT, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej oraz zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na koszty wykonania zamówienia oraz propozycję nowej wysokości wynagrodzenia, potwierdzone powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają w/w zmiany. Zmiana wynagrodzenia brutto następuje po uzyskaniu akceptacji ZAMAWIAJĄCEGO w formie aneksu do umowy.

II.

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej w formie:

1) Odwołania wnoszonego do Prezesa KIO w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym – wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP.

1.1) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień siwz wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

1.2) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy PZP albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

1.3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt 1.1 i ppkt 1.2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

2) Skargi – na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby.

Zasady wnoszenia i rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy PZP od art. 179 do art. 198 g.

III. UWAGA!

Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy prawo zamówień publicznych: „Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (...), które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w: 1) ogłoszeniu o zamówieniu - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (...)"

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/09/2018