We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Usługi - 400817-2019

26/08/2019    S163    Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Czernikowo: Usuwanie i obróbka odpadów

2019/S 163-400817

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Czernikowo
Krajowy numer identyfikacyjny: 91086676100000
Adres pocztowy: ul. Słowackiego 12
Miejscowość: Czernikowo
Kod NUTS: PL613
Kod pocztowy: 87-640
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marek Brzustewicz
E-mail: marekb@czernikowo.pl
Tel.: +48 542875001
Faks: +48 542875001

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.czernikowo.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.czernikowo.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: http://www.miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Czernikowo oraz wyposażenie, odbieranie i zagospodarowanie odpadów z PSZOK w Jackowie

Numer referencyjny: IWP.271.1.10.2019
II.1.2)Główny kod CPV
90510000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług polegających na:

a) odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych w sposób selektywny z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Czernikowo (ok. 2 100 Mg/rok),

b) odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych zebranych w prowadzonym przez Gminę Czernikowo Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Jackowo oraz punktach zbiórki leków i baterii (ok. 200 Mg/rok),

c) wyposażeniu nieruchomości zamieszkałych w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych.

d) wyposażeniu PSZOK w pojemniki do zbierania odpadów (bez obsługi PSZOK).

e) wyposażeniu w pojemniki punktów zbiórki leków i baterii.

2. Liczba mieszkańców zameldowanych na terenie gminy Czernikowo wynosi około 8 960 osób, a osób zamieszkałych wg. złożonych deklaracji 7 630 osób.

3. Na terenie gminy Czernikowo znajduje się około 2 150 domów jednorodzinnych oraz 19 budynków wielorodzinnych (ok. 560 osób).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90513100
90511200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Czernikowo, woj. Kujawsko-Pomorskie, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług polegających na:

a) odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych w sposób selektywny z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Czernikowo (ok. 2100 Mg/rok),

b) odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych zebranych w prowadzonym przez Gminę Czernikowo Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Jackowo oraz punktach zbiórki leków i baterii (ok. 200 Mg/rok),

c) wyposażeniu nieruchomości zamieszkałych w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych.

d) wyposażeniu PSZOK w pojemniki do zbierania odpadów (bez obsługi PSZOK).

e) wyposażeniu w pojemniki punktów zbiórki leków i baterii.

W gminie Czernikowo gminnym systemem gospodarowania odpadami objęto tylko nieruchomości zamieszkałe.

Sposób zbierania odpadów komunalnych jest zgodny z rozporządzeniem w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, selektywnie zebranych odbywa się z nieruchomości w następujących frakcjach:

Frakcja I: papier i tektura

Frakcja II: tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe

Frakcja II: szkło

Frakcja IV: bioodpady (odpady zielone i odpady kuchenne z gospodarstw domowych) w sezonie wegetacyjnym od 1 kwietnia do 15 listopada.

Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych do instalacji komunalnych, a pozostałych odpadów do podmiotów lub instalacji zapewniających przetworzenie odpadów komunalnych zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami i zasadą bliskości, zgodnie z wymaganiami poniżej:

Wykonawca przekaże odebrane odpady komunalne do instalacji komunalnych zapewniających:

— dla odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych), że co najmniej 10 % dostarczonych odpadów zostanie odzyskana i przekazana do recyklingu lub przygotowana do ponownego użycia oraz że dla całego strumienia odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) zostaną osiągnięte poziomy ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Wykonawca przekaże odebrane z nieruchomości i zebrane w PSZOK odpady komunalne do instalacji lub podmiotów posiadających wymagane przepisami prawa decyzje, zezwolenia, wpisy do rejestrów zapewniających:

— dla odpadów selektywnie zebranych papieru i tektury, że co najmniej 98 % odpadów zostanie przygotowana do ponownego użycia lub przekazana do recyklingu,

— dla odpadów selektywnie zebranych szkła, że co najmniej 98 % odpadów zostanie przygotowana do ponownego użycia lub przekazana do recyklingu,

— dla odpadów selektywnie zebranych tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych, że co najmniej 80 % odpadów zostanie przygotowana do ponownego użycia lub przekazana do recyklingu,

— dla odpadów selektywnie zebranych bioodpadów, że co najmniej 98 % odpadów zostanie przygotowana do ponownego użycia lub przekazana do recyklingu,

— dla odpadów zebranych w PSZOK tj odpadów niebezpiecznych, leków, chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, że 100 % odpadów zostanie unieszkodliwiona,

— dla odpadów zebranych w PSZOK tj odpadów zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon, że 100 % odpadów zostanie przekazana do recyklingu,

— dla odpadów zebranych w PSZOK tj odpadów mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz tekstyliów i odzieży, że 100 % odpadów zostanie poddana odzyskowi, a w tym co najmniej 50 % przekazana do recyklingu lub przygotowana do ponownego użycia,

— dla odpadów zebranych w PSZOK odpadów budowlanych, że co najmniej 70 % odpadów zostanie poddana odzyskowi lub przygotowana do ponownego użycia lub przekazana do recyklingu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: aspekty środowiskowe / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 02/01/2020
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Na etapie podpisania umowy konieczne będzie:

Złożenie kopii wpisu do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Czernikowo.

Złożenie kopii wpisu do (BDO) rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach w zakresie odbierania odpadów oraz w zakresie zbierania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Złożenia kopii umów oraz kopii decyzji administracyjnych i/lub wpisów do rejestrów i/lub wpisów do baz danych (zależnie od przypadku) dla instalacji komunalnych oraz innych instalacji w których będą przetwarzane odpady z terenu Gminy Czernikowo (zgodnie ze złożoną ofertą).

Zamawiający wykluczy wykonawcę w przypadkach opisanych w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8, z zastrzeżeniem art. 24 ust 7-12.

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą oświadczenia w formie wypełnionego formularza JEDZ (jednolity europejski dokument zamówienia). JEDZ należy podpisać i złożyć elektronicznie jak opisano w SIWZ.

2. Formularz JEDZ winien obejmować szczegółowe dane w zakresie warunków udziału w postępowaniu obejmujące: doświadczenie wykonawcy, wykaz sprzętu, informację o zdolności finansowej i ekonomicznej oraz informacje o braku podstaw do wykluczenia.

Formularz JEDZ należy złożyć także w odniesieniu do wszystkich tzw. „podmiotów trzecich”, tj. gdy Wykonawca, powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby i/lub warunków udziału w postępowaniu.

3. Zamawiający żąda by wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu: złożył jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców (formularz JEDZ).

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców łącznie wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oddzielnie brak podstaw wykluczenia.

5. Dokumentami potwierdzającymi brak podstaw do wykluczenia są:

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, [...] szczegóły w SIWZ;

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, [...] szczegóły w SIWZ;

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, [...] szczegóły w SIWZ;.

5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne [...] szczegóły w SIWZ;

6) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, oświadczenie należy złożyć w ciągu 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert [...] szczegóły w SIWZ.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że:

1. Wykonawca osiągnął minimalny roczny obrót, w obszarze objętym zamówieniem tj. w zakresie gospodarowania odpadami, w wysokości nie mniejszej niż 500 000 PLN (pięćset tysięcy złotych), średniorocznie, za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;

2. Wykonawca posiada ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 500 000 PLN (pięćset tysięcy złotych);

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej są:

1) oświadczenia wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem, za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;

2) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa wyżej w ust 2, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Warunki udziału w postępowaniu – doświadczenie wykonawcy

Wykonawca musi udowodnić, iż wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej dwie usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, w tym co najmniej jedna usługa na terenie gminy od najmniej 1 500 właścicieli nieruchomości w ciągu następujących po sobie (kolejnych) dwunastu miesięcy.

2. Warunki udziału w postępowaniu – zdolność techniczna i zawodowa.

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującym potencjałem technicznym:

1) 2 pojazdy przystosowane do odbierania odpadów komunalnych, o pojemności skrzyni min 20m3 i możliwością ustawienia funkcji kompaktującej na poziomie nie mniejszym niż 5 (pięciokrotne zagęszczenie);

3) 2 pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w tym jeden pojazd o pojemności skrzyni min 16m3 i funkcji kompaktującej nie mniejszym niż 5 (pięciokrotne zagęszczenie).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej są:

1) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2) wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Planowanym terminem rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy jest dzień zawarcia umowy w przedmiocie przygotowania wyposażenia nieruchomości w pojemniki, natomiast terminem rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy w zakresie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych jest dzień 2.1.2020 r.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/09/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 25/11/2019
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 26/09/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Urząd Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87–640 Czernikowo, POLSKA, w sali nr 5, dnia 26.9.2019 r. o godzinie: 11:00.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Ustala się wadium w kwocie 30 000 PLN.

2. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: KBS Aleksandrów Kuj. nr rachunku 39 9537 0000 2114 0030 0520 0018,

b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach ubezpieczeniowych;

d) gwarancjach bankowych;

e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz.1089).

3. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.

4. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach w formie umożliwiającej jego wyegzekwowanie musi być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę (np. bank, ubezpieczyciel) oraz dołączone do oferty. Wniesienie dokumentu wadium w postaci elektronicznej powinno obejmować przekazanie tego dokumentu w takiej formie w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. oryginału.

5. Zamawiający zwraca i zatrzymuje wadium zgodnie z warunkami określonymi w ustawie Pzp.

a) Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 2b) do 2e), musi zawierać następujące elementy:

b) Wskazanie gwaranta poręczenia/gwarancji - Podmiot wystawiający poręczenie lub gwarancję,

c) Wskazanie podmiotu zlecającego ustanowienie poręczenia/gwarancji - Wykonawca w imieniu, którego ustanowiono poręczenie/gwarancję,

d) Wskazanie beneficjenta poręczenia/gwarancji tj. Gmina Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87–640 Czernikowo, POLSKA.

e) Określenie nazwy zadania, którego dotyczy poręczenie/gwarancja,

f) Zobowiązanie gwaranta do zapłacenia Zamawiającemu kwoty poręczenia/gwarancji - gwarant musi oświadczyć, że zapłaci Zamawiającemu kwotę gwarancji/poręczenia w przypadku, gdy Zamawiający złoży gwarantowi oświadczenie, że kwota gwarancji /poręczenia jest mu należna na podstawie Pzp,

g) Bezwarunkowość dysponowania poręczeniem/gwarancją - poręczyciel lub gwarant zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania kwoty poręczenia lub gwarancji na konto wskazane przez beneficjenta, na pierwsze żądanie beneficjenta zawierające oświadczenie, że kwota jest mu należna z powodu zaistnienia okoliczności określonych w prawie zamówień publicznych,

h) Nieodwołalność poręczenia/gwarancji - gwarant nie może odwołać zobowiązania wynikającego z udzielonego poręczenia/gwarancji,

i) Określenie prawa i miejsca rozstrzygania sporów dotyczących poręczenia/gwarancji - wszelkie spory dotyczące poręczenia/gwarancji rozstrzygane będą w oparciu o prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego,

j) Określenie miejsca wykonalności praw z poręczenia/gwarancji - prawa z poręczenie/gwarancji muszą być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Poręczenie/gwarancja o treści niezgodnej z postanowieniami SIWZ lub zawierające postanowienia ograniczające odpowiedzialność Gwaranta wobec Zamawiającego, jest równoznaczne z nie wniesieniem wadium.

Zmiany umowy: Zakres i warunki zmiany umowy opisano w SIWZ

RODO: Zamawiający, Wykonawca, Podwykonawca/podmiot trzeci są zobowiązani do realizacji obowiązków wynikających z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Szczegóły dot. RODO opisano w SIWZ

Z uwagi na ograniczenia liczby znaków w generatorze ogłoszeń szczegółowe informacje dot. warunków udziału w postępowaniu, dokumentów, umów, RODO, komunikacji elektronicznej, itd. zawarto w SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez prezesa Urzędu.

3. Zgodnie z przepisami działu VI Rozdział 2 ustawy Prawo zamówień publicznych: Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. .Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

8. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie: 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej w ppkt 8. i 9. wnosi się w terminie: 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

11. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:

dalsze szczegóły zawarto w SIWZ.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/08/2019