Pomóż nam ulepszyć portal TED, wypełniając krótką ankietę!

Roboty budowlane - 404109-2017

13/10/2017    S197    Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Wrocław: Roboty budowlane

2017/S 197-404109

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu
Adres pocztowy: ul. Podwale 30
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 50-950
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Kielczyk
E-mail: kielczyk@prokuratura.wroclaw.pl
Tel.: +48 713718114
Faks: +48 713718152

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.wroclaw.po.gov.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.wroclaw.po.gov.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: prokuratura
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Realizacja zadania inwestycyjnego: „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku domu studenckiego przy ul. Podwale 27 na cele użyteczności publicznej administracji państwowej.

Numer referencyjny: PO VII WB 261.14.2017
II.1.2)Główny kod CPV
45000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego: „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku domu studenckiego przy ul. Podwale 27 na cele użyteczności publicznej administracji państwowej Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu połączona z przebudową budynku przy ul. Podwale 28/ul. Sądowej 2 oraz budynku garaży wraz z przebudową infrastruktury zewnętrznej (w tym roboty budowlane objęte umową o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0187/16-00 dotyczące obiektu przy ul. Podwale 27) ”.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 22 551 927.31 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000
45262700
45300000
45400000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wrocław.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego. Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest we Wrocławiu, na narożniku ulicy Podwale i ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Budynki przy ul. Podwale 27 oraz Podwale 28 i Sądowej 2 stanowią jeden obiekt zbudowany w latach 1828-1834 jako koszary dla kirasjerów, wpisany do rejestru zabytków – decyzja nr 506/Wm z dnia 25.1.1993 r.

Część budynku (Podwale 27) wyłączona jest z użytkowania. Pozostała część budynku (Podwale 28/Sądowa 2) jest użytkowana i prace będą prowadzone w czynnym obiekcie. Części użytkowanej dotyczą prace związane m.in. z modernizacją stolarki okiennej i drzwiowej (termomodernizacja), remontem elewacji i fos przyobiektowych, budową instalacji odgromowej.Szczegółowy zakres robót zawarty jest w dokumentacji projektowej. Wykaz dokumentacji stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ. Zamawiający zaleca zapoznanie się z ww. dokumentacją przed złożeniem oferty. Zadanie inwestycyjne w zakresie prac objętych audytem energetycznym jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.3 Poddziałania 1.3.1 osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, umowa o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0187/16-00. Audyt energetyczny stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisują wyszczególnione w SIWZ decyzje zatwierdzające Projekt budowlany i udzielające pozwolenia na budowę oraz opracowania projektowe wykonane przez Spółkę Inwestycyjno – Budowlaną BIODOM Sp. z o.o., 58-200 Dzierżoniów, ul. I. Daszyńskiego 16, stanowiące Załączniki do SIWZ. Zamówienie obejmuje wykonanie wszystkich robót budowlanych koniecznych do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową. W zakres zamówienia wchodzą również prace, które powinny być wykonane w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa i właściwej organizacji robót budowlanych z wykorzystaniem urządzeń ochronnych i zabezpieczających w zakresie BHP, oraz zabezpieczenia przeciw pożarowego. Zakres niniejszego Zamówienia obejmuje również: wykonanie dwóch rodzajów tablic: informacyjnej i pamiątkowej zgodnie ze wzorem i zasadami projektowania tablic informacyjnych i pamiątkowych wg Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji dostępnego na stronie https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/ oraz dostawę i montaż regałów jezdnych w pomieszczeniach archiwum. Liczba regałów, ich wymiary i inne dane techniczne oraz sposób montażu opisane są w Projekcie wykonawczym: aranżacja wnętrz Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia ma charakter ryczałtowy. Prace związane z termomodernizacją obiektu w zakresie robót objętych umową o dofinansowanie nr POIS.01.03.01- 00 – 0187/16-00 rozliczane będą oddzielnie. Zamawiający dopuszcza płatności częściowe za wykonane i odebrane roboty budowlane – do wysokości 90 % w części robót finansowanych z funduszy unijnych (termomodernizacja budynku Podwale 27) i do wysokości 90 % wartości umowy w części pozostałej. Termin realizacji zamówienia: Etap I – roboty polegające na termomodernizacji budynku zgodnie z zakresem wskazanym w Audycie energetycznym – wariant I, na które uzyskano dofinansowanie zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0187/16-00, dotyczące obiektu przy ul. Podwale 27 – od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych do 30.10.2019 r.; Etap II – pozostałe roboty – 30 miesięcy od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych. Zamawiający wymaga na podstawie art. 29 ust. 3a uPzp zatrudnienia przez Wykonawcę, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.6.1974 – Kodeks pracy (Dz.U.2016.1666 j.t.) w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, w wymiarze niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia wskazane w SIWZ czynności.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne i funkcjonalne przedmiotu zamówienia / Waga: 30.00
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, mających znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia / Waga: 10.00
Cena - Waga: 60.00
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 22 551 927.31 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.01.03.01-00-0187/16.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Pozostałe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zamawiający zawarł w SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1) w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu posiada w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 50 000 PLN.

2) posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 20 000 000 PLN.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca: a) wykaże, że w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: wykonał co najmniej 3 roboty budowlane o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia, tzn. polegające na wykonaniu robót budowlanych o wartości co najmniej 20 000 000 PLN brutto w budynku o powierzchni całkowitej co najmniej 4000 m² (z wyłączeniem obiektów o konstrukcji stalowej, takich jak hale magazynowe i przemysłowe, obiekty handlowe o dużej powierzchni, centra logistyczne), w tym co najmniej jedna realizacja w budynku wpisanym do ewidencji lub rejestru zabytków podczas której wykonano roboty w zakresie ogólnobudowlanym, wymagające uzyskania pozwolenia na budowę – remont, przebudowa, budowa, w tym instalacji sanitarnej i elektrycznej i wykonał ww. roboty budowlane należycie; b) wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w specjalności budowlano-konstrukcyjnej, adekwatnie do pełnionej samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) oraz kwalifikacje określone w art. 37c Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2014.1446 j.t. ze zm.) i co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy, w tym w tym co najmniej dwukrotne pełnienie funkcji kierownika budowy trwające nieprzerwanie co najmniej 12 miesięcy każdy przy realizacji inwestycji o wartości co najmniej 20 000 000 PLN brutto, podczas której w budynku o powierzchni co najmniej 4000 m² (z wyłączeniem obiektów o konstrukcji stalowej, takich jak hale magazynowe i przemysłowe, obiekty handlowe o dużej powierzchni, centra logistyczne), wykonano roboty w zakresie ogólnobudowlanym, wymagające uzyskania pozwolenia na budowę – remont, przebudowa, budowa w tym instalacji sanitarnej i elektrycznej; co najmniej 1 z tych inwestycji musi dotyczyć budynku wpisanego do rejestru lub ewidencji zabytków; (Kierownik budowy);c) wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:

(1) co najmniej jedna osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej, w zakresie instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych, adekwatnie do pełnionej samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót, kierownika budowy lub inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, w tym co najmniej jednokrotne, trwające co najmniej 6 miesięcy pełnienie funkcji kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru w ww. specjalności, przy realizacji inwestycji o wartości co najmniej 20 000 000 PLN brutto, podczas której w budynku o powierzchni co najmniej 4000 m² (z wyłączeniem obiektów o konstrukcji stalowej, takich jak hale magazynowe i przemysłowe, obiekty handlowe o dużej powierzchni, centra logistyczne), wykonano roboty budowlane polegające na budowie przyłączy do sieci wodno-kanalizacyjnej, wewnętrznych instalacji wodno – kanalizacyjnych, instalacji wentylacji mechanicznej oraz instalacji centralnego ogrzewania (Kierownik robót)

c.d. poniżej.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

(2)co najmniej jedną osobą posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót, kierownika budowy lub inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, w tym co najmniej jednokrotne, trwające co najmniej 6miesięcy pełnienie funkcji kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru w ww. specjalności, przy realizacji inwestycji o wartości co najmniej 20 000 000 PLN brutto, podczas której w budynku o powierzchni co najmniej 4000 m² (z wyłączeniem obiektów o konstrukcji stalowej, takich jak hale magazynowe i przemysłowe, obiekty handlowe o dużej powierzchni, centra logistyczne), wykonano roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji elektrycznych (Kierownik robót) (3) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót, kierownika budowy lub inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, w tym w tym co najmniej jednokrotne, trwające co najmniej 3 miesięcy pełnienie funkcji kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru w ww. specjalności, przy realizacji inwestycji o wartości co najmniej 20 000 000 PLN brutto, podczas której w obiekcie o powierzchni co najmniej 4000 m² (z wyłączeniem obiektów o konstrukcji stalowej, takich jak hale magazynowe i przemysłowe, obiekty handlowe o dużej powierzchni, centra logistyczne), wykonano roboty budowlane zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą (Kierownik robót).

(4)co najmniej jedną osobą posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w specjalności inżynieryjnej drogowej w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, w zakresie dróg publicznych, adekwatnie do pełnionej samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami drogowymi na stanowisku kierownika robót lub kierownika budowy lub inspektora nadzoru, w nadzorowaniu lub kierowaniu robót polegających na realizacji inwestycji drogowych w zakresie dróg lokalnych (Kierownik robót)

(5) co najmniej jedną osobą posiadająca co najmniej średnie wykształcenie i co najmniej 5-letnią praktykę zawodową w rozliczaniu inwestycji, w tym doświadczenie w prowadzeniu rozliczeń robót co najmniej 2 zakończonych inwestycji o wartości robót nie mniejszej niż 20 000 000 PLN brutto (specjalista ds. rozliczeń).

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego Wzór umowy został przedstawiony w załączniku nr 7 do SIWZ.

2. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w przypadkach opisanych we wzorze umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/11/2017
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 20/01/2018
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 22/11/2017
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Wrocław, ul. Podwale 30, pokój nr 24.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 300 000 PLN

(słownie: trzysta tysięcy zł 00/100)

I.W celu wstępnego potwierdzenia przez Wykonawcę, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawcy złożą aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz Oświadczenie o braku przesłanek wykluczeniu. Oświadczenia te Wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE. Zamawiający informuje, że Wykonawca przy wypełnieniu oświadczenia na formularzu JEDZ może wykorzystać również narzędzie dostępne na stronie https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/ . Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów; II. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale III SIWZ, złoży na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 1 uPzp dokumenty wymienione w:

1. § 2 ust. 2 pkt.3 i.4 oraz ust.4 pkt. 1 i 10,

2. § 5 pkt. 1, 2, 3, 4

Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016.1126) i wskazane w Rozdziale IV SIWZ pkt. 2 ppkt. 1,2,3 i 4 oraz pkt. 3 ppkt. 1, 2, 3, i 4.

3. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, polegający w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp, na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, złoży na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 1 uPzp następujące dokumenty:

1)W zakresie potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – dokumenty w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określone w pkt. 3 ppkt. 1, 2, 3, 4 Rozdział IV SIWZ.

2)Pisemne zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

III. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekaże Zamawiającemu wymienione w § 5 pkt. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016.1126), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt. 23, wg załącznika nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Uwaga: Nie należy załączać oświadczenia o grupie kapitałowej do oferty.

Załącznik nr 3 do SIWZ zostanie udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego po otwarciu ofert i zamieszczeniu na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert.

IV. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1) Formularz Oferty wg Załącznika nr 1 do SIWZ zawierający wypełniony Wykaz cen (Tabela cen),

2) Oświadczenia, o których mowa w rozdziale IV pkt. 1 i 8 SIWZ.

3) Karty katalogowe okien i drzwi zewnętrznych, które zostaną zastosowane do wykonania zamówienia i które zostały wskazane w Formularzu Oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ). W przypadku stosowania okien/drzwi różnych producentów należy złożyć karty katalogowe okien/drzwi wszystkich producentów wskazanych w Formularzu Oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-672
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy lub innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych.

Odwołania wnosi się w oparciu o przepisy art. 180–198 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

1. Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia –jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni –jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 -w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-672
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/10/2017