Tjenesteydelser - 420215-2018

27/09/2018    S186    - - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Udbud med forhandling 

Danmark-København: Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed

2018/S 186-420215

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Digitaliseringsstyrelsen
34051178
Landgreven 4
København K
1301
Danmark
E-mail: ingra@digst.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b0bb1712-f931-436a-8559-75fbb06b0bee/homepage

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b0bb1712-f931-436a-8559-75fbb06b0bee/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b0bb1712-f931-436a-8559-75fbb06b0bee/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale med 4 delaftaler vedrørende levering af kommunikationsydelser til Digitaliseringsstyrelsen

Sagsnr.: 2018-3002
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Digitaliseringsstyrelsen udbyder hermed en ikke-eksklusiv rammeaftale med 4 underliggende delaftaler vedrørende levering af kommunikationsydelser til Digitaliseringsstyrelsen.

Rammeaftalens overordnede formål er bistand til Digitaliseringsstyrelsens interne og eksterne kommunikation inden for styrelsens mange forskellige ansvarsområder. Det kan fx være i forbindelse med implementering af strategier, lovgivning, IT-systemer mv.

— Delaftale 1 vedrører strategi, analyse og projektledelse i forbindelse med større kommunikations-projekter, herunder også alle de beskrevne opgaver under delaftale 2, 3 og 4,

— Delaftale 2 vedrører tekstproduktion, -redaktion og -korrektur mv. og layout,

— Delaftale 3 vedrører grafisk og visuel kommunikation, herunder også video og billeder,

— Delaftale 4 vedrører målinger, test, evaluering og dataindsamling.

Hver leverances omfang kan spænde bredt fra mindre opgaver om udarbejdelse af foldere til store kampagner om brugen af digital post eller cybersikkerhed.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 3
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakter, der kombinerer de følgende delkontrakter eller grupper af delkontrakter:

En ansøger kan blive prækvalificeret til at afgive tilbud på både delaftale 2, 3 og 4 eller en kombination af disse, men en ansøger kan ikke blive prækvalificeret til både delaftale 1 og en eller flere af de øvrige delaftaler. Dette skyldes, at Digitaliseringsstyrelsen i forhold til delaftale 2-4 ønsker at give mulighed for at små og mellemstore virksomheder kan komme på delaftalerne.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 1 vedrørende strategi, analyse og projektledelse i forbindelse med større kommunikationsprojekter

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79000000
72420000
72600000
79341400
79416000
79419000
79421000
79430000
79552000
79821100
79822000
79960000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Denne delaftale omfatter projektbaserede løsninger, som kan omfatte elementer fra alle de øvrige delaftaler i en full-service-løsning.

Endvidere omfatter denne delaftale strategi, analyse og projektledelse, der henvender sig til større kommunikationsprojekter karakteriseret ved høj grad af kompleksitet, bred interessentkreds og differentierede målgrupper, der forudsætter behov for en mere integreret kommunikations- og projektledelsesindsats.

Delaftale 1 er valgt som en paraplyaftale, der omfatter de ydelser, som er beskrevet under denne delaftale, men som også omfatter alle de ydelser, som er beskrevet i de øvrige delaftaler. Dette skyldes, at det er denne delaftale, som vil blive anvendt ved større opgaver og projekter, hvor der er behov for at trække på mange forskellige kompetencer i en samlet opgaveløsning.

Digitaliseringsstyrelsens behov omfatter rådgivning og ressourcer til kommunikationen i forbindelse med en række forestående implementeringsindsatser, hvor mange interessenter og slutbrugere skal informeres, inddrages, foretage systemændringer med mere.

Delaftale 1 indbefatter bistand i en integreret strategisk indsats, hvori der både ydes analyse, rådgivning, projektplanlægning, kampagne, medie/presseplan og indholdsproduktion samt effektmåling i forhold til alle relevante kanaler og i alle relevante kommunikationsprodukter. Desuden ydes der også rådgivning i akut opståede situationer.

Der prækvalificeres 6 ansøgere til at afgive tilbud på denne delaftale, hvoraf 4 tilbudsgivere vil blive leverandører på delaftalen og derigennem kunne få tildelt opgaver i løbet af aftalens varighed på 4 år.

Opgaver fra denne delaftale bestilles som udgangspunkt ved gennemførelse af et miniudbud.

Dog skal der ske direkte tildeling ved bestilling af opgaver med en samlet værdi på under 100 000 DKK samt ved opgaver vedrørende akut pressehåndtering, presserådgivning og presseberedskabsplaner. Proceduren herfor er beskrevet i udbudsmaterialet.

Der gennemføres i forlængelse af udbuddet af delaftale 1 et miniudbud vedrørende projektledelse og et projektteam til brug ved kommunikation i forbindelse med implementeringen af Næste generation Digital Post. De 6 prækvalificere ansøgere vil skulle afgive et tilbud på dette samtidig med et tilbud på at komme på rammeaftalen.

Den anslåede værdi i pkt. II.2.6) er et ikke-bindende estimat.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 50 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 6
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt flere end 6 ansøgere opfylder ordregivers mindstekrav til egnethed, jf. pkt.III.1.2) og III.1.3), udvælger ordregiver de 6 ansøgere, som er bedst egnede til at løse opgaver af den pågældende art.

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud på delaftale 1 sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt III.1.3), vedrørende den udbudte kontrakt, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4).

Relevansvurderingen foretages på baggrund af, hvorvidt og i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med levering af ydelser, der behovsmæssigt er sammenlignelige med de hovedydelser, som delaftalen omfatter, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4).

I forhold til udvælgelse af ansøgere ved delaftale 1 ses særligt på hvilke ansøgere, som har påvist de bedste referencer i forhold, at referencerne vedrører en kunde i et politisk miljø, og dernæst hvorvidt referencerne vedrører levering af kommunikationsydelser til et digitaliserings-projekt.

Ved vurderingen af hvilke ansøgere, der har dokumenteret de mest relevante referencer, vurderes alle referencer, således at det vurderes, hvorvidt referencerne tilsammen dokumenterer en høj grad af relevant erfaring, jf. ovenfor. Der kan maksimalt afgives 5 referencer.

Rammeaftalen i forhold til delaftale 1 tildeles af hensyn til forsyningssikkerhed til 4 tilbudsgivere. For at sikre størst mulig konkurrence frem til tildelingen prækvalificeres 6 ansøgere.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Såfremt ansøger ønsker prækvalificering til delaftale 1, vil ansøger ikke også kunne prækvalificeres til de øvrige 3 delaftaler. Ansøger skal i ESPD, del II, afsnit A, under "Hvis det er relevant, angives den eller de delkontrakter, som den økonomiske aktør ønsker at afgive tilbud på" beskrive, hvilke delaftaler ansøger ønsker at blive prækvalificeret til.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 2 vedrørende tekstproduktion, -redaktion og -korrektur mv. og layout

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79000000
79341400
79421000
79552000
79821000
79822000
79821100
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Denne delaftale omfatter hovedsageligt ydelser, hvor Digitaliseringsstyrelsen skal have leveret konkret tekstproduktion, tekstredigering og/eller tekstkorrektur.

Enkelte bestillinger kan dog også i forlængelse heraf omfatte grafisk layout/opsætning af teksten, således at teksten kan sættes op til digitalt print, hvilket en leverandør også ville skulle levere.

Leverandøren skal ved levering af ydelser vise forståelse for målgrupper og tilpasse produkter til de forskellige valgte kommunikationskanaler.

Leverandøren skal have relevante kreative og analytiske kompetencer samt have værktøjer og metoder, som kan bruges til at levere de af denne delaftale omhandlende ydelser.

Delaftalen omfatter i den forbindelse blandt andet følgende opgaver:

— Rådgivning om målgrupper og kanalvalg forud for igangsættelse af tekst-produktion

— Opsummering af målgruppernes behov forud for produktion, eksempelvis ved afvikling af test og gennemførelse af interviews

— Udarbejdelse af tekster til breve, foldere, vejledninger, pressemateriale mv. under hensyntagen til målgrupper og kanalvalg

— Udarbejdelse og eksekvering af handlingsanvisende tekstindhold til online platforme såsom hjemmesider og intranet mv,

— Grafisk opsætning/layout af teksterne, så slutproduktet kan bruges til digitalt download og print

— Projektledelse, undervisning, facilitering og planlægning af møder i forhold til ovenstående Opgaver

Der prækvalificeres 8 ansøgere til at afgive tilbud på denne delaftale, hvoraf 5 tilbudsgivere vil blive leverandører på delaftalen og derigennem kunne få tildelt opgaver i løbet af aftalens varighed på 4 år.

Ydelser fra denne delaftale bestilles som udgangspunkt ved gennemførelse af et miniudbud.

Dog skal der ske direkte tildeling ved bestilling af opgaver med en samlet værdi på under 25.000 kr. Proceduren herfor er beskrevet i udbudsmaterialet.

Den anslåede værdi i pkt. II.2.6) er et ikke-bindende estimat.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 8
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt flere end 8 ansøgere opfylder ordregivers mindstekrav til egnethed, jf. pkt.III.1.2) og III.1.3), udvælger ordregiver de 8 ansøgere, som er bedst egnede til at løse opgaver af den pågældende art.

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud på delaftale 2 sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt III.1.3), vedrørende den udbudte kontrakt, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4).

Relevansvurderingen foretages på baggrund af, hvorvidt og i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med levering af ydelser, der behovsmæssigt er sammenlignelige med de hovedydelser, som delaftalen omfatter, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4).

I forhold til udvælgelse af ansøgere ved delaftale 2 ses særligt på hvilke ansøgere, som har påvist de bedste referencer i forhold, at referencerne vedrører rådgivning om målgrupper og kanalvalg forud for igangsættelse af tekstproduktion.

Ved vurderingen af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante referencer, vurderes alle referencer, således at det vurderes, hvorvidt referencerne tilsammen dokumenterer en høj grad af relevant erfaring, jf. ovenfor. Der kan maksimalt afgives 5 referencer.

Rammeaftalen i forhold til delaftale 2 tildeles af hensyn til forsyningssikkerhed til 5 tilbudsgivere. For at sikre størst mulig konkurrence frem til tildelingen prækvalificeres 8 ansøgere.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Såfremt ansøger ønsker prækvalificering til delaftale 2, vil ansøger ikke også kunne prækvalificeres til delaftale 1, men vil godt kunne til delaftale 3 og 4. Ansøger skal i ESPD, del II, afsnit A, under "Hvis det er relevant, angives den eller de delkontrakter, som den økonomiske aktør ønsker at afgive tilbud på" beskrive, hvilke delaftaler ansøger ønsker at blive prækvalificeret til.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 3 vedrørende grafisk og visuel kommunikation

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79000000
79341400
79421000
79822500
79820000
79960000
79961000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Denne delaftale omfatter ydelser, hvor Digitaliseringsstyrelsen skal have bistand til udarbejdelse af grafiske, designmæssige og visuelle opgaver.

Denne delaftale udbydes samlet men vil bestå af to hovedgrupper af ydelser:

— grafisk produktion

— video og billeder

Delaftalen omfatter en bred palet af grafiske produkter målrettet både offline og online kanaler.

Delaftalen omfatter i den forbindelse blandt andet følgende opgaver:

— Rådgivning om udarbejdelse af visuelle digitale produkter

— Layout, designoplæg og opsætning af kommunikationsproduktet, herunder offline tryksager

— Udvikling af et samlet, strategisk grafisk udtryk, herunder visualiseringer og illustrationer

— Omsætning af teksttunge produkter til enkle, kreative og visuelle produkter til brug på udvalgte kommunikationskanaler fx til de sociale medier

— Udarbejdelse af visuelle digitale produkter, herunder eksempelvis infografikker, illustrationer, ikoner, grafisk fremstilling af data mv,

— Udarbejdelse af klikbare prototyper, forstået som, at der udarbejdes en "tegning", som det er muligt at navigere rundt i med klik i forbindelse med videreudvikling af eksisterende hjemmeside eller udvikling af fremtidige platforme

— Udarbejdelse af designoplæg til dokumentskabeloner fx til PowerPoint eller digitale nyhedsbreve

— Projektledelse, rådgivning, undervisning, facilitering og planlægning af møder i forhold til ovenstående opgaver

— Idéudvikling, tilrettelæggelse, produktion, optagelse og redigering af videoproduktioner til intern og ekstern brug med forskellige budskaber til forskellige målgrupper

— Producere alle typer af videoer, herunder realfilm, informationsfilm, tegne- og animerede film, videoguides og andre visualiseringer til fx online platforme, infoskærme, bus, tog og biografer. Produktionerne skal kunne målrettes web og sociale medier samt være undertekstede og skal leve op til krav til og standarder om tilgængelighed

— Levering af billeder, herunder styring af proces med designbrief, udvælgelse af billeder, efterbehandling mv.

Der prækvalificeres 8 ansøgere til at afgive tilbud på denne delaftale, hvoraf 5 tilbudsgiver vil blive leverandører på delaftalen og derigennem kunne få tildelt opgaver i løbet af aftalens varighed på 4 år.

Ydelser fra denne delaftale bestilles som udgangspunkt ved gennemførelse af et miniudbud.

Dog skal der ske direkte tildeling ved bestilling af opgaver med en samlet værdi på under 50.000 kr. Proceduren herfor er beskrevet i udbudsmaterialet.

Den anslåede værdi i pkt. II.2.6) er et ikke-bindende estimat.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 8
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt flere end 8 ansøgere opfylder ordregivers mindstekrav til egnethed, jf. pkt.III.1.2) og III.1.3), udvælger ordregiver de 8 ansøgere, som er bedst egnede til at løse opgaver af den pågældende art.

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud på delaftale 3 sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt III.1.3), vedrørende den udbudte kontrakt, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4).

Relevansvurderingen foretages på baggrund af, hvorvidt og i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med levering af ydelser, der behovsmæssigt er sammenlignelige med de hovedydelser, som delaftalen omfatter, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4).

I forhold til udvælgelse af ansøgere ved delaftale 3 ses særligt på hvilke ansøgere, som har påvist de bedste referencer i forhold, at referencerne vedrører rådgivning om layout og design af kommunikationsydelser målrettet både online og offline kanaler, og dernæst hvorvidt referencerne vedrører produktion af informative videoer og videoguides.

Ved vurderingen af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante referencer, vurderes alle referencer, således at det vurderes, hvorvidt referencerne tilsammen dokumenterer en høj grad af relevant erfaring, jf. ovenfor. Der kan maksimalt afgives 5 referencer.

Rammeaftalen i forhold til delaftale 3 tildeles af hensyn til forsyningssikkerhed til 5 tilbudsgivere. For at sikre størst mulig konkurrence frem til tildelingen prækvalificeres 8 ansøgere.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Såfremt ansøger ønsker prækvalificering til delaftale 3, vil ansøger ikke også kunne prækvalificeres til delaftale 1, men vil godt kunne til delaftale 2 og 4. Ansøger skal i ESPD, del II, afsnit A, under "Hvis det er relevant, angives den eller de delkontrakter, som den økonomiske aktør ønsker at afgive tilbud på" beskrive, hvilke delaftaler ansøger ønsker at blive prækvalificeret til.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 4 vedrørende målinger, test, evaluering og dataindsamling

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79000000
72420000
72600000
79419000
79421000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Denne delaftale omfatter ydelser, hvor Digitaliseringsstyrelsen skal have bistand til at foretage målinger, test og evalueringer af forskellige typer af kommunikationstiltag, kommunikationsprodukter, websider, film, infografikker mv.

Denne delaftale omfatter overordnet to typer af opgaver:

— Evaluering og test af konkrete produkter, herunder ved brug af eksempelvis brugertests eller antropologiske undersøgelser på et produktplan

— Evaluering og effektmåling af store indsatser

Delaftalen omfatter i den forbindelse blandt andet følgende opgaver:

— Hjælp til at opstille KPI'er / målepunkter, effektmål og andre rapporteringsmetoder både før, efter og undervejs ved afvikling af produkter eller projekter

— Dataindsamling

— Udarbejdelse af målinger før start af kampagne eller projekt til brug for en senere sammenligning / analyse af effekt / impact

— Test ift. brugervenlighed og forståelse og UX-test af udkast af produkter, prototyper, e-læringsprodukter, endelige produkter, budskaber og hjemmesider

— Brugertest, brugerundersøgelser og spørgeskemaer før, under og/eller efter en gennemført kampagne

— Målgruppeundersøgelser, herunder segmentering og fokusering af indsigter om målgrupperne

— Før og eftermålinger og effektmåling samt erfaringsopsamling herpå i form af afrapportering med handlingsanvisende anbefalinger

— Målinger og evaluering af indsatser

— Rapportering

— Projektledelse, undervisning, facilitering og planlægning af møder i forhold til ovenstående opgaver

Der prækvalificeres 8 ansøgere til at afgive tilbud på denne delaftale, hvoraf 5 tilbudsgiver vil blive leverandører på delaftalen og derigennem kunne få tildelt opgaver i løbet af aftalens varighed på 4 år.

Ydelser fra denne delaftale bestilles som udgangspunkt ved gennemførelse af et miniudbud.

Dog skal der ske direkte tildeling ved bestilling af opgaver med en samlet værdi på under 50.000 kr. Proceduren herfor er beskrevet i udbudsmaterialet.

Den anslåede værdi i pkt. II.2.6) er et ikke-bindende estimat.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 8
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt flere end 8 ansøgere opfylder ordregivers mindstekrav til egnethed, jf. pkt.III.1.2) og III.1.3), udvælger ordregiver de 8 ansøgere, som er bedst egnede til at løse opgaver af den pågældende art.

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud på delaftale 4 sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt III.1.3), vedrørende den udbudte kontrakt, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4).

Relevansvurderingen foretages på baggrund af, hvorvidt og i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med levering af ydelser, der behovsmæssigt er sammenlignelige med de hovedydelser, som delaftalen omfatter, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4).

I forhold til udvælgelse af ansøgere ved delaftale 4 ses særligt på hvilke ansøgere, som har påvist de bedste referencer i forhold, at referencerne vedrører målgruppeundersøgelser, undersøgelser af en kampagnes effekt og erfaringsopsamling på effektmålinger.

Ved vurderingen af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante referencer, vurderes alle referencer, således at det vurderes, hvorvidt referencerne tilsammen dokumenterer en høj grad af relevant erfaring, jf. ovenfor. Der kan maksimalt afgives 5 referencer.

Rammeaftalen i forhold til delaftale 4 tildeles af hensyn til forsyningssikkerhed til 5 tilbudsgivere. For at sikre størst mulig konkurrence frem til tildelingen prækvalificeres 8 ansøgere.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Såfremt ansøger ønsker prækvalificering til delaftale 4, vil ansøger ikke også kunne prækvalificeres til delaftale 1, men vil godt kunne til delaftale 2 og 3. Ansøger skal i ESPD, del II, afsnit A, under "Hvis det er relevant, angives den eller de delkontrakter, som den økonomiske aktør ønsker at afgive tilbud på" beskrive, hvilke delaftaler ansøger ønsker at blive prækvalificeret til.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

— Ansøgers samlede årsomsætning i det seneste disponible regnskabsår.

Alene for delaftale 1:

— Ansøgers resultat før skat i det seneste disponible regnskabsår.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Efter valg om prækvalifikation og senest inden tildelingsbeslutningen skal de tilbudsgivere, som ordregiver har til hensigt at tildele en eller flere delaftaler til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte. Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet, såfremt dette ikke fremgår af en offentlig database:

— Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår afhængigt af, hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

I forhold til delaftale 1 vil denne erklæring endvidere skulle vedrører virksomhedens resultat før skat i det seneste disponible regnskabsår.

For så vidt angår de enheder, som ansøger baserer sin finansielle og økonomiske formåen på, skal denne dokumentation bestå af en støtteerklæring eller anden dokumentation, der godtgør, at ansøgeren eller tilbudsgiveren faktisk råder over den nødvendige finansielle og økonomiske formåen, jf. udbudslovens § 144, stk. 2.

I forbindelse med anmodning om dokumentation vil ordregiver fremsende en skabelon til en støtteerklæring, som ansøgeren/tilbudsgiveren kan vælge at benytte.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav kræves følgende:

— For delaftale 1 en samlet årlig omsætning på mindst 20 000 000 DKK i det seneste disponible regnskabsår og et positiv resultat før skat i det seneste disponible regnskabsår,

— For delaftale 2, 3 og 4 en samlet årlig omsætning på mindst 2 000 000 DKK i det seneste disponible regnskabsår pr. delaftale der bydes på. Det vil sige, at hvis der ansøges om prækvalifikation til alle 3 delaftaler, skal man have en samlet årlig omsætning på mindst 6 000 000 DKK.

Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen (samt resultatet før skat i forhold til delaftale 1) som ansøgerens og disse andre enheders samlede omsætning (og resultat før skat) i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen (og resultat før skat) som virksomhedernes samlede omsætning (og samlede resultat før skat) i det seneste disponible regnskabsår. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive ESPD med angivelse af følgende oplysninger:

For hver af de delaftaler som ansøger søger om prækvalificering til skal fremgå en liste over de 5 betydeligste sammenlignelige ydelser, jf. punkt II.1.4) og II.2.4) for hver delaftale, som ansøger har udført i løbet af de sidste 3 år inden ansøgningsfristen.

Kun referencer, der vedrører ydelser, som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt II.2.9). Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelserne, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en klar beskrivelse af, hvilke af de under punkt II.1.4) og II.2.4), anførte ydelser, leverancen vedrørte, samt ansøgers rolle(r) i udførelsen af leverancen. Endvidere bedes referencen indeholde den økonomiske værdi af leverancen (beløb), dato for leverancen samt navn på kunden (modtager).

Ved angivelse af dato for leverancen bedes ansøger angive datoen for leverancens påbegyndelse og afslutning. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes ansøger i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet.

Der kan maksimalt angives 5 referencer, uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium).

Såfremt der angives mere end 5 referencer, vil der alene blive lagt vægt på de 5 første referencer. Referencer herudover vil der blive set bort fra.

Baserer ansøger sig på andre enheders faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af ydelserne, som rammeaftalen omfatter, jf. punkt II.2.4), skal de konkrete dele af ydelserne under kontrakten udføres af den enhed, som ansøger baserer sig på.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til teknisk og faglig kapacitet, jf. punkt III.1.3) og hvordan ansøger opfylder udvælgelseskriteriet, jf. punkt II.2.9) i forhold til hver enkelt delaftale.

Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

For så vidt angår de enheder, som ansøger baserer sin tekniske og faglige formåen på, skal denne dokumentation bestå af en støtteerklæring eller anden dokumentation, der godtgør, at ansøgeren eller tilbudsgiveren faktisk råder over den nødvendige tekniske og faglige formåen, jf. udbudslovens § 144, stk. 2.

I forbindelse med anmodning om dokumentation vil ordregiver fremsende en skabelon til en støtteerklæring, som ansøgeren/tilbudsgiveren kan vælge at benytte.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav kræves følgende:

— For delaftale 1 mindst 1 reference som viser, at ansøger har erfaring med at navigere i henhold til en kompleks interessenthåndtering, har omfattet presse- og mediehåndtering og har omfattet forandringsledelse i forhold til differentierede målgrupper. Der er ikke krav om, at én reference skal dække alle 3 områder, men der skal påvises erfaring med alle 3 områder,

— For delaftale 2 mindst 1 reference som viser, at ansøger har erfaring med anvendelse af forskellige kanaler til forskellige målgrupper,

— For delaftale 3 mindst 1 reference som viser, at ansøger har erfaring med både grafisk layout og udarbejdelse af videoer. Der er ikke krav om, at én reference skal dække begge områder, men der skal påvises erfaring med begge områder,

— For delaftale 4 mindst 1 reference som viser, at ansøger har erfaring med udarbejdelse af effektmålinger i forbindelse med gennemførelse af kampagner.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

I rammeaftalen med dertilhørende delaftaler er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, og som formuleret i OECD's retningslinjer for Multinationale virksomheder, inddraget i relevant omfang. Der er desuden stillet aftalemæssige krav i henhold til ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30.6.2014.

Rammeaftalen stiller krav om overholdelse af persondatalovgivningen.

Rammeaftalen omfatter ikke sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler, da der er tale om en ikke-forpligtende rammeaftale, hvorfor leverandørerne ikke er garanteret en minimumsomsætning, og da aftalen endvidere ikke indeholder et driftselement. Et sådant krav vil derfor ikke være proportionelt og vil ikke være relevant i forhold til de arbejdsopgaver, som Rammeaftalen indeholder.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 5
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 135-308337
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 25/10/2018
Tidspunkt: 08:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på den i pkt. I.3) anførte hjemmeside. Afgivelse af ansøgning og efterfølgende tilbud kan kun ske elektronisk via hjemmesiden, der er anført i pkt. I.3).

Interesserede virksomheder kan via udbudshjemmesiden få tildelt brugernavn og adgangskode. Det er nødvendigt at have installeret AdobeReader (version 11.0.7 eller nyere version) eller Adobe Acrobat (version 6.0 eller nyere version) samt et program, der kan læse docx-filer, for at kunne tilgå systemet og læse udbudsmaterialet.

Alle tilbudsgivere opfordres til at gennemlæse hele udbudsmaterialet før ansøgning i form af ESPD udformes og indsendes. Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om udfyldelse af ESPD. Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål skal stilles senest 10 dage før ansøgningsfristen. Spørgsmål stillet herefter vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest seks dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt ansøger måtte få tekniske problemer ved anvendelsen af udbudshjemmesiden, kan ansøger i dagtimerne (kl. 8:30 – kl. 16:30) på arbejdsdage rette telefonisk henvendelse til ETHICS Support: på telefonnummeret +45 7022 7007. Såfremt et teknisk problem antages at ville berøre flere ansøgere, vil der blive offentliggjort information herom på udbudshjemmesiden.

Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens §§ 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Inden tildelingsbeslutningen skal de tilbudsgivere, som ordregiver har til hensigt at tildele delaftalerne til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§151-152, jf.§ 153.

I ansøgning om prækvalifikation skal ansøgeren angive, hvorvidt ansøgningen gælder delaftale 1, 2, 3 eller 4. Ansøger kan godt ansøge om prækvalifikation til både delaftale 2, 3 og 4, men hvis ansøger søger om prækvalifikation på delaftale 1, kan denne ikke også søge til delaftale 2, 3 og/eller 4. Dette skyldes, at Digitaliseringsstyrelsen ønsker at skabe den bedste konkurrence på de enkelte delaftaler og sikre at små og mellemstore virksomheder også kan byde på opgaverne. Hver ansøger kan alene indgive én ansøgning om prækvalifikation pr. delaftale.

De nærmere betingelser for tilbudsgivning fremgår af udbudsmaterialet.

I relation til punkt II.2.6) bemærkes, at beløbet udgør et skøn over de forventede træk på delaftalerne i rammeaftalens løbetid på 4 år.

Forud for udbuddet er der udarbejdet en foranalyse. Resultatet af denne er offentliggjort sammen med det øvrige udbudsmateriale til orientering, men foranalysen og de bagvedliggende interviews er ikke en del af det udbudsmateriale, som der skal afgives tilbud på baggrund af.

Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
(ingen)
(ingen)
Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/klagevejledning/

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/09/2018