Roboty budowlane - 412884-2018

21/09/2018    S182    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Elbląg: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

2018/S 182-412884

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Rawska 2-4
Elbląg
82-300
Polska
Osoba do kontaktów: Igor Zasadziński, Beata Adamkiewicz
Tel.: +48 552307216 / +48 552307432
E-mail: epwik@epwik.com.pl
Faks: +48 552307103
Kod NUTS: PL621

Adresy internetowe:

Główny adres: www.epwik.com.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://epwik.com.pl/index.php/pl/przetargi1/przetargi/388-360-3457-2018
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w mieście Elblągu

Numer referencyjny: 360/3457/2018
II.1.2)Główny kod CPV
45232440
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Kontrakt K.2 Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami

ścieków w mieście Elblągu realizowany w ramach projektu nr POIS.02.03.00-00-

0025/17 pn. „Modernizacja gospodarki ściekowej w Aglomeracji Elbląg” obejmujący:

Zadanie 1: Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Zawodzie wraz z

przebudową przepompowni ścieków Grochowska i budową nowej przepompowni

Ścieków Kotwicza i Nowodworska w Elblągu,

Zadanie 2: Przebudowa odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie dzielnicy Zatorze i

Śródmieście wraz z przebudową przepompowni ścieków Malborska i Tamka w Elblągu,

Zadanie 3: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków dla

Zabudowy mieszkaniowej przy ul. Wiązowa - Jesionowa w Elblągu.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 9 000 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 1: Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Zawodzie wraz z przebudową przepompowni ścieków Grochowska i budową nowej przepompowni ścieków Kotwicza i Nowodworska w Elblągu

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45111200
45232410
45232423
45315100
45233200
39294100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL621
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Elbląg

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie 1: Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Zawodzie wraz z przebudową przepompowni ścieków Grochowska i budową nowej przepompowni ścieków Kotwicza i Nowodworska w Elblągu:

1) Budowa przepompowni ścieków „Kotwicza” obok istniejącej wraz z rozbiórką i wyłączeniem z eksploatacji istniejącej przepompowni oraz przełączeniem kanałów technologicznych;

2) Budowa przepompowni ścieków „Nowodworska” wraz z odcinkami kanałów grawitacyjnych o długości około 50,0 m;

3) Budowa kanału sanitarnego tłocznego od projektowanej przepompowni „Nowodworska” do istniejącego węzła zasuw o długości około 100,0 m;

4) Przebudowa przepompowni ścieków „Grochowska;

5) Przebudowa kanału sanitarnego tłocznego od przepompowni „Nowodworska” do przepompowni „Grochowska” o długości około 700,0 m.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.02.03.00-00-0025/17 pn. „Modernizacja gospodarki ściekowej w Aglomeracji Elbląg”

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 2: Przebudowa odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie dzielnicy Zatorze i Śródmieście wraz z przebudową przepompowni ścieków Malborska i Tamka w Elblągu

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45111200
45232410
45232423
45315100
45233200
39294100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL621
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Elbląg

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie 2: Przebudowa odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie dzielnicy Zatorze i Śródmieście wraz z przebudową przepompowni ścieków Malborska i Tamka w Elblągu:

1) Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Janowskiej;

2) Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Leszno;

3) Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej;

4) Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ślusarskiej;

5) Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Aleja Tysiąclecia;

6) Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Narciarskiej;

7) Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chmurnej;

8) Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zacisze;

9) Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Lotniczej

Uwaga:

Przebudowa kanału sanitarnego w ul. Lotniczej będzie realizowana tylko w zakresie objętym rysunkiem nr PZT-II-2.10 Projektu zagospodarowania terenu (zamówienie nie obejmuje przebudowy kanału w zakresie objętym rysunkiem nr PZT-II-2.9 Projektu zagospodarowania terenu).

10) Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Skrzydlatej;

11) Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bulwar Zygmunta Augusta;

12) Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Malborskiej;

13) Przebudowa przepompowni sieciowej „Malborska”;

14) Przebudowa przepompowni sieciowej „Tamka”.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.02.03.00-00-0025/17 pn. „Modernizacja gospodarki ściekowej w Aglomeracji Elbląg”

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 3: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków dla zabudowy mieszkaniowej przy ul. Wiązowa - Jesionowa w Elblągu

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45111200
45232410
45232423
45315100
45233200
39294100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL621
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Elbląg

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie 3: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków dla zabudowy mieszkaniowej przy ul. Wiązowa - Jesionowa w Elblągu:

1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiązowej – Jesionowej;

2) Budowa przepompowni ścieków PI.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.02.03.00-00-0025/17 pn. „Modernizacja gospodarki ściekowej w Aglomeracji Elbląg”

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące kompetencji lub uprawnień o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,

2. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 (z wyłączeniem o którym mowa w art. 133 ust. 4) i art. 24 ust. 5 ustawy.

Wykonawca składa, w sposób opisany w SIWZ, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia stanowiące wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jednolite dokumenty składane są w odniesieniu do każdego z Wykonawców (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie), Podmiotów trzecich (w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów), Podwykonawców (w przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części

Zamówienia Podwykonawcom).

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych w rozdz. 4 ust. 3 SIWZ w celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

1) posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż:

Zadanie 1 - 500 000,00 PLN (pięćset tysięcy złotych 00/100),

Zadanie 2 - 1 000 000,00 PLN (jeden milion złotych 00/100),

Zadanie 3 - 200 000,00 PLN (dwieście tysięcy złotych 00/100),

2) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż:

Zadanie 1 - 500 000,00 PLN (pięćset tysięcy złotych 00/100),

Zadanie 2 - 1 000 000,00 PLN (jeden milion złotych 00/100),

Zadanie 3 - 200 000,00 PLN (dwieście tysięcy złotych 00/100),

3) osiągnął obrót (ogólny roczny) ogółem w wysokości nie mniejszej niż:

Zadanie 1 - 1 500 000,00 PLN (jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100),

Zadanie 2 - 3 000 000,00 PLN (trzy miliony złotych 00/100),

Zadanie 3 - 500 000,00 PLN (pięćset tysięcy złotych 00/100),

Za ostatnie 3 lata obrotowe, w każdym roku, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.

Uwaga:

Wykonawca składający ofertę na więcej niż 1 część spełni warunki w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie, środki finansowe lub zdolność kredytową oraz gdy osiągnął obrót, w wysokościach stanowiących sumę odpowiednich kwot dla poszczególnych zadań.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków jw. Wykonawca składa dokumenty

Wymienione w rozdz. 4 ust. 3 SIWZ.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotów jw., w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Zobowiązanie należy złożyć z ofertą.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Wykonawca ubiegający się o:

• Zadanie 1 i/lub 2:

Spełni warunek jeżeli wykaże że, okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał:

a) dwie roboty polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie przepompowni ścieków,

b) dwie roboty polegające na bezwykopowej renowacji sieci:

— jedna w technologii crackingu, o długości min 100 m,

— druga w technologii rękawa, o długości min 100 m.

Uwaga:

1) jeżeli w ramach jednej roboty wykonano przepompownię ścieków i renowację sieci, to Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek wykonania po jednej robocie dla każdego z tych elementów,

2) w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie jeden z nich musi wykazać się wykonaniem co najmniej dwóch robót określonych pod lit. a), pozostałe roboty będą sumowane.

• Zadanie 3:

Spełni warunek jeżeli wykaże że, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał:

a) jedną robotę polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie przepompowni ścieków,

b) jedną robotę polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej i/lub deszczowej o długości min. 200 m w pasach drogowych.

UWAGA:

1) jeżeli w ramach jednej roboty wykonano przepompownię ścieków i sieć o wymaganej długości, to Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek wykonania po jednej robocie dla każdego z tych elementów,

2) w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie doświadczenie oceniane będzie łącznie (sumowane).

2. Wykonawca spełni warunek jeżeli skieruje do realizacji zamówienia niżej wymienione osoby:

— Kierownika budowy / kierownika robót sanitarnych,

— Kierownika robót elektrycznych i AKPiA,

— Kierownika robót branży konstrukcyjno-budowlanej,

— Kierownika robót branży drogowej.

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych od ww. osób kwalifikacji, uprawnień i doświadczenia oraz możliwości łączenia poszczególnych funkcji zawarto w rozdz. 3 SIWZ.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków jw. Wykonawca składa dokumenty wymienione w rozdz. 4 ust. 3 SIWZ.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotów jw., w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Zobowiązanie należy złożyć z ofertą.

W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia, przed upływem terminu (tj. dnia i godziny) składania ofert, wadium w wysokości:

1) Zadanie 1 - 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy);

2) Zadanie 2 – 80 000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy);

3) Zadanie 3 – 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy);

W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie (część zamówienia), oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości sumy wadium na poszczególne zadania.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, zaokrąglonej w dół do pełnych tysięcy złotych.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wzór umowy stanowi załącznik do SIWZ.

Okoliczności zmiany umowy zawarto we wzorze.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/11/2018
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 05/01/2019
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 06/11/2018
Czas lokalny: 10:10
Miejsce:

Siedziba Zamawiającego, pokój 17.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1) Kryteria oceny ofert:

a. cena oferty brutto – 90 %

b. gwarancja jakości – 10 %.

2) Wszelkie wartości pieniężne, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, podane w walutach innych niż PLN należy przeliczyć według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego według stanu na dzień opublikowania ogłoszenia o niniejszym zamówieniu.

3) Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3) ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.

4) Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24 aa ustawy.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom i innym podmiotom, które mają lub miały interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego

Przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej wymienione w Dziale VI ustawy.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę prowadzoną i ogłaszaną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Terminy na wniesienie odwołań określa ustawa Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/09/2018