Usługi - 422436-2019

Submission deadline has been amended by:  479647-2019
09/09/2019    S173

Polska-Brzeziny: Usługi związane z odpadami

2019/S 173-422436

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Brzeziny
Adres pocztowy: ul. Sienkiewicza 16
Miejscowość: Brzeziny
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Kod pocztowy: 95-060
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Korbień
E-mail: rgi@brzeziny.pl
Tel.: +48 468742224
Faks: +48 468742793

Adresy internetowe:

Główny adres: www.brzeziny.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://brzeziny.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Brzeziny

Numer referencyjny: RI.271.17.2019
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu Miasta Brzeziny zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Brzeziny

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu Miasta Brzeziny zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Przedmiot umowy powinien być wykonywany zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:

a) Ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1454 ze zm.),

b) Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.),

c) Ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw z dnia 12.10.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2056 ze zm.),

d) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14.12.2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2016 poz. 2167),

e) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15.12.2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz.U. z 2017 poz. 2412),

f) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r., poz. 122),

g) Plan gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028 - Uchwała XL/502/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20.6.2017 r.

h) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19)

i) aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze Miasta Brzeziny:

— Uchwała nr XLIII/302/2017 Rady Miasta Brzeziny z dnia 31.8.2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Brzeziny,

— Uchwała nr XVII/112/2019 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29.8.2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/263/2017 Rady Miasta Brzeziny z dnia 25.5.2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

— Uchwała nr XXXIX/263/2017 Rady Miasta Brzeziny z dnia 25.5.2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o prace, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

— w zakresie wykonywania czynności bezpośrednio związanych z wykonywaniem usługi czyli pracowników fizycznych i kierowców, a także osoby obsługujące regionalną instalację przetwarzania odpadów komunalnych, a w szczególności, osoby obsługujące legalizowaną wagę przemysłową, osoby wykonujące czynności sortowania odpadów przy taśmie sortowniczej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych z terenu Miasta Brzeziny / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium.

2. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

3. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia dotyczące prowadzenia działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych, a mianowicie:

— wpis do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9 b ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1454 ze zm.), który prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

— zaświadczenie o wpisie do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.) - w zakresie transportu odpadów objętych przedmiotem Zamówienia,

— aktualne zezwolenie na przetwarzanie odpadów określone w art. 42 ust. 2 ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 992 ze zm.) lub decyzja w sprawie pozwolenia zintegrowanego wydana na podstawie art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27.4.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 poz. 1396 ze zm.)

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, w wysokości nie niższej niż 1 500 000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset złotych). Warunek ten zostanie potwierdzony dokumentem potwierdzającym, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 1 500 000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset złotych).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek 1 Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca wykonał lub wykonuje usługę lub usługi polegające na odbiorze lub odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych odbieranych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, przez 12 kolejnych miesięcy, w ilości łącznie nie mniejszej niż 3500 Mg.

W wypadku gdy usługi są nadal wykonywane należy podać łączną masę odpadów komunalnych odebranych przed upływem terminu składania ofert; (Zamawiający dopuszcza wskazanie masy odpadów w m3 - w takim przypadku zostanie ona przeliczona zgodnie ze wskaźnikiem 1 m3 = 0,125 Mg).

Warunek 2 Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że spełnia wymagania w zakresie:

1) posiadania bazy magazynowo-transportowej usytuowanej w mieście Brzeziny lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy miasta Brzeziny, na terenie, do którego posiada tytuł prawny,

2) posiadania wyposażenia o odpowiednim stanie technicznym, umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, a w szczególności:

a) co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,

b) co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

c) co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej,

Zarówno baza magazynowo-transportowa jak i pojazdy oraz pozostałe urządzenia i narzędzia służące do odbierania odpadów komunalnych muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122).

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zakres i warunki zmian zawartej umowy oraz pozostałe kwestie związane z umową zostały określone we wzorze umowy załącznik nr 7 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/10/2019
Czas lokalny: 10:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 14/10/2019
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

W siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna I piętro.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia.

1) Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy określono w art. 24 ust. 1 pkt 12- 23 ustawy Pzp.

2) Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp – przesłanka fakultatywna.

2 Informacje dotyczące stosowania procedury z art. 24 aa ustawy Pzp tzw. „procedura odwrócona”.

a) Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury z art. 24 aa ustawy Pzp.

b) Zgodnie z treścią art. 24 aa Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Uwaga:

W odniesieniu do Kryteriów kwalifikacji Część IV dokumentu JEDZ – Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia wyłącznie Sekcji α.

Tym samym, Wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji części IV JEDZ: Kryteria Kwalifikacji.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/09/2019