Usługi - 396109-2017

07/10/2017    S193    Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Koszalin: Zarządzanie flotą pojazdów; usługi konserwacyjne i naprawcze

2017/S 193-396109

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Koszalin – Urząd Miejski
Adres pocztowy: Rynek Staromiejski 6-7
Miejscowość: Koszalin
Kod NUTS: PL426 Not specified
Kod pocztowy: 75-007
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Starzyńska, Urząd Miejski, Biuro Zamówień Publicznych, ul. A. Mickiewicza 26, 75-004 Koszalin, pokój nr 24
E-mail: aleksandra.starzynska@um.koszalin.pl
Tel.: +48 943488656
Faks: +48 943488656

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.koszalin.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.koszalin.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie kompleksowej usługi użyteczności publicznej pasażerskiego transportu rowerowego polegającej na umożliwieniu wypożyczenia (pobrania i zwrotu) roweru w dowolnej stacji publicznego syst...

Numer referencyjny: BZP-2.271.1.46.2017.SA
II.1.2)Główny kod CPV
50111000 Zarządzanie flotą pojazdów; usługi konserwacyjne i naprawcze
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi użyteczności publicznej

pasażerskiego transportu rowerowego polegającej na umożliwieniu wypożyczenia (pobrania i zwrotu) roweru

w dowolnej stacji publicznego systemu Koszaliński Rower Miejski (KRM)

w ramach zadania pn.: „Promocja zachowań energooszczędnych poprzez stworzenie Roweru Miejskiego”

Zamawiający informuje, że zamówienie będzie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 371 219.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Not specified
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miasto Koszalin.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia – na potrzeby zadania pn.: „Promocja zachowań energooszczędnych poprzez stworzenie Roweru Miejskiego” w ramach projektu „Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina” Działanie 2.3 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020. Umowa o dofinansowanie nr RPZP.02.03.00-32 – 003/17- 00 z dnia 06.09.2017r. – jest świadczenie kompleksowej usługi użyteczności publicznej pasażerskiego transportu rowerowego polegającej na umożliwieniu wypożyczenia (pobrania i zwrotu) roweru w dowolnej stacji publicznego systemu Koszaliński Rower Miejski (KRM) za opłatą wg taryfy ustalonej przez Zamawiającego, prowadzonej w sposób ciągły przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia w okresach funkcjonowania systemu tj.:

— od 27 kwietnia do 30 listopada 2018 r.,

— od 1 marca do 30 listopada 2019 r.,

— od 1 marca do 30 listopada 2020 r.,

obejmującej zorganizowanie, wdrożenie systemu, bieżące zarządzanie i eksploatację rowerów, pobieranie opłat za korzystanie z roweru miejskiego, obsługę użytkowników oraz utrzymanie, serwis i obsługę wszystkich urządzeń związanych z funkcjonowaniem systemu KRM wraz ze sprzątaniem i remontem nawierzchni na których są one zlokalizowane.

W ramach kompleksowej usługi systemu KRM Wykonawca będzie m. in. zawierał umowy

z klientami, dokonywał rozliczeń z klientami oraz przekazywał Zamawiającemu raporty

z funkcjonowania KRM, dokonywał napraw i wymiany uszkodzonych elementów KRM, dokonywał relokacji rowerów oraz elementów stacji rowerowych, dbał o czystość elementów KRM, prowadził Biuro Obsługi Klienta oraz stronę internetową, rozpatrywał skargi klientów. System KRM składa się z 10 stacji rowerowych wyposażonych w 10 terminali z panelem informacyjnym i sterującym, 150 stojaków rowerowych (średnio 15 stojaków na każdej stacji – ilość stojaków na poszczególnych stacjach może być różna), 100 rowerów znajdujących się w stałej eksploatacji oraz 5 rowerów zapasowych.

Zamawiający informuje, zamówienie będzie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 371 219.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 27/04/2018
Koniec: 30/11/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPZP.02.03.00-32-003/17-00.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich rangą:

1) Cena – 60 %

2) Godziny dostępności Biura Obsługi Klienta – 20 %

3) Czas usunięcia usterek rowerów – 20 %.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP.

Zamawiający nie przewiduje wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PZP;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

2.1) zdolności technicznej lub zawodowej

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu roweru miejskiego przez co najmniej 2 lata (dwa sezony) o wielkości minimum 100 rowerów.

2.2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 500 000,00 zł.

2. POLEGANIE NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI INNYCH PODMIOTÓW W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1) Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w Rozdziale I pkt 5 ppkt 2.1) litera a) i ppkt 2.2) niniejszej SIWZ, w stosownych sytuacjach, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając ZOBOWIĄZANIE* tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

4) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

5) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy PZP oraz spełniania w zakresie jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału

w postępowaniu składa JEDNOLITE EUROPEJSKIE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA dotyczące tych podmiotów.

6) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6b niniejszej SIWZ.

* TREŚĆ ZOBOWIĄZANIA PODMIOTU TRZECIEGO:

powinna określać:

— kto jest podmiotem przyjmującym zasoby,

— zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

— sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

— zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

— czy podmiot, na zdolności którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Ciąg dalszy w pkt III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Ciąg dalszy treści rozpoczętej w pkt III.1.1)

WZÓR ZOBOWIĄZANIA ZOBOWIĄZANIE

do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

Ja(/My) niżej podpisany(/ni) ………………….…….................………..……………… będąc upoważnionym(/mi) do reprezentowania:

(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

…………………………….………………………………….……………………………………………......................................................................…

(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

o ś w i a d c z a m(/y), że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579) odda Wykonawcy

…………………………………………………………………....………………...........................................................................…………….………

(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)

do dyspozycji niezbędne zasoby: ……………..............................................................………………………………………………………………….

(zakres udostępnianych zasobów)

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn. ………………………………………….…...............………………………….....

(nazwa zamówienia publicznego)

przez ...................... okres realizacji zamówienia i w celu jego należytego wykonania.

Sposób wykorzystania w/w zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia to: …….......................................…….

……………………………………………………………………………………………………….......................................................................………

……………………………………………..

(miejsce i data złożenia oświadczenia) ………………….…………………..………………………

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

3.. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA

1)Do oferty Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA sporządzonego zgodnie ze wzorem zawartym w Rozdziale III SIWZ pkt 1.

2)Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych

w punktach 6a i 6b niniejszej SIWZ.

4. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ŻĄDANYCH W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1)Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane – złożony na formularzu zgodnym ze wzorem zawartym w Rozdziale III SIWZ pkt. 2.

2) Dowody określające, czy usługi wymienione przez Wykonawcę w wykazie, zostały wykonane należycie.

UWAGA!!

Dowodami, o których mowa powyżej, są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

3) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, potwierdzająca wymaganą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Ciąg dalszy treści poniżej.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Ciąg dalszy treści z pkt III.1.2) -Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

5. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ŻĄDANYCH W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

3) Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

6. W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Z POWODU OKOLICZNOŚCI, O KTÓREJ MOWA W ART. 24 UST. 1 pkt 23 PZP WYKONAWCA

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7. WYKONAWCY ZAGRANICZNI

1)Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w SIWZ w pkt 6b ppkt 1) składa informację z odpowiedniego rejestru, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja lub dokument,

w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21.

2) Dokumenty, o których mowa w ppkt 1) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1) zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy ppkt 2 stosuje się odpowiednio.

UWAGA !!

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Ciąg dalszy treści w pkt III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Ciąg dalszy treści z pkt III.1.2) -Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji-Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w SIWZ w pkt 6b, ppkt. 1) Wykonawca składa dokument, o którym mowa w SIWZ w pkt. 6.1. ppkt 1), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

UWAGA !!

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

8. FORMA SKŁADANYCH DOKUMENTÓW

1)Oświadczenia (w tym Jednolity Europejski Dokument Zamówienia), o których mowa w SIWZ dotyczące Wykonawcy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

2)Dokumenty, o których mowa w SIWZ, inne niż oświadczenia o których mowa w pkt 1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

3)Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

4)Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

5)W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

6)Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

7)W przypadku, o którym mowa w pkt 5) Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

9. WYKONAWCY WYSTĘPUJĄCY WSPÓLNIE

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2) W przypadku, o którym mowa w ppkt 1), wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3) Wykonawcy występujący wspólnie przedstawiają Zamawiającemu dokument,

z którego wynika pełnomocnictwo, o którym mowa w ppkt 2).

Ciąg dalszy treści poniżej- w pkt Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Ciąg dalszy treści z pkt III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe -Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

4) Zawarte w SIWZ warunki i wymagania dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ppkt 1).

5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA, o którym mowa w pkt 6 ppkt 1 niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

10. PODWYKONAWCY

1). Zamawiający zgodnie z art. 36 b ust. 1 ustawy PZP żąda wskazania przez Wykonawcę – w JEDNOLITYM EUROPEJSKIM DOKUMENCIE ZAMÓWIENIA – części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia podwykonawcy, informację o tym punkcie należy pominąć lub oznaczyć „nie dotyczy”.

2) Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył JEDNOLITE EUROPEJSKIE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA dotyczące podwykonawców.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający przewiduje zmiany umowy – okoliczności zmian zawarte w projekcie umowy- Rozdział V SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/11/2017
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 12/01/2018
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 14/11/2017
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

Urząd Miejski w Koszalinie,

ul.A.Mickiewicza 26, I piętro, pokój nr 30

75-004 Koszalin.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostanie zamieszczona na stronie: www.bip.koszalin.pl.

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy określające jego zakres winno być również złożone wraz z ofertą i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale, w przypadku kserokopii pełnomocnictwo musi być poświadczone notarialnie.

5. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 13 000 PLN (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100)

6. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury określonej w dyspozycji art. 24aa Pzp, tzw. „ procedura odwrócona”.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej w formie:

1) odwołania wnoszonego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu – wyłącznie od niezgodnej

z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP.

a) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

b) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji

o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy PZP albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

c) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

2) skargi – na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby.

Zasady wnoszenia i rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych od art. 179 do art. 198 g.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/10/2017