Diensten - 397194-2018

12/09/2018    S175    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Nederland-'s-Gravenhage: Uitvoeren van marktonderzoek

2018/S 175-397194

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Nationaal identificatienummer: 12024663
Postadres: Prinses Beatrixlaan 2
Plaats: Den Haag
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 2595 AL
Land: Nederland
Contactpersoon: Henk Ballering
E-mail: henk.ballering@rvo.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.rvo.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/a5cb86e6302efb2d9ee49ab3aa4f4b58
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/a5cb86e6302efb2d9ee49ab3aa4f4b58
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

CBI Market analysis studies

Referentienummer: 201805028
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79310000 Uitvoeren van marktonderzoek
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het Centrum tot Bevordering van de Import uit ontwikkelingslanden (CBI) heeft als doel om Midden- en Klein Bedrijf (MKB) uit ontwikkelingslanden met de Europese markt in contact te brengen, om ze duurzame economische ontwikkeling in die landen te stimuleren.

Met deze aanbesteding zoeken wij marktonderzoekers voor studies gericht om de ontwikkelingen en trends op de Europese markt te analyseren.

Het betreft de volgende percelen:

1. Natuurlijke Ingrediënten (Natuurlijke Ingrediënten voor Gezondheidsproducten; Natuurlijke Ingrediënten voor Cosmetica; Natuurlijke Voedseladditieven)

2. Verwerkt Agrofood (Verwerkt Fruit en Verwerkte Groente en Noten; Kruiden en Specerijen; Granen, Peulvruchten en Oliezaden)

3. Koffie en Cacao

4. Verse Groente en Fruit

5. Vis en Zeevruchten

6. Toerisme

7. Outsourcing

8. Apparel

9. Woon- en Huisdecoratie en Huishoudtextiel

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 700 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

P1

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79310000 Uitvoeren van marktonderzoek
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De totale opdracht betreft het uitvoeren en updaten van marktonderzoeken voor 9 percelen, ingedeeld in sectoren over een periode van 3 tot 4 jaar met een totale waarde van 1,7 miljoen. De geschatte opdrachtwaarde van elk sectorperceel varieert tussen de 91 000 en 354 000 over een periode van 4 jaar.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 70
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 70
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Mogelijke extra opdrachten

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

P 2 -9

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79310000 Uitvoeren van marktonderzoek
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De totale opdracht betreft het uitvoeren en updaten van marktonderzoeken voor 9 percelen, ingedeeld in sectoren over een periode van 3 tot 4 jaar met een totale waarde van 1,7 miljoen. De geschatte opdrachtwaarde van elk sectorperceel varieert tussen de 91 000 en 354 000 over een periode van 4 jaar.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 70
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 70
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Mogelijke extra opdrachten

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Betalingen belastingen en premies,

— Geen faillissement of surseance van betaling,

— Geen valse verklaringen

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 9
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 25/10/2018
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 25/10/2018
Plaatselijke tijd: 13:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank 's-Gravenhage
Postadres: Postbus 20302
Plaats: Den Haag
Postcode: 2500 EH
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 703813131

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Gerechten/Rechtbanken/s-Gravenhage/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/09/2018