Pakalpojumi - 397378-2017

10/10/2017    S194    Eiropas Komisija - Pakalpojumi - Paziņojums par līgumu - Atklāta procedūra 

Beļģija-Brisele: Atbalsts Eiropas pilsoņu iniciatīvas sadarbības platformas izstrādei un darbībai – izmēģinājuma projekts

2017/S 194-397378

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Legal Basis:

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Eiropas Komisija, Secretariat General
rue de la Loi 200, BERL 07/085
Brussels
1049
Beļģija
Kontaktpersona: SG.C.4
Tālrunis: +32 22999089
E-pasts: SG-C4-ECI-STUDY@ec.europa.eu
NUTS kods: BE100

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/index_en.htm

Pircēja profila adrese: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Atbalsts Eiropas pilsoņu iniciatīvas sadarbības platformas izstrādei un darbībai – izmēģinājuma projekts.

II.1.2)Galvenās CPV kods
79140000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta pieprasījumu Eiropas Komisijas ("Komisija") Ģenerālsekretariāta konkrētais uzdevums ir īstenot izmēģinājuma projektu "Jaunās tehnoloģijas un informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) rīki Eiropas pilsoņu iniciatīvu (EPI) īstenošanai un vienkāršošanai".

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 350 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
79112100
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: 00
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

ārpus iestādes, darbuzņēmēja darba vietā.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta pieprasījumu Eiropas Komisijas ("Komisija") Ģenerālsekretariāta konkrētais uzdevums ir īstenot izmēģinājuma projektu "Jaunās tehnoloģijas un informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) rīki Eiropas pilsoņu iniciatīvu (EPI) īstenošanai un vienkāršošanai".

Šajā saistībā Komisija izveidos tiešsaistes sadarbības platformu, kura veltīta EPI un kurā pieejams atbalsts un konsultācijas saistībā ar iniciatīvu sagatavošanu. Platforma palīdzēs pilsoņiem, kuri vēlas sākt EPI, atrast partnerus Eiropā, lai izveidotu nepieciešamo organizatoru komiteju, kā arī formulēt iniciatīvas saturu sadarbībā ar pieredzējušākiem dalībniekiem, sagatavot kampaņas, iegūt finansējumu, mācīties no citiem organizatoriem par paraugpraksi un veikt pieredzes apmaiņu. Komisija izveidos platformas IT infrastruktūru un nodrošinās tās pieejamību. Šis uzaicinājums uz konkursu attiecas uz platformas atvēršanai nepieciešamā satura sagatavošanu, platformas darbības nodrošināšanu un popularizēšanu, kā arī tās turpmākās attīstības atbalstīšanu.

Platforma nodrošinās jaunumu un diskusiju forumu, t. i., tiešsaistes diskusijas un emuāra ierakstus par tematiem, kas saistīti ar EPI, lai veicinātu saskarsmi starp EPI kopienas dalībniekiem, informācijas un paraugprakses apmaiņu, partneru atrašanu utt.

Platformā būs arī palīdzības dienests, kuru veidos 2 daļas, proti:

1) mācību vide, kurā būs pieejami vadlīniju materiāli un tiešsaistes kurss par EPI dzīves cikla svarīgajiem aspektiem;

2) jautājumu un tiešā atbalsta mehānisms (kura ietvaros pieprasījumus tieši apstrādā ārējais partneris vai Komisija atkarībā no to veida un jomas).

Izmēģinājuma projekts jāsagatavo un jāīsteno 12 mēnešu periodā, platformas darbības sākums paredzēts 2018. gada pavasarī.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 350 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 12
Līgumu var atjaunot: jā
Pārjaunojumu apraksts:

atkarībā no izmēģinājuma projekta pagarināšanas.

II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce: izmēģinājuma projekts "Jaunās tehnoloģijas un informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) rīki Eiropas pilsoņu iniciatīvu (EPI) īstenošanai un vienkāršošanai".
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

pretendentiem (un – kopīga piedāvājuma gadījumā – katram grupas dalībniekam) un apakšuzņēmējiem, kuru spējas nepieciešamas atlases kritēriju izpildei, jāiesniedz godavārda apliecinājums (sk. pielikumu), kuru parakstījis un datējis pilnvarots pārstāvis un kurā norādīts, ka tie atbilst atlases kritērijiem, kas tiem piemērojami individuāli. Attiecībā uz kritērijiem, kas piemērojami pretendentam kopumā, pretendentam (atsevišķam pretendentam vai – kopīga piedāvājuma gadījumā – vadītājam) jāiesniedz godavārda apliecinājums, kurā norādīts, ka pretendents kopā ar visiem grupas dalībniekiem kopīga piedāvājuma gadījumā un kopā ar apakšuzņēmējiem, ja tādi ir, atbilst atlases kritērijiem; tiks veikts kopējs atbilstības novērtējums.

Minētais apliecinājums ir daļa no apliecinājuma, kuru izmanto saistībā ar izslēgšanas kritērijiem (sk. 4.1. iedaļu), tāpēc katrai attiecīgajai personai jāiesniedz tikai 1 apliecinājums, kas aptver abus aspektus.

Pēc līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un pirms līguma parakstīšanas veiksmīgajam pretendentam būs līgumslēdzējas iestādes noteiktā termiņā jāiesniedz turpmāk minētie pierādījumi. Kopīga piedāvājuma gadījumā šī prasība attiecas uz katru grupas dalībnieku, un tā attiecas arī uz apakšuzņēmējiem, kuru spējas ir nepieciešamas atlases kritēriju izpildei.

Pretendentam (vai – kopīga piedāvājuma gadījumā – grupas dalībniekam, vai apakšuzņēmējam) nav jāiesniedz dokumentārie pierādījumi, ja tie ir jau iesniegti saistībā ar citu iepirkuma procedūru un ja šie dokumenti izdoti ne vairāk kā 1 gadu pirms dienas, kad līgumslēdzēja iestāde tos pieprasa, un minētajā datumā tie joprojām ir derīgi. Šādos gadījumos pretendentam ar savu godavārdu jāapliecina, ka dokumentārie pierādījumi jau ir iesniegti kādā iepriekšējā iepirkuma procedūrā, jānorāda atsauce uz šo procedūru un jāapliecina, ka viņa situācija nav mainījusies.

Pretendents (vai – kopīga piedāvājuma gadījumā – grupas dalībnieks, vai apakšuzņēmējs) var neiesniegt konkrētu dokumentu, ja līgumslēdzēja iestāde var bez maksas piekļūt šim dokumentam valsts datubāzē.

Pretendentiem jāpierāda, ka tiem ir tāda atļauja veikt profesionālo darbību, kura nepieciešama, lai izpildītu darbu, kas ir šā uzaicinājuma uz konkursu priekšmets. Pretendentam (un – kopīga piedāvājuma gadījumā – katram grupas dalībniekam) ar piedāvājumu jāiesniedz šāda informācija, ja tā nav sniegta juridiskās personas veidlapā:

— juridiskām personām – personu, kas pilnvarotas pārstāvēt pretendentu darījumos ar trešām personām un tiesas procesā, norīkojuma paziņojuma salasāma kopija vai šāda norīkojuma publikācijas kopija, ja tiesību aktos, kuri attiecas uz juridisko personu, ir prasīta šāda publicēšana. Par jebkādu šo pilnvaru nodošanu citam pārstāvim, kas nav norādīts oficiālajā norīkojumā, jāiesniedz pierādījums,

— fiziskām personām – ja tas prasīts piemērojamajos tiesību aktos, pierādījums, kas apliecina reģistrāciju profesionālajā reģistrā vai komercreģistrā, vai jebkāds cits oficiāls dokuments, kurā norādīts reģistrācijas numurs.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.5)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.1)Informācija par konkrēto profesiju
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:
III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi
Jānorāda līguma izpildei norīkoto darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.4)Informācija par risinājumu vai piedāvājumu skaita samazināšanu sarunu vai dialoga laikā
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 20/11/2017
Vietējais laiks: 23:59
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Angļu valoda, Bulgāru valoda, Dāņu valoda, Vācu valoda, Grieķu valoda, Igauņu valoda, Somu valoda, Franču valoda, Īru valoda, Horvātu valoda, Ungāru valoda, Itāļu valoda, Latviešu valoda, Lietuviešu valoda, Maltiešu valoda, Holandiešu valoda, Poļu valoda, Portugāļu valoda, Rumāņu valoda, Slovaku valoda, Slovēņu valoda, Spāņu valoda, Zviedru valoda, Čehu valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 6 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 23/11/2017
Vietējais laiks: 10:00
Vieta:

Eiropas Komisija, Secretariat General, rue de la Loi 200, 1049 Brussels, BEĻĢIJA.

Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:

piedāvājumu atvēršanā var piedalīties 2 pilnvaroti katra pretendenta pārstāvji, kas atbilstoši pilnvaroti ar vēstuli.

Pretendentiem, kas vēlas apmeklēt atvēršanas sanāksmi, par to ir jāpaziņo pa e-pastu SG-C4-ECI-STUDY@ec.europa.eu vismaz 48 stundas iepriekš, norādot to personu vārdus, kuras piedalīsies atvēršanā.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Eiropas Savienības Vispārējā tiesa
rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
2925
Luksemburga
Tālrunis: +352 4303-1
E-pasts: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu

Interneta adrese: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

piezīmes par piešķiršanas procedūru var iesniegt I.1. iedaļā minētajai līgumslēdzējai iestādei.

Ja uzskatāt, ka pieļauta administratīva kļūme, varat iesniegt sūdzību Eiropas Ombudam 2 gadu laikā no dienas, kad esat uzzinājis par faktiem, uz kuriem balstīta sūdzība (sk. http://www.ombudsman.europa.eu). Šādas sūdzības iesniegšana nevar ne atlikt pārsūdzību iesniegšanas termiņu, ne arī noteikt jaunu periodu pārsūdzību iesniegšanai.

Pārsūdzību var iesniegt VI.4.1. iedaļā minētajai struktūrai 2 mēnešu laikā no piešķiršanas lēmuma paziņošanas.

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
28/09/2017