Roboty budowlane - 392805-2017

06/10/2017    S192    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Jarocin: Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków

2017/S 192-392805

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 163-335417)

Legal Basis:

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie
Cielcza, ul. Gajówka 1
Jarocin
63-200
Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Olszak
Tel.: +48 627473487
E-mail: tomasz.olszak@pwikjarocin.pl
Faks: +48 627473480
Kod NUTS: PL416

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pwikjarocin.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Cielczy k/Jarocina – zaprojektowanie, wykonanie i utrzymanie.

Numer referencyjny: POIS/P/4/2017
II.1.2)Główny kod CPV
45252100
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Cielczy k/Jarocina – zaprojektowanie, wykonanie i utrzymanie.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/10/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 163-335417

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.5
Zamiast:

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie personelu / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Rozwiązania techniczne – Parametry jakościowe i funkcjonalne zastosowanych rozwiązań technologicznych / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Udokumentowanie możliwości odbioru wytworzonego produktu i wykorzystania bezpośrednio jako nawóz / Waga: 5

Cena - Waga: 55

Powinno być:

Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej.

Kryterium jakości – Nazwa: Doświadczenie personelu / Waga: 20

Kryterium jakości – Nazwa: Rozwiązania techniczne – Parametry jakościowe i funkcjonalne zastosowanych rozwiązań technologicznych / Waga: 20

Cena – Waga: 60.

VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Wybrane zapisy wzoru umowy i PFU zostały również zmodyfikowane – szczegóły na stronie internetowej Zamawiającego. Usunięty z SIWZ został załącznik nr 7 do druku Oferta.