Доставки - 398191-2017

10/10/2017    S194

България-Стара Загора: Медицински консумативи

2017/S 194-398191

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Доставки

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2017/S 183-374579)

Правно основание:

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „Комплексен онкологичен център — Стара Загора“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 000812197
Пощенски адрес: ул. „Д-р Тодор Стоянович“ № 15
Град: Стара Загора
код NUTS: BG344 Stara Zagora
Пощенски код: 6003
Държава: България
Лице за контакт: Петя Александрова
Електронна поща: oncosz@abv.bg
Телефон: +359 42600959
Факс: +359 42600959
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.oncosz.com
Адрес на профила на купувача: http://oncosz.com/?page_id=4435

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на медицински изделия през 2018 г.

II.1.2)Основен CPV код
33140000 Медицински консумативи
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на медицински изделия за нуждите на възложителя по 166 обособени позиции, подробно описани в „технически спецификации“ от документацията на ОП.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
06/10/2017
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 183-374579

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:
Вместо:
Дата: 31/10/2017
Местно време: 16:00
Да се чете:
Дата: 06/11/2017
Местно време: 16:00
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите:
Вместо:
Дата: 01/11/2017
Местно време: 9:00
Да се чете:
Дата: 07/11/2017
Местно време: 9:00
VII.2)Друга допълнителна информация:

В „Спецификация на мед. изделия“ от „Технически спецификации“ на документацията на ОП с поредни № № 91, 91.1, 91.2, 91.3 и 91.4 са посочени маски за лъчелечение. Предявените изисквания към тях са в нарушение на чл. 49, ал. 2 ЗОП. Наред с това не е целесъобразно всичките да бъдат обединени в 1 обособена позиция. Това от своя страна изисква обособяването им в нови самостоятелни обособени позиции. Поле VII.1.2. от образеца на „решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация“ обаче не позволява създаването на нови обособени позиции. Това налага промяна в посочените спецификации, като предмет на възлагане ще бъдат само част от нужните маски, а останалите ще бъдат възложени самостоятелно, по реда предвиден в ЗОП. Също в посочената спецификация с поредни № № 96, 96.1, 96.2 и 96.3 са посочени ваккумни дюшеци. Предявените изисквания към тях са в нарушение на чл. 49, ал. 2 ЗОП, което налага промяна в изискванията към изделието.